gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit overeenkomst Beschermd Wonen 2022

Regeling Mandaatbesluit overeenkomst Beschermd Wonen 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-07-2021
 • Terugwerkende kracht t/m 22-07-2021
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2023
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 06-07-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2021-222835
 • Kenmerk voorstel 2120428

Inleiding

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 2.6.4, lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat:

 • de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht een Convenant Beschermd Wonen en Opvang hebben gesloten, voor de periode 2015-2021, om de uitvoering van de taken met betrekking tot het bieden van Beschermd Wonen en Opvang in samenwerking vorm te geven, waarbij de gemeente Bergen op Zoom als Centrumgemeente fungeert;

 • in artikel 3 van het Convenant de bevoegdheden zijn opgenomen die door de gemeente Bergen op Zoom namens de overige 5 deelnemende gemeenten zullen worden uitgevoerd;

 • de overige vijf gemeenten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom middels een mandaatbesluit het mandaat hebben verleend om deze bevoegdheden uit te voeren voor de periode 2015-2021;

 • tot deze bevoegdheden ook behoort het afsluiten van overeenkomsten ten behoeve van de uitvoering van het Beschermd Wonen;

 • de huidige overeenkomsten voor Beschermd Wonen aflopen op 31-12-2021;

 • als gevolg van de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt voor de uitvoering van Beschermd Wonen (en voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang, OGGZ, Verslavingszorg) voor de periode 2022-2026, waarmee de regio dient te voldoen aan de Norm voor Opdrachtgeverschap;

 • de gemeente Bergen op Zoom na 31-12-2021 niet langer formeel de functie van Centrumgemeente voor Beschermd Wonen vervult en de nieuwe wijze van samenwerking nog onderzocht wordt;

 • de portefeuillehouders zorg van de zes gemeenten hebben ingestemd met het advies om de huidige overeenkomsten voor Beschermd Wonen te verlengen met één jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) om de nieuwe inkoop van beschermd Wonen gedegen voor te kunnen bereiden en in lijn te kunnen brengen met diverse lopende projecten gerelateerd aan de transformatie van het Beschermd Wonen;

 • voor het verlengen van de huidige overeenkomsten voor Beschermd Wonen voor de periode van één jaar een aanvullend en los mandaatbesluit nodig is;

 • het mandaat met terugwerkende kracht wordt verleend gelet op het feit dat het college van de gemeente Bergen op Zoom, na bestuurlijke afstemming, reeds op 22 juni heeft ingestemd met de verlenging van de basisovereenkomst en resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen.

Besluit:

1.

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, te mandateren en volmacht te geven om namens de gemeente Steenbergen de Basisovereenkomst- en Resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen met kenmerk dCI-000132 voor één jaar, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, te verlengen en deze te ondertekenen;

2.

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft toe te staan de bevoegdheden onder beslispunt 1 onder te mandateren;

3.

dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 22 juni 2021;

4.

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit overeenkomst Beschermd Wonen 2022”.