gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit subsidiering GGZ Westelijk Noord-Brabant

Regeling Mandaatbesluit subsidiering GGZ Westelijk Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 17-12-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-310935
 • Kenmerk voorstel BBM1901377

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.2, lid 2, lid 3, lid 4, lid 5, artikel 5.3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg,

overwegende dat:

 • -

  op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg de colleges van de 16 gemeenten in de regio West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wet verplichte ggz in de regio West-Brabant;

 • -

  de regiogemeenten hiertoe een uitvoeringsplan hebben vastgesteld en deze onderschrijven;

 • -

  voor de uitvoering van het verkennend onderzoek ggz expertise benodigd is en deze beschikbaar is in het OGGZ-team dat werkzaam is in de subregio Bergen op Zoom voor zes gemeenten;

besluit vast te stellen:

Mandaatbesluit subsidiëring GGZ Westelijk Noord-Brabant

Artikel 1

Aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom wordt mandaat verleend om namens het college van Steenbergen subsidiebesluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Bergen op Zoom door het OGGZ-team en zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures, beroepsprocedures, hogere beroepsprocedures of handelingen onder het bepaalde in artikel 1.

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is bevoegd om aan medewerkers van Bergen op Zoom een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.