gemeente Steenbergen | Mandaatstatuut 2010

Regeling Mandaatstatuut 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 19-02-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 15-07-2011
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 16-02-2010
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 19-02-2010
 • Kenmerk voorstel B1000053

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen en

de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheden betreft);

gelet op de Gemeentewet en op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten:

A. het Mandaatstatuut, vastgesteld op 13 oktober 2008, in te trekken.

B. het volgende Mandaatstatuut 2010 vast te stellen.

I. ALGEMENE REGELS

 • 1.
  • a.

   Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (= mandaatgever) besluiten te nemen;

  • b.

   Onder gemandateerde wordt verstaan: degene die bevoegd is om krachtens het mandaatstatuut in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld onder II en IV, tenzij:

  • a.

   het besluit voor de aanvrager van negatieve aard is, uitgezonderd de negatieve besluiten die in dit mandaatstatuut met name zijn genoemd;

  • b.

   advies nodig is van andere afdelingen en/of instellingen en het ontvangen advies niet aansluit op het eigen standpunt c.q. niet tot dezelfde conclusie leidt;

  • c.

   overleg nodig is met de portefeuillehouder en deze te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders te willen voorleggen;

  • d.

   het besluit een afwijking zou inhouden van bestaand beleid;

  • e.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • f.

   er vóór het nemen van het besluit reeds bezwaarschriften zijn ingediend.

 • 3.

  Doet zich één van de onder 2. genoemde situaties voor, dan wordt het nemen van het besluit overgelaten aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan. Dat geldt ook voor de beslissingen op bezwaarschriften, ingediend na het besluit.

 • 4.

  Het mandaat wordt uitgeoefend door de functionarissen zoals aangegeven onder IV. Zijn zij afwezig, dan worden zij vervangen door hun directe leidinggevende, tenzij anders aangegeven onder IV.

 • Voor

  zover mandaten zijn verleend aan de directeur/gemeentesecretaris, is deze bevoegd de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden over te laten aan medewerkers van de stafafdeling, aan afdelingshoofden of (in overleg met het betreffende afdelingshoofd) aan afdelingsmedewerkers.

 • Voor

  zover mandaten zijn verleend aan afdelingshoofden zijn zij bevoegd de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden over te laten aan één of meer medewerkers van de eigen afdeling. Bedoelde doormandatering dient, voor zover niet onder IV. geregeld, steeds schriftelijk te worden vastgelegd. Een standaard-mandateringsbesluit is beschikbaar via MIT Office. Bij doormandatering kunnen afdelingshoofden instructies geven die bij het uitoefenen van de bevoegdheid in acht dienen te worden genomen.

 • 5.

  De portefeuillehouders, de directeur/gemeentesecretaris, afdelingshoofden en andere medewerkers worden in dit Mandaatstatuut als volgt aangeduid:

  • B

   = burgemeester;

  • B&W

   = college van burgemeester en wethouders;

  • Wethouder

   = portefeuillehouder/wethouder;

  • D/GS

   = directeur/gemeentesecretaris;

  • PUB

   = hoofd afdeling Publiekszaken;

  • MO

   = hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling;

  • E&B

   = hoofd afdeling Eigendom & Beheer;

  • R&B

   = hoofd afdeling Realisatie & Beheer;

  • RO

   = hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;

  • OND

   = hoofd afdeling Ondersteuning;

  • OMG

   = omgevingsmanager, inclusief plaatsvervangers;

  • LP

   = leerplichtambtenaar;

  • BRW

   = clustercommandant brandweer Mark en Dintel.

 • 6.

  De gemandateerde overlegt met het bestuursorgaan c.q. de portefeuillehouder of van een gemandateerde bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, indien:

  • a.

   de verwachting is gerechtvaardigd dat de uitoefening van de bevoegdheid grote politiek-bestuurlijke, organisatorische, financiële of juridische gevolgen krijgt of vermoedelijk zal krijgen;

  • b.

   het een onderwerp betreft dat sterk in de publieke belangstelling staat of vermoedelijk zal staan en politiek gevoelig ligt;

  • c.

   door het nemen van een besluit door de gemandateerde de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling kan worden gewekt;

  • d.

   er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 7.

  De krachtens mandaat genomen besluiten worden ondertekend als volgt:

 • namens

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  • <3

   witregels>

  • naam

   gemandateerde (alleen met voorletters)

  • <functie

   gemandateerde> (zoals vermeld in het functieboek)

 • dan

  wel

  • namens

   de burgemeester van Steenbergen,

  • <3

   witregels>

  • naam

   gemandateerde (alleen met voorletters)

  • <functie

   gemandateerde> (zoals vermeld in het functieboek)

II ALGEMENE MANDATERING

 • 1.

  De volgende mandaten gelden voor alle afdelingshoofden voorzover de uitoefening van een bevoegdheid tot het taakveld van hun afdeling behoort:

  • a.

   Het verstrekken, mondeling of schriftelijk, van informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard.

  • b.

   Het opvragen van afschriften van brieven, besluiten, tekeningen en andere stukken.

  • c.

   Het opvragen van feitelijke informatie, waaronder wordt begrepen het opvragen van formeel voorgeschreven stukken die behoren bij een bepaalde aanvraagprocedure.

  • d.

   Het vragen van advies aan derden of andere instellingen voor zover daarvoor geen advieskosten in rekening worden gebracht en mits er geen rechtsgevolgen aan zijn verbonden.

  • e.

   Het ondertekenen van schriftelijke ontvangstbevestigingen.

  • f.

   Het ondertekenen van rappelbrieven.

  • g.

   Het uitoefenen van alle bevoegdheden (nemen van besluiten en uitoefenen van feitelijke handelingen) voortvloeiende uit de vierde tranche van de Awb.

  • h.

   Het uitoefenen van alle bevoegdheden (nemen van besluiten en uitoefenen van feitelijke handelingen) voortvloeiende uit de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

  • i.

   Het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. terugzendplicht ingevolge artikel 2:3 en 6:15 van de Awb.

  • j.

   Alle voorbereidende handelingen behorende bij de uitvoering van taken die zijn gemandateerd (bijvoorbeeld het opvragen van advies bij andere afdelingen e.d.).

  • k.

   Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de mechanische uitvoering van besluiten van bestuursorganen. De besluiten zelf (voorzover niet gemandateerd) worden door de bestuursorganen zelf ondertekend.

  • l.

   Het verlenen van gewoon en buitengewoon verlof overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid.

  • m.

   Het toestaan dat wordt overgewerkt door medewerkers van de eigen afdeling, tenzij door de betrokkene(n) is aangegeven dat wordt geopteerd voor uitbetaling van de in overwerk gemaakte uren (indien sprake is van een vergoeding op basis van tijd voor tijd en men uitsluitend de extra overwerkvergoeding uitbetaald wenst is dit mandaat onverkort van toepassing).

 • De

  hierboven onder a. tot en met f. genoemde mandaten worden tevens verleend aan alle medewerkers van de betreffende afdelingen.

 • 2.

  De volgende mandaten gelden voor de directeur/gemeentesecretaris:

  • a.

   Alle mandaten voorzover hierboven verleend aan de afdelingshoofden.

  • b.

   Het verlenen van gewoon en buitengewoon verlof aan afdelingshoofden overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid.

  • c.

   Het toestaan dat door afdelingshoofden wordt overgewerkt.

  • d.

   De benoeming van personeel binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten.

  • e.

   De benoeming van personeel na een tijdelijk dienstverband in vaste dienst.

  • f.

   De bevordering van personeel in een aanloopschaal naar de functieschaal.

  • g.

   De beslissing op verzoeken van personeel om structurele werktijdvermindering dan wel structurele werktijduitbreiding binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten.

  • h.

   Het verlenen van ontslag op eigen verzoek uit de gemeentedienst.

  • i.

   Het toestaan dat wordt overgewerkt waarbij zowel de gewerkte uren als de overwerk toeslag wordt uitbetaald.

  • j.

   Het toestaan dat compensatie-uren (tijdsvergoeding voor extra gewerkte uren c.q. overwerk) wordt uitbetaald.

  • k.

   De beslissing op verzoeken om uitwisseling van arbeidsvoorwaarden ex artikel 4a:1, 4a:2 en 6:2 van de CAR/UWO.

  • l.

   De toekenning van een waarnemingsvergoeding ex artikel 3:1:2 van de CAR/UWO.

  • m.

   De inschakeling van tijdelijk personeel dan wel van uitzendkrachten.

  • n.

   Het toekennen van een schadevergoeding aan een ambtenaar op basis van artikel 15:1:23 van de CAR/UWO-regeling tot een bedrag van € 250,-.

  • o.

   Het mandaat genoemd onder IV, nummer 181.

III INWERKINGTREDING

 • 1.

  Dit mandaatstatuut treedt op 19 februari 2010 in werking en kan worden aangehaald als Mandaatstatuut 2010 gemeente Steenbergen.

 • 2.

  Alle eerdere door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen mandateringsbesluiten zijn hiermee ingetrokken.

 • 3.

  Mandaten toegekend bij of krachtens het Financieringsstatuut Gemeente Steenbergen blijven onverkort van kracht.

IV OVER TE DRAGEN BEVOEGDHEDEN

Zie de volgende pagina’s, inclusief toelichting.

IN MANDAAT OVER TE DRAGEN BEVOEGDHEDEN PER 19 FEBRUARI 2010

Regeling informatie

B

1

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Drank- en Horecawet ten behoeve van de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

2

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van horeca- of slijtersbedrijven.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

3

Het verstrekken van verlof als bedoeld in artikel 5.1 van de Drank- en Horecaverordening voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse in besloten ruimtes.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

4

Het intrekken van verloven als bedoeld in artikel 5.1 van de Drank- en Horecaverordening op grond van het gestelde in artikel 5.3 onder b; langer dan één jaar geen gebruik maken van het verlof.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

5

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet op de kansspelen voor het houden van loterijen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV

B

6

De berichtgeving met betrekking tot het geen bezwaar hebben tegen het houden van een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c, eerste lid van de Wet op de kansspelen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV

B

7

Het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (speelautomatenvergunning).

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV

B

8

Het verlenen van ontheffing ingevolge de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca en aan de medewerker RO/APV.

B

9

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening voor het gebruiken van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca en de medewerker RO/APV. Het mandaat geldt uitsluitend voor vergunningen voor een beperkte tijd (maximaal één jaar).

Wethouder Baartmans.

10

De berichtgeving naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot het gebruiken van een openbare plaats voor plaatsing van bouwobjecten, zoals bouwmaterialen, -containers en dergelijke.

B&W

PUB

Het verstrekken van de mededeling wordt tevens gemandateerd aan de technisch medewerkers BWT.

Ben Wethouder De Neve.

11

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (met het oog op de bruikbaarheid).

B&W

R&B

Hieraan ligt het motief ten grondslag om ten behoeve van de bruikbaarheid voorschriften te stellen. Mandaat wordt tevens verleend aan de projectcoördinator civiele werken.

Ben Wethouder Baartmans.

12

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening voor het maken van een uitweg naar een weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

B&W

PUB OMG

Ben Wethouder Baartmans.

13

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2:22 van de Algemene plaatselijke verordening om bij/onder een hoogspanningslijn voorwerpen, houtgewas e.d., niet zijnde bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen.

B&W

PUB

Is een aanvulling op de bouwregelgeving voor andere objecten dan bouwwerken. Mandaat wordt tevens verleend aan de projectcoördinator civiele werken.

B

14

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van een evenement.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

15

De berichtgeving naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 onder g van de Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot het organiseren van een evenement waarvoor geen vergunning is vereist (een zgn. klein evenement).

B

PUB

Het verstrekken van de mededeling wordt tevens gemandateerd aan de medewerker milieu en horeca en aan de medewerkers PUB/REC. Betreft alleen positieve berichtgeving. Verbod tot het houden van een evenement moet worden voorgelegd aan de burgemeester.

B

16

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een horecabedrijf.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca. Het geldt niet indien sprake van een substantiële wijziging van de eerdere exploitatie en tevens niet ingeval van horeca-exploitatie op een nieuwe locatie. Verlening moet passen binnen het beleid/afspraken.

B

17

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk, dan wel voor het daarvoor aanwezig houden van consumentenvuurwerk. B&W PUB

B&W

PUB

B

18

De berichtgeving dat het verboden is om een incidentele festiviteit, gebonden aan een horeca-inrichting, te houden, wanneer het maximum van 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar wordt overschreden (artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening).

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

19

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening voor het in werking hebben of verrichten van handelingen met toestellen of geluidsapparaten waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

20

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening voor het houden van inzamelingen van geld of goederen (collectevergunning en vergunning inzameling kleding of andere goederen).

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV. Vergunningverlening dient te passen in het landelijk collecteplan (maximaal 1 inzameling per kern per dag/week) en in het geldende beleid rond kledinginzameling).

Ben Wethouder Baartmans.

21

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een openbare in de openlucht gelegen plaats of aan huis (ventvergunning).

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV. Verzoekers dienen een bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratie-kantoor Detailhandel-Ambacht over te leggen.

Ben Wethouder Baartmans.

22

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten vanaf een vaste plaats, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel (standplaatsvergunning).

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV. Het mandaat geldt uitsluitend voorzover vergunningverlening past binnen het vastgestelde standplaatsenbeleid.

B

23

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van een snuffelmarkt.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

B

24

Het verlenen van ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening voor het in de openlucht verbranden van afvalstoffen of voor het anderszins aanleggen, stoken of hebben van vuur (stookontheffing).

B&W

PUB

B

25

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in deze verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften, welke verband houden met toezicht op en naleving van het gemeentelijk prostitutiebeleid.B&W

B&W

De korpschef van de politie Midden en West-Brabant. Ook het intrekken en wijzigen van aanwijzingsbesluiten als ook het afgeven van legitimatiebewijzen behoort tot de gemandateerde bevoegdheid. Het mandaat geldt uitsluitend ten aanzien van de benoeming van politieambtenaren werkzaam voor het korps Midden en West-Brabant. Ondermandatering aan de districtschef of de betrokken teamchef van de politie is toegestaan.

B

26

De uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het op de weg houden van wedstrijden met voertuigen of daaraan deel te nemen.

B&W

PUB

Mandaat is tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

Wethouder De Neve.

27

Het opdracht geven tot het verwijderen van huisraad van openbare grond bij huisuitzettingen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

Wethouder De Neve.

28

De afdoening van bezwaarschriften tegen niet doorgegane huisontruimingen.

B&W

PUB

Wethouder Baartmans.

29

De uitvoering van de Marktverordening; het verlenen en intrekken van marktplaatsvergunning, het verlenen van toestemmingen om gebruik te maken van eigen verlichting, het verlenen van ontheffing om te voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen in verband met bedrijfsuitoefening, het bijhouden van wachtlijsten voor het innemen van marktplaatsen op de weekmarkten.

B&W

PUB

Wethouder Baartmans.

30

Het doen van publicaties/bekendmakingen op basis van de Wet milieubeheer, inclusief ondertekening van de bekendmakingsbesluiten.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV.

Wethouder Baartmans.

31

Het doen van publicaties/bekendmakingen op basis van de Wet ruimtelijke ordening, inclusief ondertekening van de bekendmakingsbesluiten.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker RO/APV.

B

32

Het beslissen op verzoeken inzake het gebruik van het gemeentewapen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de voorlichtingsambtenaar.

B

33

Het uitgeven van kiezerslegitimatiebewijzen, het afgeven van uittreksels uit het kiesregister en van briefstembewijzen, alsmede het afgeven van verklaringen omtrent het ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie i.v.m. een verzoek om per brief te mogen stemmen, zulks gebaseerd op de Kieswet.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

34

Het uitbrengen van advies over naturalisatieverzoeken.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

35

Het doen van kennisgeving van overlijden aan de Inspecteur Registratie en Successie.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

36

Het verstrekken van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (waaronder verklaringen van in leven zijn, bewijzen van Nederlanderschap e.d.).

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

37

Het nemen van besluiten op grond van artikel 83 van de wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

38

Het verstrekken van gegevens en het weigeren van de verstrekking van gegevens op grond van hoofdstuk 3 van de wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

39

Het legaliseren van handtekeningen.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

40

Het verstrekken van legitimatiebewijzen.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

41

Het afgeven van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

42

Het nemen van besluiten op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

43

Het nemen van besluiten op grond van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

44

Het nemen van besluiten op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken.

B

45

Het afgeven en vernieuwen van rijbewijzen.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van het taakveld Burgerzaken. Voor ondertekening gebruik maken van handtekeningstempel burgemeester.

B

46

De uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand.

B

47

De afgifte van “Laissez Passer“ voor lijken.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand.

B

48

Het verstrekken van verloven tot het ontleden van lijken.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand.

B

49

Het verstrekken van verloven tot uitstel van begrafenis of crematie.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand.

B

50

Het verlenen en ondertekenen van vergunningen voor het hebben van grafruimten, urnenbewaarplaatsen en/of het plaatsen van een gedenkteken op een graf middels door B&W vastgestelde conceptvergunningen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker taakveld Burgerzaken en aan de medewerkers backoffice/kwaliteitszorg.

B

51

De vaststelling van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van het taakveld Burgerzaken.

B

52

Het in ontvangst nemen van aanvragen als bedoeld in artikel 3:10 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van het taakveld Burgerzaken.

B

53

Het innen van de verschuldigde leges als bedoeld in artikel 3.34 en 3.34a van het Voorschrift Vreemdelingen 2000.

B

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan alle ambtenaren van het taakveld Burgerzaken.

B

54

De uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 8, derde lid van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, te weten het in eigendom overdragen van een dier, nadat het door (namens) de gemeente in bewaring is genomen, of als dat niet mogelijk is, het doen inslapen van het dier.

B

Mandaat wordt verleend aan Stichting Asiel Roosendaal, Vroenhoutseweg 37 te Roosendaal onder voorwaarden genoemd in het besluit van de burgemeester, d.d. 27 maart 2000.

B

55

De benoeming van geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwer.

B&W

Mandaat wordt verleend aan de directeur GGD West-Brabant voor zover betreft de bij de GGD West-Brabant aangestelde forensisch geneeskundigen. Gemandateerde dient jaarlijks een geactualiseerd overzicht van benoemde gemeentelijke lijkschouwers toe te sturen aan B&W.

Ben Wethouder De Neve.

56

De verkoop, inruil inbegrepen, of het om niet afstaan van technisch en economisch afgeschreven personal computers, notebooks, beeldschermen, printers, servers en overige randapparatuur en het bepalen van het daarbij eventueel toe te passen selectie- of verdelingssysteem.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de coördinator I&A of informatiemanager en aan de automatiserings-coördinator. Bepalend is de volgorde: a) benutten economische restwaarde (via inruil of verkoop); b) verstrekken om niet uit sociaal oogpunt (scholen e.d.); c) verstrekken om niet aan personeel. Initiële uitlevering met een besturingssysteem of met bronmateriaal is mogelijk. Ondersteuning of garantie wordt niet verstrekt.

B

57

De verkoop (zover dit mogelijk is) van oude afgeschreven brandweermaterialen waarbij de opbrengst ten gunste dient te komen van de post ‘algemene middelen’.

B&W

BRW

Tevens is gemandateerd de bevoegdheid om niet verkoopbare materialen af te voeren naar de daartoe geëigende stortplaats.

Ben Wethouder De Neve.

58

De verkoop (zover dit mogelijk is) van oude afgeschreven gemeentevoertuigen die op basis van een bestuursbesluit vervangen worden, alsmede de verkoop van gevonden fietsen na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

B&W

R&B

Tevens is gemandateerd de bevoegdheid om niet verkoopbare voertuigen en fietsen af te voeren naar de daartoe geëigende stortplaats(en). Mandaat wordt tevens verleend aan de clustercoördinatoren operationeel beheer.

Wethouder De Neve.

59

Het verhuren van gemeentegrond, waaronder volkstuinen.

B&W

R&B E&B

Het mandaat m.b.t. verhuur van volkstuinen is uitsluitend verleend aan de afdeling R&B. Andere verhuur van gemeentegrond is uitsluitend gemandateerd aan de afdeling E&B, behalve verhuur hiervan i.h.k.v. de APV (zie 60.)

Wethouder De Neve.

60

Het verhuren van gemeentegrond voor de volgende bijzondere activiteiten ingevolge de Algemene plaatselijke verordening: - plaatsen voorwerpen zoals een uitstalling, een terras, bouwmaterialen (artikel 2:10); - evenement zoals een circus (artikel 2:25);- inname standplaats (artikel 5:18).

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca, de medewerker RO/APV en de technisch medewerkers BWT.

Wethouder Baartmans.

61

De toewijzing van standplaatsen op woonwagenlocaties.

B&W

E&B

Wethouder Baartmans.

62

Het doorvoeren van huurprijsverhoging voor standplaatsen voor woonwagens.

B&W

E&B

Eénmalig dient het beleid te worden vastgesteld door B&W.

Wethouder Zijlmans.

63

De ingebruikgeving/verhuur of beëindiging daarvan van verschillende accommodaties in beheer bij de gemeente volgens de geldende gebruiks- en tariefregelingen.

B&W

E&B

Wethouder Zijlmans.

64

De besluitvorming omtrent de vaststelling van de jaarlijkse seizoenopenstelling en de dagelijkse openingstijden van de gemeentelijke zwembaden, de vaststelling van de tarieven voor de entree c.a. tot de zwembaden, de vaststelling van de tarieven voor het horeca-assortiment dat wordt verkocht in de zwembaden, het inhuren van seizoenpersoneel ten behoeve van de gemeentelijke zwembaden via een uitzendbureau en onder de voorwaarden zoals door de afdeling OND, taakveld Personeel & Organisatie zijn aangegeven.

B&W

E&B

De tarieven voor de toegang tot de zwembaden en voor de verkoop van het horeca-assortiment dienen voor de openstelling van de zwembaden te zijn vastgesteld in een tariefbesluit.

Wethouder Baartmans.

65

De ondertekening van notariële akten in verband met grondtransacties waarbij de gemeente partij is, zulks uitsluitend na daartoe door B&W genomen verkoopbesluiten.

B&W B

E&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerker vastgoedontwikkeling.

Wethouder Baartmans.

66

De afdoening van aanvragen tot verkrijging van bouwgrond voor industrie en woningbouw, mits gelegen in een gebied waar krachtens bestemmingsplan de bedoelde activiteiten zijn toegestaan, tot aan het besluit tot formele verkoop.

B&W

E&B

Wethouder Baartmans.

67

Het bijhouden van en informeren van aanvragers over wachtlijsten ten behoeve van de bouw van woningen, voor industriegrond en voor het kopen en huren van gemeentegrond.

B&W

E&B

Wethouder Zijlmans.

68

De goedkeuring van bouwplannen en de goedkeuring van offertes met de daarbij behorende toekenning van de middelen (binnen de in de begroting genoemde bedragen) terzake bouwplannen van schoolbesturen voor zover die bouwplannen zijn opgenomen in een vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning.

B&W

E&B

Wethouder Zijlmans.

69

Het nemen van alle besluiten en het voeren van de daarop betrekking hebbende correspondentie met betrekking tot leerplichtzaken (uitgezonderd uitvoering van artikel 14 van de Leerplichtwet).

B&W

LP

Wethouder Zijlmans.

70

De toewijzing en afwijzing van vergoedingen of vervoersregelingen in het kader van het leerlingenvervoer, zulks binnen de regelgeving in wet en verordening.

B&W

MO

Uitgezonderd zijn de beslissingen gebaseerd op de zogenaamde hardheidsclausule.

Wethouder Zijlmans.

71

Het selecteren en contracteren van vervoerders voor de regeling van het leerlingenvervoer.

B&W

MO

In verband met veelal spoedeisend karakter, rapportage aan B&W achteraf.

Wethouder Zijlmans.

72

De besluitvorming op verzoeken om medegebruik van schoolgebouwen.

B&W

MO

Wethouder Zijlmans.

73

Het beschikbaar stellen van prijzen voor sportevenementen.

B&W

MO

Wethouder Zijlmans.

74

Het beschikbaar stellen van donaties bij jubilea van sport- en andere organisaties volgens de geldende regeling.

B&W

MO

Wethouder Zijlmans.

75

Het geven van adviezen aan derden over door deze derden te verstrekken giften aan plaatselijke goede doelen.

B&W

MO

Wethouder Zijlmans.

76

De berichtgeving aan verenigingen e.d., grote instellingen met loonkosten en niet Steenbergse instellingen over toekenning en uitbetaling van subsidie op basis van de door B&W vast te stellen Welzijnsplanning.

B&W

MO

Indien het betreft subsidies aan verenigingen e.d. tot een maximum van € 1.000,- per jaar geldt dit mandaat eveneens voor de administratief medewerker MO.

Wethouder Zijlmans.

77

Het bijhouden van het register als bedoeld in de Wet kinderopvang, het toezicht op en handhaving van de kwaliteit van deze kinderopvang en het afgeven van uittreksels uit dit register aan ouders.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerkers MO.

Wethouder Zijlmans.

78

De toekenning, wijziging of beëindiging van periodieke uitkeringen voor bestaanskosten dan wel het opleggen van verplichtingen en voorwaarden op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inburgering (Wi), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Wet investeren in jongeren (Wij), inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Bij raadsbesluit van 29 maart 2001 is mandatering toegestaan. Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

79

Het nemen van beslissingen naar aanleiding van rechtmachtigheidsonderzoeken en terugvorderingsonderzoeken met betrekking tot periodieke uitkeringen voor bestaanskosten alsmede met betrekking tot woonkosten en hercontrole-onderzoeken debiteuren op grond van de Wwb, de Wi, de Ioaw,de Ioaz en de Wij, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk, en zorg.

Wethouder Zijlmans.

80

Het nemen van beslissingen inzake verhaal en terugvordering inclusief voorbereidingshandelingen van periodieke uitkeringen voor bestaanskosten op grond van de Wwb, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en ander daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

81

Het nemen van beslissingen ten aanzien van budgetbeheer en budgetbegeleiding en/of andere vormen van schuldhulpverlening voor zover deze zijn betrokken in het samenwerkingsconvenant/ buitengemeenten GKB en Stichting Traverse.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer. Mandaat wordt tevens verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

82

De toekenning van éénmalige voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot een bedrag van € 25.000,- per jaar en de toekenning en wijziging van periodieke voorzieningen in het kader van de Wmo tot een bedrag van € 25.000,- per jaar, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en de daarmee verband houdende correspondentie, mits onderbouwd met een extern advies.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

83

De beëindiging van Wmo-voorzieningen, inclusief de ondertekening van deze beslissingen en ander daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

84

Het nemen van positieve en negatieve beschikkingen op aanvragen om een gehandicaptenparkeerkaart volgens de wettelijke bepalingen, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en ander daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

85

Het voeren van correspondentie met derden betreffende de advisering, indicering, selectie en levering van voorzieningen in het kader van de Wmo.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

86

Het nemen van beslissingen met betrekking tot trajectbemiddelingsplannen in het kader van het uitstroombeleid en het activeringsbeleid, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en ander daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

87

Het terzake de behandeling van aanvragen, rechtmatigheidsonderzoeken, beëindigings-onderzoeken en bezwaarschriften bieden van een hersteltermijn ingevolge de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz, de Wij en de Awb, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

88

Het ondertekenen van herinneringen en aanmaningen bij het niet tijdig betalen van rente en aflossing op in het kader van de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij verstrekte geldleningen.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker financiële uitkeringsadministratie A.

Wethouder Zijlmans.

89

Het ondertekenen van belastingaangiften inzake de verstrekte uitkeringen volgens alle door de afdeling MO uit te voeren uitkeringsregelingen.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker financiële uitkeringsadministratie A.

Wethouder Zijlmans.

90

De uitvoering en het toekennen van bijdragen op basis van het gemeentelijk premiebeleid, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

91

Het toekennen van bijdragen op basis van de bijzondere bijstand en het gemeentelijk minimabeleid en de verdere uitvoering van de regelgeving dienaangaande, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer. Voor bedragen tot € 4.000,- geldt ook een mandaat aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

92

Het digitaal ondertekenen van de verantwoordingen over de uitvoering van de diverse sociale zekerheidswetten aan het Ministerie SZW via het Digitaal VerantwoordingsSysteem (DVS).

B&W

MO

Wethouder Zijlmans.

93

Het opschorten van het recht op een uitkering krachtens de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen,werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

94

Het herzien of intrekken van de toekenningsbesluiten op het recht op bijstand als bedoeld in de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij, voor zover deze besluiten door de gemandateerde zijn genomen, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

95

Het nemen van negatieve besluiten (afwijzingen of gedeeltelijke afwijzingen) op grond van de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij en advisering GKB, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

96

Het opleggen van sancties als bedoeld in de Wwb en de Wi, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

97

Het verstrekken van gegevens ex artikel 67 van de Wwb, artikel 58 van de Ioaw, artikel 48 van de Ioaz en artikel 50 van de Wij aan de in die artikelen genoemde instanties.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

98

Het verzoeken om mededelingen, opgaven en inlichtingen als bedoeld in de artikelen 17, 53a, 63 en 64 van de Wwb, de artikelen 44, 46, 48 en 49 van de Wij en de artikelen 13, 14, 44 en 45 van de Ioaw en de Ioaz.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

99

Het verbinden van algemene en bijzondere verplichtingen aan de toekenning van periodieke uitkeringen voor bestaanskosten, alsmede voor woonkosten op grond van de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

100

Het verlenen van tijdelijke ontheffing van bijzondere verplichtingen dan wel het niet opleggen van die verplichtingen ingevolge de Wwb, de Wmo, de Wi, de Ioaw, de Ioaz en de Wij, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer, de reïntegratiespecialist en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

101

Het afgeven van verklaringen ex artikel 285 van de Faillissementswet, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg. Tevens wordt ingevolge het B&W-besluit van 7 december 1998 (9808504) mandaat verleend aan het hoofd van de Gemeentelijke Kredietbank Breda.

Wethouder Zijlmans.

102

De besluitvorming over het afzien van terugvordering op grond van artikel 58, eerste lid van de Wwb indien de terug te vorderen som een bedrag van € 100,- niet te boven gaat, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer en aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

103

De besluitvorming over het opstarten van een onderzoek door de sociale recherche inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer. Tevens wordt mandaat verleend aan de consulenten inkomen, werk en zorg.

Wethouder Zijlmans.

104

Opvragen van informatie bij derden op grond van de artikelen 63 en 64 van de Wwb, de artikelen 44 en 45 van de Ioaw, de artikelen 44 en 45 van de Ioaz en de artikelen 48 en 49 van de Wij.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker van Cannock Chase die hiervoor speciaal is aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Steenbergen.

Wethouder Zijlmans.

105

Het leggen van vereenvoudigd derden beslag, beslag op roerende en onroerende zaken in het verlengde van de incasso werkzaamheden van de vorderingen in het kader van de Wwb, de Wij, de Ioaw en de Ioaz.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker van Cannock Chase die hiervoor speciaal is aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Steenbergen.

Wethouder Zijlmans.

106

Het ondertekenen van terugvorderingbeslissingen op grond van de Wwb, de Wij, de Ioaw en de Ioaz en vertegenwoordiging in rechte ten aanzien van verhaalsbijdragen.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker van Cannock Chase die hiervoor speciaal is aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Steenbergen.

Wethouder Zijlmans.

107

De toekenning, afwijzing, beëindiging en terugvordering van subsidie ingevolge de Wet kinderopvang, de verstrekking van voorschotten en de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag, het opleggen van maatregelen en de terugvordering van ten onrechte verstrekte subsidie, inclusief de ondertekening van deze beslissingen, de te verzenden beschikkingen en andere daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

MO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerkers MO & kwaliteitsbeheer.

B

108

De uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (= aanwijzen verkeersregelaars).

B

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de administratief medewerker Realisatie & Beheer.

Wethouder De Neve.

109

Afgifte van een bewijs van instemming (verklaring van geen bezwaar) dat onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van gemeentewegen.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de administratief medewerker Realisatie & Beheer.

Wethouder De Neve.

110

Het nemen van verkeersbesluiten ten behoeve van de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de administratief medewerker Realisatie & Beheer.

Wethouder De Neve.

111

De bevoegdheid ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de administratief medewerker Realisatie & Beheer, dit alleen voor het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 (= ontheffing parkeren in een parkeerschijf-zone)

Wethouder De Neve.

112

Het verlenen van ontheffingen ten behoeve van exceptioneel transport met landbouwvoertuigen.

B&W

R&B

Wethouder De Neve.

113

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de uitvoering van werken en in verband met festiviteiten (inclusief publicatie van de genomen maatregelen).

B&W

R&B

Wethouder De Neve.

114

De bekendmaking van permanente verkeersmaatregelen.

B&W

R&B

Wethouder De Neve.

115

De ondertekening van instemmingsbesluiten als bedoeld in de Telecommunicatie-verordening gemeente Steenbergen.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker werkvoorbereiding/toezichthouder.

Wethouder De Neve.

116

Het voeren van directie bij de uitvoering van werken, de taken van de afdeling Realisatie & Beheer betreffende.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de projectcoördinator civiele werken, de beleidsmedewerker weg- en rioolbeheer en de senior beleidsmedewerker civiel- en grondexploitatie.

Wethouder De Neve.

117

Het houden van aanbestedingen terzake de uitvoering van taken die de afdeling Realisatie & Beheer betreffen.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan de projectcoördinator civiele werken, de beleidsmedewerker weg- en rioolbeheer en de senior beleidsmedewerker civiel- en grondexploitatie.

Wethouder De Neve.

118

Het registreren van het belang bij het Kadaster ten behoeve van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten overeenkomstig de geldende bepalingen uit de wet en nadere regelgeving.

B&W

R&B

Mandaat wordt tevens verleend aan alle medewerkers van de afdeling R&B, taakveld Werkvoorbereiding.

Wethouder Baartmans.

119

Het verlenen van vrijstelling van het heiverbod, mits is aangetoond dat wordt voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de (beleids-) medewerkers PUB (BWT).

Wethouder Baartmans.

120

De tijdelijke ingebruikgeving van gemeentegrond ten behoeve van bouwactiviteiten in een bestemmingsplan.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de (beleids-) medewerkers PUB (BWT).

Wethouder Baartmans.

121

Het in behandeling nemen en afdoen van een melding inzake sloopvoornemen.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de technisch medewerkers BWT.

Wethouder Baartmans.

122

Het verlenen van sloopvergunning voor bouwwerken met een te slopen gebruiksoppervlakte tot 1.000 m2.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

123

Het verlenen, weigeren, intrekken of aanhouden van een aanlegvergunning als bedoeld in paragraaf 3.4.1. van de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.16 t/m 3.19).

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

124

Het verlenen, weigeren, intrekken of aanhouden van een sloopvergunning als bedoeld in paragraaf 3.4.2. van de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.20 en 3.21).

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

125

Het verlenen van bouwvergunning voor bouwwerken tot € 500.000,--.

B&W

PUB OMG

Mits de aanvraag voldoet aan alle bepalingen van bestemmingsplan en bouwverordening. Bij flitsvergunningen (het versneld vergunnen van licht-bouwvergunning-plichtige bouwwerken) wordt mandaat tevens verleend aan de technisch medewerkers BWT.

Wethouder Baartmans.

126

Behandelen van en beslissen op meldingen en vergunningverzoeken bij of krachtens de Wabo en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

127

Het verlenen van bouwvergunning met ontheffing binnen het bestemmingsplan.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

128

Het verlenen van bouwvergunning met ontheffing van de bouwverordening.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

129

Het verlenen van bouwvergunning met ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld onder punt 137.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

130

Het verlenen van bouwvergunning met ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld onder punt 138.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

131

Het besluit tot het niet in behandeling nemen van: - aanvragen om bouwvergunning; - aanvragen om sloopvergunning;(artikel 8.1.3 van de bouwverordening).

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

132

Het aanhouden van een aanvraag bouwvergunning als bedoeld in de artikelen 50 tot en met 55 van de Woningwet. B&W PUB Het verstrekken van de mededeling wordt tevens gemandateerd aan de technisch medewerkers BWT.

B&W

PUB

Wethouder Baartmans.

133

Het mededelen van het besluit om af te wijken van een welstandsadvies.

B&W

PUB

Het verstrekken van de mededeling wordt tevens gemandateerd aan de technisch medewerkers BWT

Wethouder Baartmans.

134

Het aanhouden van een aanvraag sloopvergunning als bedoeld in de artikelen 8.1.4 en 8.1.5 van de bouwverordening.

B&W

PUB

Het verstrekken van de mededeling wordt tevens gemandateerd aan de technisch medewerkers BWT.

Wethouder Baartmans.

135

Het verlenen van kapvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Bomenverordening.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

136

Het verzoek om legesheffing op te leggen.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

137

Het verlenen van ontheffing conform de beleidslijn, op basis van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening.

B&W

PUB OMG

Mits passend in vrijstellingsbeleid.

Wethouder Baartmans.

138

Het verlenen van ontheffing conform de beleidslijn, op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening.

B&W

PUB OMG

Mits passend in vrijstellingsbeleid.

Wethouder Baartmans.

139

Het verlenen van gebruiksvergunningen ingevolge artikel 6.1.1 van de bouwverordening en (gebruiks-) vergunningen ingevolge artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening, alsmede het doen van aanschrijvingen op grond van controles op brandveiligheid.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

140

Het nemen van besluiten tot het verdagen van de besluitvorming op aangevraagde bouw- en sloopvergunningen voor ten hoogste 6 weken en het berichten daarvan aan aanvragers.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

141

Het overschrijven van vergunningen als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

142

Het stilleggen van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 11 van de bouwverordening.

B&W

Aangewezen ambtenaren als bedoeld in artikel 100, tweede lid, van de Woningwet

Wethouder Baartmans.

143

Het intrekken van bouw- en sloopvergunningen op verzoek van de vergunninghouder.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

144

Het intrekken van bouwvergunningen conform artikel 4.1 van de bouwverordening tot bouwkosten € 500.000,-

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

145

Het intrekken van sloopvergunning conform artikel 8.1.7 van de bouwverordening tot bouwwerken met een te slopen gebruiksoppervlakte < 1000 m2.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

146

De berichtgeving over het niet toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 59 van de Woningwet tot het intrekken van bouwvergunning.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

147

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht op grond van artikel 50, derde lid van de Woningwet.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

148

Het beschikken op aanvragen om vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, zowel in positieve als in negatieve zin, ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingebracht.

B&W

PUB OMG

Wethouder Baartmans.

149

Het afdoen van alle handelingen in procedures in het kader van de milieuwetgeving.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

Wethouder Baartmans.

150

Het afdoen van: - meldingen en stellen van maatwerkvoorschriften ingevolge de AMvB ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer; - de verklaring van het wel of niet accepteren van meldingen op grond van artikel 8.19, lid 2, 3 en 4 van de Wet milieubeheer.

B&W

PUB

Mandaat wordt tevens verleend aan de medewerker milieu en horeca.

Wethouder Baartmans.

151

Het verlenen van ontheffing op basis van artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.

B&W

RO OMG

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerkers RO.

Wethouder Baartmans.

152

Aanschrijvingen in het kader van handhaving, zoals het opleggen van een bestuurlijke sanctie (last onder bestuursdwang en last onder dwangsom).

B&W

RO

Mandaat wordt tevens verleend aan de juridisch beleidsmedewerker handhaving.

Wethouder Baartmans.

153

Het opleggen van dwangsommen conform de vastgestelde procedure die op basis van afspraken in de bestuursovereenkomst met alle provinciale handhavingspartners tot stand is gekomen.

B&W

RO

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerkers van de afdeling RO, belast met handhaving.

Wethouder Baartmans.

154

Het opdracht geven aan de schadebeoordelingscommissie voor het beoordelen van ingediende verzoeken tot het verkrijgen van een planschadevergoeding op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, mits de kosten niet meer bedragen dan € 5.000,-.

B&W

RO

Wethouder Baartmans.

155

Het verstrekken van schriftelijke informatie omtrent bouwmogelijkheden, hieronder niet begrepen afwijzingen en mogelijk belangrijke ontwikkelingen zoals kassenbouw, varkenshouderijen en projectontwikkelingen.

B&W

RO

Wethouder Baartmans.

156

De afdoening van aanvragen met betrekking tot duurzaam bouwen, inclusief gereedmelding.

B&W

RO

Uitvoering mandaat in overleg met de beleidsmedewerkers RO.

Wethouder Baartmans.

157

Het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte.

B&W

RO

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerkers RO.

Wethouder Baartmans.

158

De afwerking van verzoeken tot uitoefening van huisgebonden beroepen, alsmede van kleinschalige beroeps- en bedrijfsactiviteiten.

B&W

RO

Wethouder Baartmans.

159

De toekenning dan wel afwijzing van een starterslening als bedoeld in de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling en conform advies van het Bemiddelend Orgaan.

B&W

RO

Wethouder Baartmans.

160

De afdoening van verzoeken in het kader van het Besluit beheer sociale-huursector.

B&W

RO

Wethouder Baartmans.

161

Het besluit tot niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag om planschadevergoeding op grond van artikel 3 van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005; Het besluit tot afwijzing van de aanvraag om planschadevergoeding wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid dan wel kennelijke ongegrondheid op grond van artikel 4 van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005; Het besluit tot opdrachtverstrekking terzake het uitbrengen van advies over ingediende verzoeken om planschadevergoeding op grond van artikel 5 van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005; Het bieden van de mogelijkheid tot het geven van zienswijze op een uitgebracht advies over een ingediend verzoek om planschadevergoeding op grond van artikel 6 van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005; De verlenging van de beslistermijn met ten hoogste 4 weken ex artikel 8, tweede lid van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005.

B&W

RO

Mandaat wordt tevens verleend aan de beleidsmedewerkers RO.

B

162

De toekenning van huisnummers.

B&W

OND

Mits positief advies van de afdeling RO. Mandaat wordt tevens verleend aan de WOZ-coördinator.

Wethouder De Neve.

163

Het doen van aangiften inzake omzetbelastingen en BTW-compensatiefonds.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de financieel medewerker.

Wethouder De Neve.

164

Het maken van eventuele bezwaren tegen opgelegde aanslagen inzake omzetbelastingen en BTW-compensatiefonds.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de financieel beleidsmedewerker.

Wethouder De Neve.

165

De afdoening van verzoeken tot extra aflossing o.g.v. de Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de financieel medewerker.

Wethouder De Neve.

166

De afwikkeling van schade en aansprakelijkheidsstellingen door en van de gemeente voor bedragen lager dan € 50.000,--.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de financieel medewerker.

Wethouder De Neve.

167

Het afsluiten van verzekeringscontracten waarbij de jaarpremie minder dan € 25.000,-- bedraagt.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de senior medewerker financieel beheer.

Wethouder De Neve.

168

Het aanpassen en wijzigen van verzekeringscontracten.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de financieel medewerker.

Wethouder Zijlmans.

169

Het toekennen van kortdurend zorgverlof conform CAR/UWO.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

170

Het toekennen van ouderschapsverlof conform de CAR/UWO.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

171

Het toestaan van overboeken van meer dan 80 vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

172

De toekenning van studie- en examenverlof.

B&W

OND

Binnen het vastgestelde beleid c.q. de uitvoerings-regeling m.b.t. studie-faciliteiten.

Wethouder Zijlmans.

173

De uitvoering van de fietsregeling gemeente Steenbergen 2002, zoals vastgesteld bij besluit van 21 mei 2002.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

174

Het aangaan van stageovereenkomsten.

B&W

OND

Uitsluitend in overleg met de betrokken afdelingshoofden.

Wethouder Zijlmans.

175

Akkoordverklaring van reiskostendeclaraties.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

176

Het toekennen van reiskostenvergoedingen woon/werkverkeer op individuele aanvragen, zulks op basis van de Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

177

Toepassing van de eindheffing conform de fiscale regelgeving in daartoe geëigende gevallen.

B&W

OND

Wethouder Zijlmans.

178

De ondertekening van uitgaande brieven en beschikkingen inzake de uitvoering van rechtspositieregelingen, met uitzondering van aktes, felicitaties, correspondentie inzake disciplinaire straffen, beslissingen op bezwaar en toepassingen in de beloningssfeer voorzover afwijkend van de algemene regelgeving.

B&W

OND

Wethouder De Neve.

179

Het optreden als beheerder in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

B&W

OND

De GIS-coördinator is tevens aangewezen als beheerder en verstrekt tevens relevante informatie in het kader van deze wet.

Wethouder De Neve.

180

Het verstrekken van analoge of gedigitaliseerde informatie met een ruimtelijke component zoals kaartmateriaal, vastgoedgegevens en overige geografische informatie.

B&W

OND

Mandaat wordt tevens verleend aan de GIS-coördinator. Het mandaat betreft ook verstrekking van gegevens o.b.v. de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN-kaart).

B

181

De ondertekening van brieven terzake de acceptatie of verhindering gevolg te geven aan uitnodigingen voor recepties, feestelijke voorstellingen en concerten c.a., gericht aan B&W en/of de burgemeester.

B&W

D/GS

Mandaat wordt tevens verleend aan de bestuurssecretaresse en de medewerkers administratieve en bestuursondersteuning.

Toelichting op het mandaatstatuut 2010 gemeente Steenbergen

Voor een goed en doelmatig openbaar bestuur is het noodzakelijk dat een aantal beslissingsbevoegdheden worden gemandateerd. Immers, als ieder bestuursorgaan zelf alle toebedeelde bevoegdheden zou moeten uitoefenen, kan er minder efficiënt gewerkt worden, duren processen langer en kan er minder snel en klantgericht worden gehandeld..

Een goede, praktische mandaatregeling is dan ook een hoeksteen van het gemeentelijk functioneren en feitelijk onmisbaar voor een gemeentelijke organisatie. Mandaten moeten echter wel juist toegepast worden, anders kunnen de gevolgen bijvoorbeeld leiden tot vernietiging van het besluit of vernietigbaarheid van het besluit. Daarom regelt het mandaatstatuut niet alleen de bevoegdheid tot het in mandaat nemen van besluiten, maar ook welke spelregels daarbij in acht moeten worden genomen.

1. Definities mandaat, mandaatverlener en gemandateerde

Titel 10.1 van Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht hanteert uniforme begrippen. Deze zijn doorgevoerd in dit mandaatstatuut. Onder mandaat wordt (thans) verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent, wordt mandaatverlener genoemd en degene die het mandaat ontvangt, wordt gemandateerde genoemd.

Een gemandateerde is dus degene die bevoegd is om krachtens het mandaatstatuut in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen. De in dit mandaatstatuut vastgelegde mandaten hebben het karakter van een afdoenings- en ondertekeningsmandaat.

 • a.

  Afdoeningsmandaat

 • Dit

  houdt in dat het uitoefenen van de bevoegdheid inhoudelijk aan de medewerker wordt overgelaten. Dit betekent dat de medewerker zowel de voorbereidingshandelingen alsook de verdere afhandeling verzorgt.

 • b.

  Ondertekeningsmandaat

 • Dit

  betekent dat de gemandateerde medewerker de uiteindelijke beschikking namens het bevoegde orgaan mag ondertekenen.

2. Waarom een nieuwe regeling

Dit mandaatstatuut vervangt de mandaatregeling van 13 oktober 2008. Diverse omstandigheden zijn debet geweest aan actualisatie hiervan. Zo maken o.a. de nieuwe Algemene plaatselijke verordening, de Wabo, de Vierde tranche Awb (handhaving en geldschulden), de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wdb), de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de Wet investeren in jongeren, de Wet/Besluit justitiële gegevens, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en overige wetswijzigingen herziening van het statuut noodzakelijk. Ook door diverse functiewijzigingen als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie is er behoefte aan een nieuw mandaatoverzicht. In het mandaatstatuut is tevens rekening gehouden met de voorgenomen en reeds doorgevoerde organisatorische aanpassingen (bijv. rond vergunningverlening).

3. Doelstelling

De doelstelling van het mandaatstatuut is het binnen een politiek-bestuurlijk, organisatorisch, financieel en juridisch weloverwogen kader mogelijk maken om burgers op een vlotte, adequate en wederzijds prettige wijze van dienst te zijn. Besluitvorming die burgers rechtstreeks aangaat dient daarom zo laag mogelijk in de organisatie te worden neergelegd.

4. Uitgangspunten

Bij de formulering van de mandaten zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

 • -

  mandatering dient de effectiviteit/efficiency, de klantgerichtheid en de motivatie in de organisatie te bevorderen;

 • -

  de politiek-bestuurlijke, organisatorische, financiële en juridische risico’s moeten aanvaardbaar zijn;

 • -

  er moet een duidelijk beleidskader aanwezig zijn (vastgesteld beleid of detailregelgeving van hogerhand).

5. Voordelen van mandatering

Ambtenaren krijgen meer verantwoordelijkheid en meer zelfstandigheid en kunnen met hun deskundigheid cliënten rechtstreeks van dienst zijn. Het zelf mogen afdoen van een aanvraag leidt tot een grotere betrokkenheid, motivatie en voldoening.

Het college/de burgemeester laat besluiten met een uitvoerend karakter binnen het vastgestelde beleidskader over aan het ambtelijk apparaat en kan zich daardoor (nog) meer richten op beleidsontwikkeling.

De burger merkt dat een aanvraag om medewerking sneller wordt afgedaan. Hij ziet de ambtenaar aan wie de bevoegdheid is gemandateerd als zijn vaste contactpersoon met wie hij laagdrempelig persoonlijk contact kan leggen. Het mandaatstatuut verhoogt zo de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie voor de burger.

6. Verantwoordelijkheden bestuur, management en afdelingshoofd

Met het mandaatstatuut worden beslissingen die aan het college en de burgemeester toebehoren, neergelegd bij ambtenaren. Het college en de burgemeester blijven verantwoordelijkheid dragen voor de in mandaat genomen beslissingen. In de mandaatregeling wordt het mandaat gegeven aan functies, niet aan personen. Het mandaat wordt gelegd bij het afdelingshoofd. Die mag de gemandateerde bevoegdheden binnen de afdeling doormandateren aan andere functies als vermeld in het mandaatoverzicht. Hierdoor wordt inhoud gegeven aan het organisatiebeginsel om verantwoordelijkheden en uitvoering op een zo’n laag mogelijk niveau in de organisatie neer te leggen.

Het afdelingshoofd blijft vanuit zijn functie eindverantwoordelijk voor het totaalresultaat van de aan de afdeling toegewezen beheersproducten. Daarom zal steeds kritisch de kwaliteit van de uitgaande besluiten moeten worden bezien, onder andere: het gebruik van heldere taal en de juridische kwaliteit. Bij doormandatering van een bevoegdheid kan een afdelingshoofd instructies geven die de medewerker bij het uitoefenen daarvan in acht dient te nemen. Doormandateren van bevoegdheden geschiedt schriftelijk en kan alleen gelden na publicatie en bekendmaking. Een medewerker kan een gemandateerde bevoegdheid niet doormandateren.

7. Spelregels

 • 1.

  In de eerste plaats bevat het mandaatstatuut een opsomming van alle besluiten die ambtelijk mogen worden afgedaan. Zaken die niet in het mandaatstatuut zijn genoemd, moeten dus aan het college dan wel de burgemeester worden voorgelegd.

 • 2.

  In de tweede plaats geldt dat de wel genoemde besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben.

 • 3.

  Ten derde moet een besluit aan het bestuur worden voorgelegd als de (interne) adviezen niet op elkaar aansluiten. Ook besluiten waarvoor geen financiële dekking aanwezig is, worden niet ambtelijk afgedaan.

 • 4.

  In de vierde plaats is ook de beslissing op bezwaarschriften voorbehouden aan het bestuur.

 • 5.

  Overleg met het bestuursorgaan of de portefeuillehouder als het zelfstandig nemen van het besluit politiek-bestuurlijk en publicitair gevoelig kan liggen, als de uitoefening van het mandaat organisatorische, financiële of juridische gevolgen kan hebben of als de schijn van vooringenomenheid kan worden gewekt.

 • 6.

  Door vaststelling en inwerkingtreding van het nieuwe mandaatstatuut zijn alle eerdere genomen mandateringsbesluiten ingetrokken. Check daarom of je nog langer bevoegd bent, en zoniet herstel dat zonodig via een nieuw mandateringsbesluit.

 • 7.

  Stel van tussentijdse (door)mandatering steeds de afdeling dan wel medewerker in kennis die verantwoordelijk is voor actualisatie van het mandaatstatuut. De mandateringsbesluiten worden dan verwerkt in het volgende mandaatstatuut. Een standaardmandateringsbesluit is te vinden in MIT Office. Denk aan de bekendmaking van een mandateringsbesluit.

 • 8.

  Let op de (gewijzigde) ondertekening van beschikkingen (zie onder I ‘Algemene regels’ sub 7. van het mandaatstatuut).

8. Het mandaatstatuut als dynamisch instrument

In het mandaatstatuut geeft het gemeentebestuur het recht aan ambtenaren om onder mandaat afwegingen te maken en beslissingen te nemen. Primair uitgangspunt is een dynamische mandaatrelatie waarbij het aankomt op goede samenwerking en open communicatie tussen bestuur(der) en ambtenaar. Die bijzondere relatie wordt in dit statuut tot uiting gebracht door hierin het accent meer te leggen op de aspecten ‘eigen inschatting/verantwoordelijkheid omtrent gebruik van het mandaat’ en ‘onderling overleg en communicatie in bijzondere situaties’. Daarom is aan het mandaatstatuut onderI ‘Algemene regels’ bepaling 6. toegevoegd. Deze bepaling schrijft overleg voor met het bestuursorgaan of portefeuillehouder als het zelfstandig nemen van het besluit politiek-bestuurlijk en publicitair gevoelig kan liggen, als de uitoefening van het mandaat organisatorische, financiële of juridische gevolgen kan hebben of als de schijn van vooringenomenheid kan worden gewekt. Dit is een ijkpunt waaraan een ambtenaar aandacht moet geven bij het gebruik maken van het toebedeelde mandaat.

9. Bijzondere aandachtspunten / wijzigingen

Naast wijzigingen als gevolg van de doorontwikkeling springen de volgende aanpassingen in het oog:

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de Vierde tranche Awb:

Voor de uitvoering van de Vierde tranche Awb en de Wdb zijn 2 algemene paraplubepalingen geformuleerd (zie onder II ‘Algemene mandatering’ de punten 1g. en 1h.).

Wet investeren in jongeren en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Voor een adequate uitvoering van deze wetten was aanpassing van het mandaatstatuut noodzakelijk.

Mandaten op rechtspositioneel gebied:

Verdere aanpassingen/uitbreidingen betreffen en de mandaten van de directeur/gemeentesecretaris op rechtspositioneel gebied (zie onder II ‘Algemene mandatering’ de mandaten 2e., 2f., 2g. en 2h.).

Verkoop computers en overige hardware:

Nieuw is de verkoop van afgeschreven computers en overige hardware (zie onder IV ‘Over te dragen bevoegdheden’, nummer 56).

Verhuur gemeentegrond ten behoeve van APV-gerelateerde activiteiten:

Het (tijdelijk) verhuren van gemeentegrond voor uitstallingen, terrassen, bouwmaterialen, standplaatsen en evenementen (circussen) is tevens gemandateerd aan de medewerkers die vergunningen en meldingen hiervoor afdoen. Hierdoor gaat de aanvankelijk geboekte efficiency als gevolg van de doormandatering van de bevoegdheid tot het afhandelen van deze vergunningaanvragen en meldingen ter zake niet te teniet (zie onder IV ‘Over te dragen bevoegdheden, nummer 60).

Zwerfdierenopvangregeling:

In verband met beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van dierenpension De Koekoek uit Rucphen zijn de bestaande contracten met dit bedrijf voor zwerfdierenopvang en het verleende mandaat om deze dieren te verkopen komen te vervallen. Dierenpension De Koekoek fungeerde als stand-in voor dierenasiel Arduin te Roosendaal dat contractueel het eerste recht heeft om zwerfdieren onder te brengen. De Koekoek kwam overigens nauwelijks tot niet in actie in Steenbergen.

Opvragen van justitiële gegevens t.b.v. bestuursbesluiten:

Per 1 april 2004 is de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag vervangen door de Wet justitiële gegevens (Stb. 2002, nr. 552) en het bijbehorende Besluit justitiële gegevens Besluit justitiële gegevens(Stb. 2004, nr. 130). In de wet is ook het aantal informatiegerechtigde personen of instanties geregeld. Medewerkers kunnen justitiële gegevens opvragen als zij daartoe gemachtigd zijn door Justitie. Deze vorm van machtiging past niet binnen het huidige mandaatstatuut omdat daarbij uitgegaan wordt van mandaat op functie en niet op naam. Bovendien is ook het “doormachtigen” bij het opvragen van justitiële gegevens niet mogelijk, gelet op de aard van de bevoegdheid en het feit dat de kring van informatiegerechtigde personen vrij strikt omschreven is in de wet. Derhalve is het vragen van justitiële gegevens niet meer opgenomen in het Mandaatstatuut 2010. Iedere afdeling die te maken heeft met het opvragen van justitiële gegevens dient zelf voor een juiste machtiging zorg te dragen. Binnen de organisatie is dat thans afdoende geregeld.