gemeente Steenbergen | Marktverordening gemeente Steenbergen 2013

Regeling Marktverordening gemeente Steenbergen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 28-12-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-12-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant
 • Kenmerk voorstel BM1302662

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

Gelet op:de artikelen 149 en 229 , eerste lid aanhef en onder b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende Marktverordening gemeente Steenbergen 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkten, die op gezette tijden worden gehouden.

Artikel 2 Inrichtingsplan

 • 2.1

  Voor elke markt stellen burgemeester en wethouders een inrichtingsplan vast, dat in elk geval bevat:

  • a..

   aanduiding van de dagen en uren waarop en eventueel de periode waarin de markt wordt gehouden.

  • b.

   een kaart van de markt.

 • 2.2.

  Op de kaart zijn aangegeven:

  • -

   de grenzen van de markt.

  • -

   de plaatsen of gebieden, die bestemd zijn voor houders van een vaste standplaats

 • 2.3.

  Als een standplaats, bestemd voor een vaste standplaatsvergunning bij aanvang van de markt nog niet door de vergunninghouder of diens plaatsvervanger is ingenomen, kan daarvoor een dagplaatsvergunning worden afgegeven.

Artikel 3 Vergunningen

 • 3.1

  Het is verboden op een markt zonder vaste standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 3.2.

  De aanvraag voor een vergunning dient te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 3.3.

  Een vaste standplaatsvergunning geld voor onbepaalde tijd en voor op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.4.

  Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor op de vergunning vermelde standplaats.

 • 3.5.

  Het is verboden op een markt zonder standwerkvergunning van burgemeester en wethouders als standwerker op te treden op een markt. Onder standwerker wordt verstaan iemand die publiek om zich heen verzamelt en dat door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen artikelen te kopen.

 • 3.6.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 4 Vereisten

Voor het toewijzen van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij burgemeester en wethouders. Betrokkene dient in het bezit zijn van een registratiekaart. Voorts dient de aanvrager op verzoek een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat men in het bezit van een WA-verzekering.

Hoofdstuk 2 Vaste standplaatsvergunningen

Artikel 5. Overschrijven vaste standplaatsvergunning

 • 5.1.

  Wenst de houder van een vast standplaatsvergunning niet langer meer gebruik te maken van de vergunning of is hij overleden of onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator de vergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner of andere persoon met wie hij/zij duurzaam samenwoonde , of op zijn kind.

 • 5.2.

  Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator worden overgeschreven op een medewerker van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf als deze tenminste 5 jaren in loondienst heeft gewerkt bij een vergunninghouder of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar.

 • 5.3.

  In geval van overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder wordt de aanvraag binnen twee maanden nadien ingediend.

 • 5.4.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het bovenstaande afwijken voor zover de toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolg zou kunnen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

 • 5.5.

  De aanvraag tot overschrijving wordt alleen geweigerd als niet wordt voldaan aan de uit dit artikel voortvloeiende eisen of aan een eis waaraan een houder van een vaste standplaatsvergunning moet voldoen

 • 5.6.

  Als de nieuwe vergunninghouder reeds over een vaste standplaatsvergunning (voor het verkopen van producten in andere verkoopbranche) beschikt, wordt deze ingetrokken.

Artikel 6 Intrekken en vervallen vaste standplaatsvergunning

 • 6.1

  Burgemeester en wethouders trekken een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 5.

 • 6.2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vaste standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste twee maanden geen gebruik heeft gemaakt; of

  • d.

   als de vergunninghouder niet of tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • 6.3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald, dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 6.4.

  Als de vergunninghouder of zijn overeenkomstig artikel 5 aangewezen vervanger zijn standplaats niet uiterlijk bij aanvang van de markt heeft ingenomen, vervalt de vergunning voor de rest van de dag.

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kunnen burgemeester en wethouders een vergunning voor een vaste standplaats intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde in deze verordening of de voorschriften van deze vergunning overtreedt.

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag, bedrog of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 8 Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 8.1.

  De houder van een vaste standplaats neemt de hem toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 8.2.

  In geval van vakantie of van bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders echter toestaan, dat de standplaats wordt ingenomen door een vervanger. Een aanvraag daartoe vermeldt de reden en de verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger.

 • 8.3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge lid 2 van dit artikel en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3 Marktcommissie

Artikel 9. De marktcommissie

 • 9.1.

  Er is een commissie van advies en bijstand inzake marktaangelegenheden

 • 9.2.

  Voorzitter van de commissie is een lid van de commissie.

 • 9.3.

  De samenstelling en het aantal leden van de commissie wordt bepaald door burgemeester en wethouders, zodanig dat in de commissie in ieder geval zijn vertegenwoordigd de standplaatshouders op beide weekmarkten, de plaatselijke middenstand van de kernen Steenbergen en Dinteloord en een afgevaardigde van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

 • 9.4.

  De leden van de commissie worden benoemd door burgemeester en wethouders, telkens voor een tijdvak samenvallende met de zittingsduur van de gemeenteraad. Zij kunnen bij aftreden opnieuw worden benoemd.

 • 9.5.

  Burgemeester en wethouders wijzen voor de commissie een ambtenaar aan als secretaris van de marktcommissie en een plaatsvervanger. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen en heeft in de vergadering een adviserende stem.

Artikel 10 Taak en bevoegdheden

 • 10.1.

  De commissie dient burgemeester en wethouders van advies en staat het college bij in zaken betreffende het marktwezen.

 • 10.2.

  In ieder geval vragen burgemeester en wethouders, alvorens een beslissing te nemen of een voorstel aan de gemeenteraad te doen advies aan de commissie over

  • a.

   de instelling, wijziging of opheffing van de weekmarkt te Dinteloord of Steenbergen.

  • b.

   de vaststelling, wijziging of intrekking van de marktverordening en de daaruit voortvloeiende regelingen.

  • c.

   de vaststelling, wijziging of intrekking van de marktgeldverordening.

  • d.

   het toewijzen van vaste standplaatsen op de markt.

Artikel 11 Openbare en besloten vergaderingen van de marktcommissie

 • 11.1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 11.2.

  Het college kan echter, indien naar zijn oordeel het algemeen belang zich tegen openbare behandeling verzet, dan wel een bijzonder belang daardoor zou worden bevoordeeld of benadeeld, bepalen dat een onderwerp in besloten vergadering zal worden behandeld.

 • 11.3.

  Indien een commissie met meerderheid van stemmen van de leden bezwaar maakt tegen het besluit van het college om een onderwerp in besloten vergadering te behandelen, doen zij hiervan onder opgave van de reden(en) mededeling aan het college. Het college beslist daarna zo spoedig mogelijk of behandeling van het onderwerp in een openbare dan wel besloten vergadering zal plaatsvinden.

 • 11.4.

  De deuren van de vergadering worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van de aanwezige leden dit vordert of de voorzitter dit nodig acht. De commissie beslist vervolgens of de behandeling van het onderwerp in een openbare dan wel een besloten vergadering zal plaatsvinden.

 • 11.5.

  De commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan haar worden voorgelegd, de geheimhouding opleggen. Zij wordt zowel door de leden, die bij de behandeling aanwezig waren als door de leden die op een andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen in acht genomen totdat de commissie haar opheft. De verplichting tot geheimhouding geldt mede voor de secretaris en andere bij de vergadering aanwezige ambtenaren. De voorzitter kan omtrent de inhoud van de stukken als bedoeld in lid 10.4. voorlopige geheimhouding opleggen. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de commissie. De voorlopige oplegging van de geheimhouding vervalt, zo niet aan de commissie in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is, ter bekrachtiging is aangeboden. Ingeval van niet-bekrachtiging vervalt de voorlopige oplegging.

Artikel 12 Besluitvorming en verslag vergaderingen

 • 12.1

  Alle besluiten van de commissie worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

 • 12.2

  Ieder lid heeft één stem. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

 • 12.3

  De commissie zendt aan burgemeester en wethouders, indien hierom wordt verzocht, zo spoedig mogelijk na elke vergadering een verslag van de vergadering.

 • 12.4

  Bij het uitbrengen van adviezen wordt indien gewenst het gevoelen van de minderheid het advies vermeld.

 • 12.5

  De leden van de commissie onthouden zich van stemmen over zaken, die hen persoonlijk aangaan of waarin zij als gelastigde zijn betrokken.

 • 12.6

  De commissie kan, indien zij dit wenst, zich laten bijstaan door deskundigen.

Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 13 Bijstand

De houder van een vaste standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 14 Legitimatieplicht

Degene die een standplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is .

Artikel 15 Markttijden in acht nemen

 • 15.1

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan een uur voor de aanvang en meer dan een uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig met goederen of anderszins,, of goederen aan- of afvoeren of te laten aan- of afvoeren

 • 15.

  2 Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door burgemeester en wethouders verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 16 Vertegenwoordiging van de verkoopbranche

Iedere verkoopbranche mag slechts eenmaal vertegenwoordigd zijn op de weekmarkt.

Artikel 17 Markt schoonhouden

 • 17.1

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 17.2

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Hoofdstuk 5 Handhaving

Artikel 18 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door de burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 19 Onmiddellijke verwijdering

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 20 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kan gestraft worden met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 21 Intrekking oude verordening en overgangsrecht.

 • 21.1

  De ‘Marktverordening gemeente Steenbergen 2009’ wordt ingetrokken.

 • 21.2

  Een krachtens de ‘Marktverordening gemeente Steenbergen 2009’ verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 21.3.

  Aanvragen om een vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Marktverordening gemeente Steenbergen 2009 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Marktverordening gemeente Steenbergen, 2013’

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag waarop zij bekend is gemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de Marktverordening 2009. Artikel 21.1 vervalt dan.