gemeente Steenbergen | Nadere regels evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023

Regeling Nadere regels evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-07-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 09-05-2020
 • Betreft wijziging Art. 4.18, Art. 8.6 en Art 13
 • Datum ondertekening 17-07-2018
 • Bron bekendmaking gmb-2018-157087
 • Kenmerk voorstel BM1800494

Inleiding

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, ieder voor zover zijn eigen bevoegdheid reikt, hebben besloten;

gelet op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016:

gelet op de “Kaderstellende nota evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 november 2017;

“Nadere regels evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023” vast te stellen geldend vanaf de dag na bekendmaking;

Geldend voor alle kernen van de gemeente Steenbergen, zijnde De Heen, Dinteloord, Kruisland, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer;

Inhoudende:

Artikel 1 Vergunningvrij evenement (categorie 0)

 • 1.

  Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;

  • b.

   het evenement tussen 9.00 en 23.00 uur plaats vindt;

  • c.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur en op zondag voor 13.00 uur of na 23.00 uur;

  • d.

   het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(c) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden.

  • e.

   het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • f.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in/op verblijven;

  • g.

   er een organisator is; en

  • h.

   de organisator ten minste 14 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester;

  • i.

   het geen vechtsportwedstrijden of –gala’s betreft, waaronder in ieder geval wordt begrepen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is.

  • j.

   het geen evenementen betreft die vallen binnen de categorieën evenementen die door de burgemeester zijn aangewezen.

 • 1.2

  Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.1 kan worden volstaan met het doen van een melding.

 • 1.3

  Een melding van een vergunningvrij evenement dient te worden gedaan middels het vastgestelde formulier “Klein evenement melden” (bijlage 1). De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend.

 • 1.4

  Een melding van een vergunningvrij evenement dient ten minste 14 dagen voor het tijdstip van het evenement te worden gedaan.

 • 1.5

  Vergunningvrije evenementen worden gekwalificeerd als categorie 0. Er wordt ten aanzien van categorie 0 evenementen een risicoscan uitgevoerd. Uit de risicoscan kan volgen dat het risico gelijk is aan een A-, B- of C-evenement, zoals opgenomen onder artikel 2.

 • 1.6

  De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van het klein evenement te verbieden dan wel nadere voorwaarden te verbinden aan de melding, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. De onder 1.5 genoemde risicoscan is een onderdeel van deze afweging.

 • 1.7

  Ten aanzien van vergunningvrije evenementen zijn de nadere regels zoals opgenomen onder artikelen 6 tot en met 13 en 17 tot en met 19 van toepassing.

Artikel 2 Vergunningplichtige evenementen

 • 2.1

  Vergunningplichtige evenementen worden onderverdeeld in drie categorieën. Deze indeling vindt plaats nadat een risicoscan is uitgevoerd. Bij de risicoscan worden factoren meegewogen die inzicht geven in het activiteitenprofiel, het publieksprofiel en het ruimtelijk profiel. Hierbij worden onder andere de volgende factoren meegewogen:

  • a.

   het soort evenement;

  • b.

   het tijdstip en de duur van het evenement;

  • c.

   het soort muziek;

  • d.

   wel of geen vuurwerk;

  • e.

   wel of geen overnachtingen op het terrein;

  • f.

   ervaringsgegevens;

  • g.

   specifieke doelgroep;

  • h.

   leeftijdscategorie doelgroep;

  • i.

   maximaal aantal gelijktijdige bezoekers;

  • j.

   het gebruik van drank en/of drugs;

  • k.

   uitstraling van het evenement;

  • l.

   (publieksstromen tussen) evenementenlocaties of podia;

  • m.

   type locatie en terrein;

  • n.

   gevolgen voor het wegennet;

  • o.

   gevolgen voor openbaar vervoer;

  • p.

   risico-object op of aan het evenemententerrein.

 • 2.2

  Uit de risicoscan volgt een classificering van het evenement als regulier evenement (categorie A), evenement met verhoogde aandacht (categorie B) of risico-evenement (categorie C).

Regulier evenement (Categorie A)

 • 2.3

  Een regulier evenement is een evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 • 2.4

  De organisator dient een tekening en een programmering of activiteitenoverzicht in te dienen. Indien dit niet wordt ingediend, kan de evenementenvergunning worden geweigerd, omdat geen beoordeling kan plaatsvinden of de belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu zijn gewaarborgd.

Evenement met verhoogde aandacht (Categorie B)

 • 2.5

  Een evenement met verhoogde aandacht is een evenement waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 • 2.6

  De organisator dient een draaiboek, veiligheidsplan en/of calamiteitenplan in te dienen. Ook kan gevraagd worden een mobiliteitsplan en/of beveiligingsplan in te dienen. Indien dit niet wordt ingediend, kan de evenementenvergunning worden geweigerd, omdat geen beoordeling kan plaatsvinden of de belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu zijn gewaarborgd.

 • 2.7

  Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de stukken zoals genoemd in artikel 2.6 vindt er een vooroverleg plaats met de organisator en de hulpdiensten.

 • 2.8

  Een evenement met verhoogde aandacht wordt geëvalueerd binnen drie maanden na het plaatsvinden van het evenement met de organisator en hulpdiensten.

Risico-evenement (Categorie C)

 • 2.9

  Een risico-evenement is een evenement waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 • 2.10

  De organisator dient een draaiboek, veiligheidsplan, calamiteitenplan, mobiliteitsplan en een beveiligingsplan in te dienen. Indien dit niet wordt ingediend, kan de evenementenvergunning worden geweigerd, omdat geen beoordeling kan plaatsvinden of de belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu zijn gewaarborgd.

 • 2.11

  Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de stukken zoals genoemd in artikel 2.10 vindt er een vooroverleg plaats met de organisator en de hulpdiensten.

 • 2.12

  Een risico-evenement wordt geëvalueerd binnen één maand na het plaatsvinden van het evenement met de organisator en hulpdiensten.

Artikel 3 Ongewenste evenementen

 • 3.1

  De volgende evenementen zijn nooit als vergunningvrij aan te merken. In beginsel wordt voor deze evenementen geen evenementenvergunning verleend:

  • a.

   vechtsportwedstrijden of –gala’s betreft, waaronder in ieder geval wordt begrepen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is;

  • b.

   evenementen met dieren, voor zover sprake is van mishandeling, kwelling of waarbij de gezondheid van de dieren in het gevaar kan komen.

  • c.

   snelheidswedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen op de openbare weg, waarbij uitsluitend of hoofdzakelijk de snelheid van het voertuig doorslaggevend is;

  • d.

   erotische evenementen en evenementen met een seksistisch dan wel racistisch karakter;

  • e.

   evenementen in natuurgebieden (zoals Natura-2000 gebieden);

  • f.

   voetbalwedstrijden tussen twee betaalde voetbalclubs op het terrein van een amateurvoetbalclub.

 • 3.2

  Indien er een evenementenvergunning wordt aangevraagd voor bovenstaande evenementen, vindt een afweging plaats conform het “Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen” en de bijbehorende toelichting.

Artikel 4 Procedure aanvraag evenementenvergunning

 • 4.1

  Een evenementenvergunning dient te worden aangevraagd middels het vastgestelde formulier “Evenementenvergunning aanvragen” (bijlage 2). De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend.

 • 4.2

  Organisatoren dienen voor 1 november de evenementen voor het komende jaar aan te melden bij het Evenementen Platform Steenbergen (hierna te noemen: “EPS”). Bij het signaleren van gelijktijdige evenementen, waarvan het niet wenselijk is om deze gelijktijdig te laten plaatsvinden, treedt het EPS in overleg met de organisatoren om te komen tot een goede spreiding van de evenementen. Het EPS communiceert deze evenementenkalender naar de lokale media en naar de gemeente voor 1 december, zodat op verschillende informatiekanalen gebruik wordt gemaakt van dezelfde evenementenkalender.

 • 4.3

  De burgemeester verstuurt de evenementenkalender voor het komende jaar zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari, naar de hulpdiensten.

 • 4.4

  Organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen krijgen ongeveer 6 maanden voor de datum van het evenement een vooringevuld aanvraagformulier digitaal toegezonden. Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar kunnen hierop worden aangegeven en vervolgens kan de evenementenvergunning middels dit vooringevulde formulier worden aangevraagd.

 • 4.5

  Bij de aanvraag voor een evenementenvergunning dienen de volgende stukken te worden gevoegd:

  • -

   opgave van de verantwoordelijke persoon en hoe deze te bereiken is gedurende het evenement;

  • -

   plattegrond van het evenemententerrein;

  • -

   draaiboek;

  • -

   verkeers- en parkeerplan, in het geval sprake is van een sterk verkeersaantrekkende werking van het evenement;

  • -

   een veiligheidsplan en/of calamiteitenplan (in geval van risicocategorie B of C);

  • -

   een mobiliteitsplan (in geval van risicocategorie C);

  • -

   een beveiligingsplan (in geval van risicocategorie C).

 • 4.6

  De plattegrond dient te voldoen aan de “Voorschriften voor indiening plattegronden” zoals opgesteld door de Brandweer Midden- en West-Brabant. Deze voorschriften zijn als bijlage 3 bij deze nadere regels gevoegd. Op de plattegrond staat tevens vermeld de personen, verenigingen en bedrijven welke tijdens het evenement een standplaats innemen.

 • 4.7

  In het draaiboek is opgenomen: een programmering en/of activiteitenoverzicht, de op- en afbouw van het evenement, uitleg van de verschillende onderdelen, tijdschema van de verschillende onderdelen, soundcheck inclusief tijdstip en contactgegevens.

 • 4.8

  In het verkeersplan is in ieder geval opgenomen de eventuele wegafsluitingen en de inzet van verkeersregelaars (locaties en aantal, aangegeven op een plattegrond). In het plan voor parkeervoorzieningen is opgenomen op welke manier de parkeervoorzieningen worden geregeld.

 • 4.9

  In het veiligheidsplan en/of calamiteitenplan is opgenomen: de beschrijving van het evenement, het risicoprofiel, de beveiliging en veiligheid, incident scenario’s, coördinatie en communicatie.

 • 4.10

  In het mobiliteitsplan is opgenomen op welke wijze het evenement bereikbaar is en welke bijbehorende maatregelen worden genomen.

 • 4.11

  In het beveiligingsplan is opgenomen een overzicht van de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten en de nadelige gevolgen ervan. Dit plan dient te worden opgesteld door een gediplomeerd beveiliger/beveiligingsbedrijf.

 • 4.12

  De aanvraag voor de evenementenvergunning dient ten minste 12 weken voor het tijdstip van het evenement te worden ingediend. Indien de evenementenvergunning op een later tijdstip wordt aangevraagd, wordt deze, behoudens uitzonderingsgevallen, geweigerd.

 • 4.13

  De burgemeester voert een risicoscan uit en markeert het evenement als categorie A, B of C. Naar aanleiding hiervan kan de burgemeester maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht, dan wel nadere stukken opvragen die hij noodzakelijk acht.

 • 4.14

  De burgemeester besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag over het al dan niet verlenen van de evenementenvergunning. Afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is hierop niet van toepassing, waardoor er geen positieve fictieve beschikking ontstaat bij niet tijdig beslissen.

 • 4.15

  Ten aanzien van evenementenvergunningen die als schaars aan te merken zijn, gelden nadere eisen ten aanzien van de inschrijving en de toewijzing hiervan. Met betrekking tot circussen, kermissen, en schuurfeesten is dit geregeld onder artikel 14 respectievelijk 15 respectievelijk 16. Overige schaarse evenementenvergunningen worden verleend aan de hand van de volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 4.16

  Indien er meerdere evenementen op eenzelfde tijdstip worden georganiseerd die niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, gaat de eerst ingediende aanvraag voor later ingediende aanvragen. Of evenementen al dan niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden is ter beoordeling aan de burgemeester.

 • 4.17

  Er worden geen meerjarige evenementenvergunningen verleend.

 • 4.18

  Indien een evenement plaatsvindt in de Kaaistraat, Grote Kerkstraat en/of Blauwstraat, dient de organisator voorafgaand aan het doen van de aanvraag overleg te voeren met het Retail Platform Steenbergen, te bereiken via info@rpsinfo.nl.

Artikel 5 Rol Evenementen Platform Steenbergen

 • 5.1

  Het Evenementen Platform Steenbergen (“EPS”) bestaat uit vertegenwoordigers van alle kernen van de gemeente Steenbergen. Het EPS heeft een coördinerende en adviserende rol ten aanzien van evenementen binnen de gehele gemeente.

 • 5.2

  Het EPS stelt een evenementenkalender op voor 1 december voor het komende jaar. Om dit te bewerkstelligen dienen evenementen voor 1 november te worden aangemeld bij het EPS.

 • 5.3

  Indien er sprake is van gelijktijdige evenementen, waarvan het niet wenselijk is om deze gelijktijdig te laten plaatsvinden, treedt het EPS in overleg met de organisatoren om tot een goede spreiding van evenementen te komen binnen de gehele gemeente.

 • 5.4

  Het EPS communiceert de evenementenkalender via verschillende informatiekanalen en zorgt daarbij voor de nodige citymarketing.

 • 5.5

  Het EPS adviseert de gemeente en organisatoren gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het organiseren van een evenement.

Artikel 6 Nadere regels ten aanzien van alle evenementen

 • 6.1

  Evenementen vinden in beginsel plaats op maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 00:00 uur, op vrijdag en zaterdag tussen 09:00 en 02:00 uur en op zondag tussen 13:00 en 00:00 uur. In de evenementenvergunning kunnen andere tijdstippen worden bepaald.

 • 6.2

  Op grond van de Zondagswet is het verboden op zondag in de nabijheid van kerken zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstuitoefening wordt gehinderd, dan wel gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. Daarnaast is het verboden voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven dan wel daaraan deel te nemen. De burgemeester kan ontheffing verlenen van deze verboden.

 • 6.3

  Tijdens de openingstijden is het verboden voertuigen of andere materialen op hetevenement aanwezig te hebben, tenzij deze onderdeel vormen van een bij de evenementenvergunning vergunde activiteit.

 • 6.4

  De organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

 • 6.5

  De organisator zorgt voor de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de tot het evenement behorende inrichtingen, uitstallingen en kramen om de veiligheid van het publiek te waarborgen. De organisator dient erop toe te zien dat tuien van kramen geen gevaarlijke situaties opleveren voor het (voetgangers)verkeer.

 • 6.6

  Indien de organisator bouwwerken plaatst gedurende het evenement, dienen deze bouwwerken te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

 • 6.7

  De organisator dient te zorgen voor voldoende en gelijkmatige spreiding van afvalbakken op het evenemententerrein. De organisator zorgt gedurende het evenement voor tijdige lediging van de afvalbakken.

 • 6.8

  De organisator dient te zorgen voor voldoende sanitaire voorzieningen op het evenemententerrein. Hiertoe kunnen voorwaarden worden opgenomen in de evenementenvergunning.

 • 6.9

  Voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met beheerder van de gemeentewerf, telefoon 06-51551197.

 • 6.10

  De organisator dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- of aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden.

 • 6.11

  De organisator dient tenminste twee weken voor het evenement de bewoners en de direct omwonenden van het evenemententerrein van het evenement en de daarbij behorende wegafsluitingen op de hoogte te stellen.

 • 6.12

  De organisator vermeldt op de in artikel 6.11 genoemde kennisgeving een direct telefoonnummer waarop de organisator bereikbaar is voor nadere informatie dan wel voor het melden van klachten tijdens het evenement.

 • 6.13

  Indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator tenminste 10 dagen voor het plaatsvinden van het evenement de wijkagent politieteam Zeeland West-Brabant, telefoon 0900 8844 alsmede een medewerker van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Steenbergen (14 0167) hiervan in kennis te stellen.

 • 6.14

  Indien het evenement plaatsvindt op een terrein dat in eigendom is van de gemeente Steenbergen, dient binnen 24 uur na afloop van het evenement al het afval te zijn verwijderd en dient het evenemententerrein schoon opgeleverd te worden. Onder schoon opleveren wordt ook verstaan het vrij maken van de door de organisator geplaatste afvalbakken en sanitaire voorzieningen. Indien de organisator hiermee in gebreke blijft, zullen de kosten van het schoonmaken van het terrein in rekening worden gebracht bij de organisator.

 • 6.15

  Op grond van artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming 2017 geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Activiteiten tijdens evenementen mogen niet schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten. Daarnaast moet vooruitlopend op de activiteiten aan en rondom de bomen een check plaatsvinden op aanwezigheid van (broedende) vogels. Als er sprake is van nadelige gevolgen voor flora en fauna, kan het zijn dat er een ontheffing nodig is van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming 2017.

 • 6.16

  Indien het evenement plaatsvindt in de omgeving van een Natura 2000-gebied, kan het zo zijn dat hiervoor een ontheffing nodig is van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming 2017. Hiervan is sprake als de activiteiten de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

 • 6.17

  Om te kunnen beoordelen of het evenement negatieve effecten op de flora en fauna dan wel op de instandhouding van natuurlijke habitats van soorten in een Natura 2000-gebied heeft, kan de burgemeester de verplichting opleggen om een ecologische quickscan uit te voeren. Indien uit de quickscan blijkt dat er sprake is van negatieve effecten, zal de burgemeester slechts een evenementenvergunning verlenen indien de organisator over een ontheffing van de Wet Natuurbescherming 2017 van Gedeputeerde Staten beschikt.

Artikel 7 Nadere regels m.b.t. drankverstrekking

 • 7.1

  Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank buiten een horeca-inrichting dient op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van de burgemeester te worden gevraagd.

 • 7.2

  Ten aanzien van het gebruik van glas- en vaatwerk gedurende evenementen zijn de “Nadere regels gebruik glas- en vaatwerk 2016” van toepassing. Op grond van deze nadere regels is het tijdens de hierin aangewezen evenementen verplicht kunststof of karton glaswerk te gebruiken.

 • 7.3

  Op grond van het “Aanwijzingsbesluit verboden drankverbruik 2016” is het verboden om op openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk, bij zich te hebben.

Artikel 8 Nadere regels m.b.t. verkeer

 • 8.1

  Indien er sprake is van wegafsluitingen, omleidingsroutes, parkeerroutes of andere verkeersaangelegenheden, dient er bij de aanvraag om een evenementenvergunning een verkeersplan en/of parkeerplan te worden gevoegd. Deze worden door de burgemeester ter advisering aan de politie voorgelegd. De burgemeester kan bepalen dat de organisator het verkeersplan en/of parkeerplan dient aan te passen.

 • 8.2

  In het verkeersplan is opgenomen hoeveel verkeersregelaars er aanwezig zullen zijn gedurende het evenement. De burgemeester benoemt op grond van artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer de benodigde verkeersregelaars. De organisator meldt de verkeersregelaars aan via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

 • 8.3

  Het college neemt aan de hand van het aangevraagde evenement de benodigde verkeersbesluiten op grond van artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 om het evenement mogelijk te maken.

 • 8.4

  Indien het college gevraagd wordt wegen (rijbanen) af te sluiten voor het houden van een evenement, prevaleert in beginsel het belang van de bruikbaarheid van de weg en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Het college kan overgaan tot afsluiting van wegen ten behoeve van een evenement en weegt daarbij de volgende belangen af: de (relatieve) meerwaarde en het belang van de activiteit, de mogelijkheid om het evenement op een andere locatie te houden waarbij geen wegafsluiting is vereist, alternatieve mogelijkheden voor omwonenden om hun perceel te bereiken, de duur van het evenement, de bereikbaarheid en doorstroming en de verkeersveiligheid.

 • 8.5

  In de evenementenvergunning worden de wegafsluitingen, omleidingsroutes, parkeerroutes en andere verkeersaangelegenheden opgenomen met daarbij de data en tijdstippen waarop deze gelden.

 • 8.6

  Op de volgende dagen is het niet mogelijk de Kaaistraat en/of Grote Kerkstraat af te sluiten: zaterdag voor Pasen, zaterdag voor Pinksteren, zaterdag voor Moederdag, zaterdag voor Vaderdag, zaterdag voor Sinterklaas en twee zaterdagen voor Kerst.

 • 8.7

  Alle materialen, bebording, verlichting en andere objecten ten behoeve van de omleidingsroutes, afsluitingen en parkeerroutes om een veilig gebruik daarvan te waarborgen, worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door het college.

 • 8.8

  Gedurende de tijd dat ten behoeve van het evenement straten en wegen met afzettingen (dranghekken e.d.) zijn afgesloten moet de organisator ervoor zorgdragen dat deze tussentijds niet worden verplaatst en dat de afzettingen in geval van nood onmiddellijk kunnen worden verwijderd.

 • 8.9

  Indien er sprake is van een wegafsluiting dient de organisator van het evenement de omwonenden hiervan 2 weken voor het evenement schriftelijk te informeren. De organisator zorgt ervoor dat op het moment van een wegafsluiting de geparkeerde auto’s worden verwijderd van het evenemententerrein.

 • 8.10

  Indien er voertuigen op het evenemententerrein aanwezig zijn na afsluiting van het terrein, kunnen deze voertuigen worden weggesleept op basis van de Wegsleepverordening.

 • 8.11

  Voor de uitvoering van de omleidingsroutes, afsluitingen en parkeerroutes dient organisator uiterlijk 10 dagen voor het evenement contact op te nemen met de opzichter van de buitendienst, telefoonnummer 06-51 55 11 97.

Artikel 9 Nadere regels m.b.t. brandveiligheid

  • 9.1

   Het gebruiken van het evenemententerrein en de daarop geplaatste tijdelijke verblijfsruimten (bouwsels) dient te geschieden conform het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (verder: “BBGBOP”).

  • 9.2

   Indien er op grond van artikel 2.1 van het BBGBOP een melding brandveilig gebruik dient te worden gedaan, dienen de gegevens zoals opgenomen in artikel 2.3 van het BBGBOP te worden ingediend gelijktijdig met de aanvraag voor de evenementenvergunning. Een melding brandveilig gebruik dient te worden gedaan, indien een evenement wordt georganiseerd:

   • -

    in een verblijfruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;

   • -

    in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:

    • o

     meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of

    • o

     Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

   • -

    een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk of;

   • -

    toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met 5 van het BBGBOP gegeven voorschrift.

  • 9.3

   In het geval volgens artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht j° artikel 2.1 lid 1 onder d Wet algemene bepalingen omgevingrecht een omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist is, is artikel 9.2 niet van toepassing en dient er een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te worden aangevraagd.

  • 9.4

   Een aanvraag om een evenementenvergunning wordt ter advisering voorgelegd aan de Brandweer Midden- en West-Brabant. De voorschriften die in dit advies opgenomen worden, worden bij de evenementenvergunning gevoegd. De organisator dient zich te houden aan deze voorschriften.

  • 9.5

   De organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor de door standplaatshouders te gebruiken gasinstallaties. Ondeugdelijke gasinstallaties kunnen aanleiding zijn om de betreffende standplaatshouder het gebruik van gas te ontzeggen. De organisator en de standplaatshouders dienen zich te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in paragraaf 5.2 van het BBGBOP.

  • 9.6

   Op het evenemententerrein is open vuur anders dan voor de in artikel 9.5 opgenomen bedoelde gebruiksdoeleinden verboden.

  • 9.7

   Verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan ontstaan.

  • 9.8

   Stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd.

  • 9.9

   Indien er buiten de periode van 31 december tot en met 1 januari professioneel evenementenvuurwerk wordt afgestoken, dient een ontheffing te worden gevraagd aan de Provincie op grond van artikel 3B.1 en 3B.4 van het Vuurwerkbesluit, waarbij de burgemeester een verklaring van geen bezwaar dient af te geven. Particulier afsteken van vuurwerk buiten de periode van 31 december tot en met 1 januari is niet toegestaan.

Artikel 10 Nadere regels m.b.t. geluid

 • 10.1

  Voor horecabedrijven zijn de geluidsnormen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze normen dienen ook bij evenementen te worden nageleefd door de betreffende inrichtingen. Op grond van artikel 4.3 van de APV kan de inrichting 12 keer per jaar een incidentele festiviteit melden bij het college, waarbij de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit niet gelden. De geluidsnormen zoals opgenomen in artikel 4.2 lid 6 van de APV dienen wel in acht te worden genomen.

 • 10.2

  Op grond van artikel 4.2 van de APV kan het college collectieve festiviteiten aanwijzen, waarbij de geluidsnormen van artikel 4.2 lid 6 van de APV in acht moeten worden genomen.

 • 10.3

  Indien er sprake is van een evenement buiten een inrichting en die niet is aangewezen als (collectieve) festiviteit, geldt dat eveneens de geluidsnormen in acht moet worden gehouden zoals die zijn opgenomen in artikel 4.2 lid 6 van de APV.

 • 10.4

  In het geval van een collectieve dan wel incidentele festiviteit gelden na 02:00 uur de hogere geluidsnormen niet.

Artikel 11 Nadere regels m.b.t. volksgezondheid

 • 11.1

  De organisator dient zich te houden aan de standaardvoorwaarden die zijn opgesteld door het GHOR Midden- en West-Brabant (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen). Deze voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze nadere regels.

 • 11.2

  Bij de volgende evenementen wordt een maatwerkadvies gevraagd bij het GHOR:

  • a.

   evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers worden verwacht;

  • b.

   evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:

   • -

    beperkte bereikbaarheid van het evenement;

   • -

    zware fysieke inspanning voor de deelnemers;

   • -

    een kwetsbare groep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden);

   • -

    aanwezigheid van dieren / levende have;

   • -

    evenementen in, op of rondom natuurwater.

    Op grond van het maatwerkadvies kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen in de evenementenvergunning.

 • 11.3

  Bij alle evenementen dient een EHBO-trommel aanwezig te zijn.

 • 11.4

  Bij een evenement waarbij minder dan 1000 bezoekers/deelnemers aanwezig zijn, is het de verantwoordelijkheid van de organisator om al dan niet te zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO-er.

 • 11.5

  Bij een evenement waarbij 1000 tot 2000 bezoekers/deelnemers aanwezig zijn, dienen er 2 gediplomeerde EHBO-ers aanwezig te zijn. Voor de inrichting van de EHBO-post wordt verwezen naar de in bijlage 4 bij deze nadere regels opgenomen standaardvoorwaarden.

 • 11.6

  In de in bijlage 4 bij deze nadere regels opgenomen standaardvoorwaarden zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van:

  • a.

   maatregelen bij (extreme) weersomstandigheden zoals hitte en kou;

  • b.

   alcoholpreventie;

  • c.

   gehoorschadepreventie;

  • d.

   toiletvoorzieningen;

  • e.

   legionellapreventie;

  • f.

   drinkwatervoorzieningen;

  • g.

   afvalverwerking;

  • h.

   overnachting;

  • i.

   tijdelijke eetgelegenheden;

  • j.

   barbecue;

  • k.

   tatoeages en piercings;

  • l.

   evenementen met dieren;

  • m.

   evenementen in, op of rondom natuurwater.

Artikel 12 Nadere regels m.b.t. veiligheid

 • 12.1

  Bij evenementen die zijn geclassificeerd als risicocategorie B of C dienen professionele (gecertificeerde) beveiligers aanwezig te zijn. Er dient in beginsel 1 beveiliger per 250 te verwachten bezoekers aanwezig te zijn. In de evenementenvergunning kan, in overleg met de politie, maatwerk worden toegepast en een afwijkende eis worden opgenomen.

 • 12.2

  Indien daartoe aanleiding is, kan deze verplichting als voorwaarde in de evenementenvergunning worden opgenomen voor evenementen die zijn geclassificeerd als risicocategorie A.

 • 12.3

  Indien het evenement plaatsvindt op de Markt te Steenbergen, dienen de van gemeentewege aangebrachte beveiligingscamera’s vrij van blokkades te worden gehouden.

Artikel 13 Nadere regels m.b.t. reclame

 • 13.1

  Aankondiging van het evenement dient te geschieden via de reclameborden van de partij die de aanbesteding heeft gewonnen, conform de op 21 maart 2018 verzonden opdrachtbrief met kenmerk UM1801287.

 • 13.2

  In de kernen Kruisland en Nieuw-Vossemeer is er een plakzuil aanwezig, waarop verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk posters kunnen aanplakken ter aankondiging van het evenement.

13.3 Het plaatsen van andere reclameborden of doeken met reclame-uitingen binnen de gemeente is niet toegestaan.

Artikel 14 Nadere regels met betrekking tot circussen

 • 14.1

  De burgemeester verleent maximaal één evenementenvergunning voor het houden van een circus in de kern Steenbergen per kalenderjaar, één evenementenvergunning voor het houden van een circus in Dinteloord per kalenderjaar en één evenementenvergunning voor het houden van een circus in Nieuw-Vossemeer per kalenderjaar.

 • 14.2

  Geen evenementenvergunning wordt verleend in de periode 4 weken voorafgaand aan de kermis in Steenbergen, Kruisland, Dinteloord of Nieuw-Vossemeer.

 • 14.3

  Indien er meer aanvragen voor een evenementenvergunning voor het houden van een circus worden ontvangen dan de in artikel 14.1 genoemde maximale aantallen, is de datum van ontvangst van de aanvraag bepalend voor de verlening van de evenementenvergunning.

 • 14.4

  Het is aan de organisator een locatie aan te dragen voor het houden van een circus, waarbij zowel de tent als de wagens op het terrein geplaatst dienen te worden. De burgemeester beoordeelt of het terrein geschikt is voor het circus dat is aangevraagd door de organisator. Onvoorziene omstandigheden of technische redenen, waaronder begrepen de totale omvang van het circus, kunnen ertoe leiden dat het terrein niet geschikt is voor het plaatsen van het circus.

 • 14.5

  Bij de aanvraag voor de evenementenvergunning dient een draaiboek te worden gevoegd, waarin wordt aangegeven op welke locatie het circus zal plaatsvinden, wat de speeldata zijn, de oppervlakte van de circustent, woonwagens, dierenstalling, diersoorten, transportmiddelen en overige toebehoren van de karavaan en de capaciteit van de circustent. Ook dient een plattegrond van de circustent, waarbij de (nood)uitgangen zijn aangegeven, te worden gevoegd bij de aanvraag.

 • 14.6

  De burgemeester weigert de evenementenvergunning als de organisator niet is aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Circusondernemingen (VNCO) of een vergelijkbare Europese zustervereniging.

 • 14.7

  De burgemeester kan nadere voorschriften verbinden aan de evenementenvergunning ten aanzien van de openbare orde en (brand)veiligheid en ten aanzien van dierenwelzijn.

 • 14.8

  Naast de evenementenvergunning dient de organisator eveneens een melding brandveilig gebruik te doen conform artikel 9.2 van deze nadere regels.

 • 14.9

  Indien het circus plaatsvindt op een terrein dat in eigendom is van de gemeente Steenbergen, wordt met de organisator een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van het terrein.

 • 14.10

  De organisator dient zich tevens te houden aan de overige bepalingen zoals opgenomen in deze nadere regels.

Artikel 15 Nadere regels met betrekking tot kermissen

 • 15.1

  In deze nadere regels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

  • a.

   Kermis: het culturele evenement waarbij door middel van kermiszaken de bezoekers van dat evenement geamuseerd worden.

  • b.

   Kermiszaak: een samenstel van bewegende en stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk.

  • c.

   Kermisorganisator: een natuurlijke of rechtspersoon die zorgdraagt voor de organisatie van het gehele kermis en daarbij zorgt voor voldoende kermisexploitanten gedurende de kermis die kermiszaken exploiteren.

  • d.

   Kermisexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een onder b. bedoelde kermiszaak.

  • e.

   BOVAK: de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders.

  • f.

   NKB: de Nederlandse Kermisbond.

  • g.

   Hulpdiensten: Politie, Brandweer, GHOR.

 • 15.2

  De volgende locaties zijn aangewezen als terrein voor het houden van een kermis:

  • a.

   In Steenbergen: Markt en Westdam;

  • b.

   In Kruisland: Markt en gedeelte van de Molenstraat;

  • c.

   In Nieuw-Vossemeer: Voorstraat;

  • d.

   In Dinteloord: Raadhuisplein.

 • 15.3

  De kermissen worden, behoudens onvoorziene omstandigheden, gehouden:

  • a.

   In Steenbergen: gedurende vier dagen vanaf de vrijdag na de eerste zondag in juli:

  • b.

   In Kruisland gedurende drie dagen vanaf de zaterdag voor de tweede zondag na 15 augustus;

  • c.

   In Nieuw-Vossemeer gedurende drie dagen vanaf de zaterdag voor de eerste zondag na 8 september;

  • d.

   In Dinteloord gedurende vier dagen vanaf de 4e woensdag in september, waarbij de kermis op zaterdag om 21:00 uur sluit.

 • 15.4

  De volgende locaties zijn aangewezen als stalterreinen:

  • a.

   In Steenbergen: de IJzeren Put;

  • b.

   In Kruisland: parkeerterrein naast restaurant-café “De Commerce”, aan de Langeweg;

  • c.

   In Nieuw-Vossemeer: Voorstraat en Veerweg;

  • d.

   In Dinteloord: Oostgroeneweg.

 • 15.5

  De werkelijke kermisperiode wordt steeds vooraf gegaan door maximaal twee opbouwdagen en gevolgd door maximaal één afbreekdag. In Steenbergen mag niet eerder met de opbouw van de kermis op de Markt worden begonnen dan op woensdag na 17.00 uur voorafgaand aan de kermis. Van het stalterrein aan de IJzeren Put te Steenbergen mag vanaf dinsdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis gebruik worden gemaakt.

 • 15.6

  Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur. In Dinteloord dient te worden afgebroken op zaterdag vóór 24:00 uur.

 • 15.7

  In overleg met het college kan onder omstandigheden afgeweken worden van het bepaalde in artikel 15.5 en 15.6.

 • 15.8

  Gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan.

 • 15.9

  De kermisinrichtingen mogen, in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1, voor het publiek geopend zijn van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Aanbesteding

 • 15.

  10 De organisatie van de kermis wordt per kern gegund aan één kermisorganisator voor de duur van drie tot vijf jaren. Deze gunningsprocedure wordt aanbesteed conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

 • 15.

  11 Met de kermisorganisator wordt daarnaast een huurovereenkomst gesloten voor de duur van drie jaren. Op deze huurovereenkomst zijn de “Algemene voorwaarden huurovereenkomst kermissen gemeente Steenbergen” van toepassing.

 • 15.

  12 De kermisorganisator die de aanbesteding voor de duur van drie tot vijf jaren gegund heeft gekregen, vraagt jaarlijks een evenementenvergunning aan voor het organiseren van de kermis. Aan een andere organisator wordt gedurende deze drie tot vijf jaren geen evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kermis.

Voorzieningen terrein

 • 15.

  13 De kermisorganisator dient zorg te dragen voor een elektriciteitsvoorziening op het kermisterrein door middel van bijvoorbeeld een aggregaat voor alle kermisattracties. Het aggregaat dient geluidsarm te worden uitgevoerd. Ten behoeve van nachtstroom kan gebruik worden gemaakt, mits aanwezig, van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening.

 • 15.

  14 Op het kermisterrein en/of terreinen waar de salonwagens worden geplaatst zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende watertappunten en elektriciteitsvoorzieningen (zgn. nachtstroom).

 • 15.

  15 De gemeente zorgt voor de verwijdering van het straatmeubilair, verkeersborden etc. tijdens en na afloop van de kermis. Ook zorgt de gemeente voor afvalcontainers en een watervoorziening op het kermisterrein.

Nadere regels

 • 15.

  16 Het is voor de kermisorganisator c.q. individuele kermisexploitanten verboden

  • a.

   muziek te maken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen van muziekinstallaties.

  • b.

   gebruik te maken van sirenes, hoorns anders dan in een draaiattractie om het begin en einde van een rit aan te geven, alsmede om gebruik te maken van overmatige lawaaimakende apparaten.

  • c.

   in verkoopattracties gebruik te maken van geluidsversterkers.

  • d.

   vóór het sluitingsuur kermisinrichtingen af te sluiten of onverlicht achter te laten, behoudens in bijzondere omstandigheden.

 • 15.

  17 De kermisorganisator dient erop toe te zien dat er alleen kermisattracties worden geplaatst die zijn gekeurd door een Keuringsinstantie (zogenoemde AKI) en waarvan de exploitant in het bezit is van een keuringscertificaat of gelijkwaardig buitenlands certificaat. De kermisorganisator levert uiterlijk 14 dagen voor de kermis een lijst aan met de identificatienummers van de attracties, zoals die zijn geregistreerd in het Register attractietoestellen en speeltoestellen (RAS).

 • 15.

  18 De kermisorganisator en de kermisexploitanten zijn voorts verplicht ervoor te zorgen, dat op het kermisterrein en de hierop aanwezige kermisinrichtingen alle maatregelen worden getroffen ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich op of nabij de inrichting bevindt.

 • 15.

  19 De organisator dient zich tevens te houden aan de overige bepalingen zoals opgenomen in deze nadere regels.

Artikel 16 Nadere regels met betrekking tot schuurfeesten

 • 16.1

  Onder een schuurfeest wordt verstaan: een besloten feest zonder winstoogmerk dat wordt gehouden in een agrarische schuur.

 • 16.2

  De burgemeester verleent maximaal drie evenementenvergunningen voor schuurfeesten per kalenderjaar.

 • 16.4

  Indien er meer aanvragen voor een evenementenvergunning voor het houden van een schuurfeest worden ontvangen dan het in artikel 16.2 genoemde maximale aantal, zal verlening van de evenementenvergunningen plaatsvinden aan de eerste ontvangen aanvragen. De datum van ontvangst van de aanvraag is hiervoor bepalend. Nadien ontvangen aanvragen worden geweigerd.

 • 16.5

  In afwijking van artikel 6.1 geldt dat voor een schuurfeest op vrijdag of zaterdag als maximale eindtijd 01:00 uur geldt.

 • 16.6

  De organisator dient zich tevens te houden aan de overige bepalingen zoals opgenomen in deze nadere regels.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 • 17.1

  Indien als gevolg van het evenement schade aan personen of goederen ontstaat, is de organisator verplicht die schade te vergoeden. Het kan gaan om letsel aan personen, schade aan eigendommen van bezoekers, immateriële schade, maar ook om schade aan gemeentelijke eigendommen.

 • 17.2

  De organisator van het evenement is verplicht om zich voldoende tegen deze aansprakelijkheid te verzekeren. Daarnaast kan de organisator een ongevallenverzekering, een annuleringsverzekering en een aanvullende verzekering voor waardevolle objecten en/of extreme weersomstandigheden afsluiten. Er bestaan evenementenverzekeringen die al deze risico’s verzekeren.

 • 17.3

  De gemeente Steenbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Eventueel te ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan de organisator worden doorgezonden.

 • 17.4

  Gemeentelijke terreinen en andere eigendommen worden door de organisator in dezelfde staat opgeleverd als waarin zij beschikbaar zijn gesteld. Indien er sprake is van schade of verontreiniging van het terrein dan wel de gemeentelijke eigendommen, wordt de organisator hiervoor aansprakelijk gesteld en worden de kosten van herstel en/of schoonmaak aan de organisator in rekening gebracht.

Artikel 18 Toezicht en handhaving

 • 18.1

  De organisator dient toe te zien op de openbare orde op en rond het evenemententerrein. De organisator dient zich te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze nadere regels en in de aan hem verleende evenementenvergunning.

 • 18.2

  Daarnaast wordt toezicht op evenementen gehouden door toezichthouders en/of BOA’s. Het uitoefenen van toezicht op evenementen beoogt onveilige situaties te voorkomen, de openbare orde en veiligheid te beschermen en overlast zo veel mogelijk te beperken. Tevens beoogt het toezicht de naleving van de vergunningvoorschriften en de nadere regels te bevorderen. De grotere evenementen worden door de toezichthouders en/of BOA’s integraal gecontroleerd met andere partners.

 • 18.3

  Gedurende evenementen wordt tevens toezicht gehouden door de toezichthouders Drank- en Horecawet ten aanzien van de naleving van de Drank- en Horecawet. Het toezicht beoogt voornamelijk een preventief effect te hebben, maar bij (structurele) overtredingen waarschuwingen en/of bestuurlijke boetes opgelegd.

 • 18.3

  Bij het constateren van niet-naleving van de vergunningvoorschriften en/of deze nadere regels, worden de nodige handhavingsmaatregelen genomen, zoals opgenomen in het geldende Handhavingsbeleidsplan, het daarbij behorende Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving en de APV. Indien daartoe concrete aanleiding bestaat, kan de burgemeester besluiten het evenement direct te beëindigen.

 • 18.4

  Bij niet naleving van de voorschriften zoals opgenomen in de vergunning en/of deze nadere regels, kan de burgemeester de evenementenvergunning van hetzelfde evenement het volgende jaar weigeren op grond van artikel 2:25a APV. Ook kan de burgemeester nadere voorschriften verbinden aan de evenementenvergunning van hetzelfde evenement in het volgende jaar.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 19.1

  De “Nadere regels evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023” treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 19.2

  De nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels evenementen”.

 • 19.3

  Gelijktijdig met inwerkingtreding van deze nadere regels wordt ingetrokken:

  • -

   het “Evenementenbeleid gemeente Steenbergen”, vastgesteld op 15 november 2011;

  • -

   het “Toelatingsbeleid circussen 2002 e.v.”, vastgesteld op 4 augustus 2000.

Melding vergunningvrij evenement.pdf

Aanvraagformulier voor het houden van een evenement.pdf

bijlage 3 BV-Plattegronden_BBM1800267.pdf

Bijlage 4 Standaardvoorwaarden GHOR Brabant Midden-West-Noord.pdf