gemeente Steenbergen | Nadere regels heffing en invordering toeristenbelasting 2016

Regeling Nadere regels heffing en invordering toeristenbelasting 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-07-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2017
 • Betreft Nadere regels
 • Datum ondertekening 14-06-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM160158

Inleiding

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015, artikel 16

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft;

Gelet op artikel 16 van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015;

Overwegende dat in artikel 16 van de Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2015 is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Besloten vast te stellen de “Nadere regels heffing en invordering toeristenbelasting 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Nachtverblijvenregister

De belastingplichtige dient ten behoeve van het voldoen aan de registratieplicht van artikel 15 van de Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2015 per adres waarop door de belastingplichtige verblijf wordt geboden aan personen die niet in de gemeente Steenbergen staan ingeschreven, gebruik te maken van het model nachtverblijvenregister zoals door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld op 15 december 2015 (bijlage 1), waarop de volgende gegevens geregistreerd dienen te worden:

 • a.

  Voorletters, achternaam en woonplaats

 • b.

  Type legitimatie

 • c.

  Geboortedatum

 • d.

  Datum aankomst en vertrek

 • e.

  Aantal overnachtingen.

Artikel 2. Uitnodiging tot het doen van aangifte

Het uitnodigen tot het doen van aangifte geschiedt door het toezenden van een aangiftebiljet waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen de aangifte moet worden gedaan.

Artikel 3 Vaststelling formulier

Als formulier van het aangiftebelasting, wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 2 opgenomen model.

Artikel 4 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bij te houden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 juli 2016.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze nadere regels worden aangehaald “Nadere regels toeristenbelasting 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 14 juni 2016

De loco-secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA

Bijlage 1 nachtverblijvenregister

Nachtregister gemeente Steenbergen 2016

Bijlage 2 Aangiftebiljet toeristenbelasting 2016

Aangiftebiljet toeristenbelasting 2016