gemeente Steenbergen | Nadere regels terrassen 2015

Regeling Nadere regels terrassen 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-04-2015
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 05-04-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-03-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1500299

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat

- in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot de plaatsing van terrassen op openbare plaatsen;

- het op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om middels het stellen van nadere regels te bepalen dat geen vergunning is vereist voor het plaatsen van terrassen indien voldaan wordt aan de nader te stellen regels;

- het uit oogpunt van administratieve lastenverlichting gewenst is om het aantal vergunningen voor terrassen zoveel mogelijk te beperken;

Gelet op artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

Besluitenvasttestellen:

NADERE REGELS TERRASSEN 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Openbare inrichting:

  • i.

   een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

  • ii.

   elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.

 • 2.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 3.

  Permanent terras: een (overkapt) blijvend terras met terrasschermen dan wel bloembakken als afbakening die niet verankerd zijn, direct gesitueerd aan de voorgevel waarbij alleen de zijkanten gesloten mogen zijn, maximaal ter breedte van de voorgevel van een openbare inrichting en al dan niet op openbaar grondgebied.

 • 4.

  Tijdelijk terras: een terras al dan niet met terrasschermen, dat niet direct aan de gevel gesitueerd is, voor maximaal de periode van 1 maart tot 1 november;

 • 5.

  Terrasscherm: (transparante) wand ter afbakening van een terras;

 • 6.Zonwering:

  een aan de gevel aangebracht scherm dat ophaalbaar is;

 • 7.Terrasheaters:

  elektrisch of gasgestookt verwarmingsapparaat voor het verwarmen van het terras, die voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.Deze

  nadere regels gelden voor de gehele gemeente Steenbergen en reguleert terrassen van openbare inrichtingen op eigen en op openbare grond.

 • 2.

  Een permanent terras mag het gehele jaar rond (1 januari t/m 31 december) worden geplaatst.

 • 3.

  Een tijdelijk terras mag maximaal in de periode van 1 maart tot 1 november worden geplaatst.

 • 4.

  Terrassen mogen geopend zijn tot uiterlijk 2:00 uur, tenzij de exploitatievergunning een andere sluitingstijd voor het terras bepaalt. De horecaondernemer moet er zorg voor dragen, dat bezoekers na sluitingstijd niet meer op het terras kunnen plaatsnemen.

 • 5.

  Het ten gehore brengen van (levende) muziek en het gebruik van geluidinstallaties zijn op het terras niet toegestaan. Op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening kan hiervan ontheffing worden verleend

 • 6.

  Voor het plaatsen van een terras op gemeentegrond zal een overeenkomst tot verhuur daarvan worden gesloten met de exploitant.

Artikel 3. Plaatsing terras

 • 1.

  Bij de plaatsing van een terras dan wel bij wijziging van de afmetingen van het terras wordt door de horecaondernemer een tekening (schaal 1:100) overgelegd, die wordt gevoegd bij de huurovereenkomst. Op de tekening dienen de afmetingen van het terras te zijn aangegeven.

 • 2.

  De inrichting van een terras moet passen binnen een definitief vastgesteld bestemmingsplan.

 • 3.

  Bij het plaatsen van een terras dient te worden voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het terras zodanig ter hoogte van de eigen onderneming op het trottoir geplaatst dat een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal anderhalve meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • c.

   Het terras wordt zodanig geplaatst dat altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal vier meter breed aanwezig is en blijft ten behoeve van hulpdiensten.

  • d.

   Een permanent terras mag alleen worden geplaatst bij een openbare inrichting. Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van een openbare inrichting waartoe het terras behoort. Een vrijstaande openbare inrichting of een openbare inrichting gevestigd in een hoekpand mogen aan maximaal twee gevels een terras hebben.

 • 4.

  Het terras mag niet worden geplaatst dan wel dient geheel of gedeeltelijk te worden verwijderd:

  • a.

   Indien op de locatie van het terras (onderhouds)werkzaamheden in het algemeen belang moeten worden verricht gedurende de tijd dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • b.

   In overleg met de organisator van een evenement en het college tijdens een evenement, markt, kermis, andere festiviteit en/of gebeurtenis van algemeen belang, mits voor dit evenement door de burgemeester toestemming is verleend, tenzij het terras deel uitmaakt van de activiteit.

  • c.

   voor in- en uitgangen, alsmede nooduitgangen van een openbare inrichting of omliggende panden

Artikel 4. Inrichting terras

 • 1.

  De inrichting van een terras bestaat uit stoelen, tafels, statafels, parasols, verlichting, verwarming, terrasschermen, een verrijdbare trolly/kastje waarin bestek en servetten gelegen zijn en eventueel bloembakken/hekjes.

 • 2.

  Terrassen mogen worden voorzien van terrasschermen. Het plaatsen van een terrasscherm dient te geschieden in overeenstemming met een verleende (tijdelijke) omgevingsvergunning, onderdeel bouwen (indien vereist) en dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Terrasschermen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • -

   de lengte van de scheidingswand mag niet langer zijn dan de diepte van het bedoelde terras;

  • -

   de hoogte van de scheidingswand aan de zijkant mag maximaal 1,5 meter bedragen;

  • -

   de hoogte van de scheidingswand aan de voorzijde dient lager te zijn dan de scheidingswand aan de zijkant;

  • -

   de scheidingswand mag tot een hoogte van maximaal 1 meter van hout of plaatmateriaal zijn, daarboven moet de scheidingswand transparant zijn.

 • 3.

  Terrasschermen dienen passend te zijn bij de uitstraling van niveau 1 gebied zoals omschreven in het gemeentelijk welstandbeleidsplan. Hoogwaardig kleur- en materiaalgebruik is daarom vereist.

 • 4.

  Als begrenzing van een terras mogen ook bloembakken worden gebruikt met een hoogte van maximaal 1 meter.

 • 5.

  Open vuur op het terras is verboden met uitzondering van het gebruik van terrasheaters.

 • 6.

  Parasols dienen passend te zijn bij de uitstraling van de open ruimte. Enige terughoudendheid ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik is vereist. Parasols mogen in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras overschrijden. Parasols mogen niet overhangen over een terras van een aangrenzende openbare inrichting met terras.

 • 7.

  Na sluitingstijd van de horeca-inrichting mogen stoelen en tafels op terrassen blijven staan met dien verstande dat de stoelen door middel van een stalen kabel worden vastgezet.

Artikel 5. Permanent terras

 • 1.

  Een permanent terras moet worden afgebakend conform het bepaalde in artikel 4, lid 2 tot en met 4.

 • 2.

  De afbakening dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

 • 3.

  Zonwering is toegestaan, indien het is gemaakt van brandwerende materialen.

 • 4.

  Op het terras zijn parasols toegestaan die in de grond mogen worden verankerd. Deze dienen dagelijks binnen een uur na sluitingstijd te worden ingeklapt.

Artikel 6. Tijdelijk terras

 • 1.

  Alle meubilair als omschreven in artikel 4 lid 1 aanwezig op een tijdelijk terras, dient jaarlijks uiterlijk op 1 november te worden verwijderd.

 • 2.

  Een tijdelijk terras mag worden afgebakend conform het bepaalde in artikel 4, lid 2 tot en met 4, met dien verstande dat de terrasschermen dan wel bloembakken jaarlijks uiterlijk op 1 november worden verwijderd.

 • 3.

  Op een tijdelijk terras zijn parasols toegestaan, die niet permanent verankerd zijn. Deze dienen dagelijks binnen een uur na sluitingstijd te worden ingeklapt.

Artikel 7. Verplichtingen exploitant

 • 1.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

 • 2.

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de vergunningverlener/horeca-exploitant. De exploitant of beheerder zorgt ervoor dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van het terras, op het terras(meubilair) en in de directe nabijheid van het terras achtergebleven stoffen en/of voorwerpen en/of zwerfvuil worden verwijderd.

 • 3.

  Indien een horeca-exploitant in het kader van een te houden evenement het terras wilt uitbreiden buiten de op tekening aangegeven ruimte en dit niet strijdig is met deze nadere regels terrassen, is dit slechts toegestaan met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen. De uitbreiding dient vooraf op tekening te worden aangegeven en ruim twee weken voor de geplande uitbreiding van het terras schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden voorgelegd.

 • 4.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van het terras en/of daarop aanwezige voorwerpen (zoals bijvoorbeeld glaswerk) zonder dat de exploitant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  In een te houden periodiek overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenbergen worden de nadere regels terrassen jaarlijks besproken en geëvalueerd.

 • 2.

  De Nadere regels terrassen 2015 treden na bekendmaking in werking onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen 2013 en artikel 2.2.1 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 3.

  De regels worden aangehaald als “Nadere regels terrassen 2015”.