gemeente Steenbergen | Nadere regels venten 2016

Regeling Nadere regels venten 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nadere regels
 • Datum ondertekening 17-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502322

Inleiding

NADERE REGELS VENTEN 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:14 en 5:15

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:14 en 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening;

Overwegende dat:

 • 1.

  in artikel 5:14 en 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot het venten van goederen dan wel diensten;

 • 2.

  het op grond van artikel 5:15 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om nadere regels te stellen omtrent het venten;

 • 3.

  het uit oogpunt van administratieve lastenverlichting gewenst is geen vergunningplicht in de Algemeen plaatselijke verordening op te nemen, maar wel regels te stellen waaraan het vergunningvrij venten dient te voldoen;

 

besloten vast te stellen de “Nadere regels venten 2016”.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Het is uitsluitend toegestaan te venten met goederen dan wel het aanbieden van diensten op maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur;

 • 2.

  Bij het aanbieden van goederen dan wel diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkoop- of promotiewagen, mag tijdens het aanbieden van die diensten alleen op die plaatsen worden stilgestaan, waar dit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;

 • 3.

  Het langer dan 15 minuten op dezelfde plaats stilstaan is verboden;

 • 4.

  Het is niet toegestaan om ter aankondiging gebruik te maken van een claxon of een muziekdoos en of geluidsversterkende middelen;

 • 5.

  Het is verboden bovengenoemde diensten aan te bieden op of binnen een afstand van 100 meter van een plaats waar op dat moment een weekmarkt, kermis, een wielerronde of ander evenement wordt gehouden waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 is verleend;

 • 6.

  Aanbieders van goederen dan wel diensten dienen als zodanig in voldoende mate herkenbaar te zijn;

 • 7.

  Indien gebruik wordt gemaakt van bak- en braadtoestellen, gelden de algemene brandveiligheidsregels zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze nadere regels.

 • 8.

  Eventuele bevelen van de politie of een daartoe bevoegd persoon dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

 • 9.

  Aanbieders van goederen en diensten zijn verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden, tengevolge van het aanbieden van de goederen dan wel diensten schade lijden;

 • 10.

  Aanbieders van goederen en diensten dienen in het bezit te zijn van een inschrijving van de Kamer van Koophandel;

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  De nadere regels venten 2016 treden in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels venten met consumptie-ijs van 13 januari1998.

 • 2.

  De regels worden aangehaald als “Nadere regels venten 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv.secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA