gemeente Steenbergen | Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats, laadpalen voor elektrische voertuigen 2016

Regeling Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats, laadpalen voor elektrische voertuigen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 09-06-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nadere Regels
 • Datum ondertekening 31-05-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BBM1600458

Inleiding

Nadere regels laadpalen voor elektrische voertuigen

Wettelijke grondslag of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

Gelet op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening;

Overwegende dat:

 • 1.

  in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot het verbod tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats;

 • 2.

  het verbod niet geldt voor de categorieën voorwerpen die door het college zijn aangewezen op grond van artikel 2:10, lid 3, sub f, mits wordt voldaan aan de nader te stellen regels;

 • 3.

  het op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om nadere regels te stellen omtrent het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 17 november 2015 besloten heeft om nadere regels vast te stellen op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening, ‘Nadere regels voorwerpen op of aan de openbare weg/plaats 2015’;

 • 5.

  het college van burgemeester en wethouders wil bevorderen dat er voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Steenbergen voorhanden zijn;

 • 6.

  het wenselijk is dat  laadpalen worden aangewezen als categorie waarvoor het verbod van artikel 2:10 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels;

 • 7.

  onderdeel F van het besluit ‘Nadere regels voorwerpen op of aan de openbare weg/plaats 2016’ aan te vullen met de onderstaande nadere regels:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Het college wijst op grond van artikel 2:10 lid 3 sub f de volgende categorieën van voorwerpen aan, waarvoor het verbod van artikel 2:!0 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels:

 • -

  laadpalen voor elektrische voertuigen.

Artikel 2. Begripsbepalingen

a.

elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, uitgezonderd fietsen en snor-/bromfietsen;

b.

laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan een of meer oplaadpunten bevatten; de laadkabel maakt geen deel uit van de laadpaal.

c.

aanvrager: de aanbieder van laadpalen;

d.

beheerder: de aanvrager van de ontheffing voor het plaatsen van laadpalen;

e.

gebruiker:

 • 1.

  een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Steenbergen en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.

 • 2.

  een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Steenbergen;

f.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen.

Artikel 3. Nadere regels

 • 1.

  De definitieve locatie van de laadpaal moet voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   De behoefte aan een laadpaal moet blijken uit de behoefte van gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 300 meter van de aangevraagde locatie;

  • b.

   Er wordt geen laadpaal geplaatst wanneer de gebruiker beschikt over mogelijkheden om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden.

  • c.

   Er mogen geen bestaande laadpalen aanwezig op of aan de weg binnen de genoemde straal van 300 meter;

  • d.

   De desbetreffende ondergrond is eigendom van de gemeente;

  • e.

   De locatie van de laadpaal moet voldoende vindbaar en zichtbaar zijn.

  • f.

   Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er "privé-parkeerplaatsen" gecreëerd worden);

  • g.

   De laadpaal kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten waarmee eventueel op termijn, twee of meer parkeerplaatsen kunnen worden bediend;

  • h.

   De parkeerdruk laat toe dat één of meer parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen worden aangewezen (90% in woonwijken en 85% op parkeerterreinen);

  • i.

   Het betreft een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken;

  • j.

   De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.)blijft gewaarborgd (puntvernauwing >90 cm.);

  • k.

   Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

  • l.

   De laadpaal past in het straatbeeld;

  • m.

   Er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.

 • 2.

  Voorts dienen de volgende voorschriften te worden nageleefd:

  • a.

   De laadpaal mag pas worden geplaatst nadat een verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen onherroepelijk is geworden;

  • b.

   De beheerder van de oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeente in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de laadpaal;

  • c.

   De laadpaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken i s voor het opladen van zijn/haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt;

  • d.

   De laadpaal is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen het gebruik van standaard stekkers;

  • e.

   De laadpaal voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Deze nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats, laadpalen voor elektrische voertuigen 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt.