gemeente Steenbergen | Noodverordening 21-10-2015

Regeling Noodverordening 21-10-2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-10-2015
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 22-10-2015
 • Betreft Noodverordening
 • Datum ondertekening 21-10-2015
 • Bron bekendmaking www.gemeente-steenbergen.nl
 • Kenmerk voorstel B1500074

Inleiding

NOODVERORDENING

De burgemeester van Steenbergen,

Overwegende:

 • -

  dat op woensdag 21 oktober 2015 een openbare beeldvormende vergadering wordt gehouden van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen met als onderwerp de mogelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen;

 • -

  dat in verband hiermee mogelijk Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid op donderdag 15 oktober 2015 in het centrum van Steenbergen flyers zou gaan uitdelen als zijnde protestactie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen;

 • -

  dat via de media kenbaar is gemaakt dat tegen de protestactie een tegenstem zou worden geboden door een aantal personen;

 • -

  dat een aantal mede- en tegenstanders van de protestactie verzameld waren op de Markt in Steenbergen;

 • -

  dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden tussen deze groepen die er uit bestond dat de openbare orde en veiligheid ernstig is verstoord, in het bijzonder door:

  • o

   het met eieren gooien in de richting van de tegenstanders van de protestactie;

  • o

   het woorden bezigen door de medestanders van de protestactie dat ‘het volgende week helemaal los gaat’;

  • o

   het gebruiken van fysiek geweld door de medestanders van de protestactie om borden en tekens van de tegenstanders van de protestactie te verwijderen;

 • -

  dat de politie vervolgens heeft moeten ingrijpen om de rust en openbare orde en veiligheid te herstellen;

 • -

  dat bij de politie informatie is binnen gekomen dat supporters van de harde kern van voetbalclub Feyenoord zich zullen verenigen en naar Steenbergen zullen komen om de raadsvergadering bij te wonen, dan wel aanwezig te zijn in Steenbergen met het doel de openbare orde te verstoren;

 • -

  dat op zaterdag 17 oktober 2015 een vernieling plaatsgevonden heeft bij de woning van één voormalig raadslid die donderdag 15 oktober 2015 aanwezig was op de markt van Steenbergen en zich heeft geopenbaard als voorstander van de opvang van vluchtelingen in Steenbergen;

 • -

  dat de teamchef van de politie, team Bergen op Zoom een advies heeft uitgebracht d.d. 20 oktober 2015;

 • -

  dat, gelet op het uitgebrachte advies van de politie, rekening moet worden gehouden met ernstige wanordelijkheden voor, tijdens en/of na afloop van de raadsvergadering;

 • -

  dat voorts de ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde;

 • -

  dat onder ‘ernstige verstoring’ in dit verband wordt verstaan dat leden van de harde kern van Feyenoord en anderen met elkaar of met de politie in conflict raken, dan wel dat vernielingen zullen worden aangericht, dan wel dat het openbare leven in de kern Steenbergen binnen de gemeente Steenbergen in ernstige mate zal worden verstoord of onmogelijk zal worden gemaakt;

 • -

  dat de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

 • -

  dat de gewone beschikbare middelen om de hierboven geschetste problemen het hoofd te bieden, tekortschieten;

 • -

  dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven.

gehoord de adviezen van het lokale driehoeksoverleg d.d. 20 oktober 2015 en het advies van de politie d.d.20 oktober 2015;

Gelet op artikel 176 Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende noodverordening:

Artikel 1

Deze verordening geldt voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen voor zover het de gehele kern Steenbergen betreft met inbegrip van alle straten die zich binnen deze kern bevinden zoals in de bijgevoegde plattegrond is aangegeven.Plattegrond kern Steenbergen

Artikel 2

1.

Het is voor een ieder die zich door kleding, uitrusting of gedraging manifesteert als aanhanger van de harde kern van de voetbalclub Feyenoord verboden zich in het in het eerste artikel bedoelde gebied te begeven dan wel te verblijven gedurende de werking van de noodverordening.

2.

Het is een ieder, niet op doorreis, woonachtig of werkzaam in het gebied, onverminderd het eerste lid, verboden zich in of naar het gebied zoals bedoeld in artikel 1, te begeven indien en voor zover hij/zij niet aannemelijk kan maken daartoe een redelijk doel te hebben.

Artikel 3

Het is een ieder verboden in het gebied zoals bedoeld in artikel 1:

 • 1.

  zich op of aan de openbare weg te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de openbare orde kan worden verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden gebracht;

 • 2.

  onverminderd de wet Wapens en Munitie voorwerpen mee te voeren of stoffen bij zich te hebben waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze bedoeld zijn om de openbare orde te verstoren en de veiligheid in gevaar kunnen brengen Hieronder worden in ieder geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, kettingen, stenen, knuppels, glasverpakkingen, brandbare en brandversnellende middelen en dergelijke;

 • 3.

  vermommingen, zoals helmen, maskers, shawls, bivakmutsen of andere middelen voor handen te hebben, te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te bemoeilijken of zich onherkenbaar te maken;

 • 4.

  racistische leuzen te uiten of andere uitingen van discriminerend gedrag ten toon te spreiden;

 • 5.

  bij het gebruikmaken van geluidsapparatuur een hoger geluidsniveau dan 75 dBa te hanteren, gemeten op de dichtstbijzijnde gevel;

 • 6.

  anderen op te roepen deel te nemen aan hinderlijk gedrag, samenscholingen en/of ongeregeldheden;

 • 7.

  op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 4

De politie is bevoegd in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid fouilleringen te verrichten.

Artikel 5

 • 1.

  Aanwijzingen en bevelen van politie-ambtenaren tot het vervolgen van de weg, tot verwijdering uit een aangewezen gebied of tot het zich buiten de gemeentegrenzen begeven in de door de politie aan tegeven richting, dienen na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  De politie-ambtenaren zijn gemachtigd om iedereen die de aanwijzingen zoals opgenomen in het eerste lid niet opvolgen, te doen ophouden en te verwijderen uit het in artikel 1 aangewezen gebied.

 • 3.

  Aanwijzingen en bevelen van politie-ambtenaren, namens de burgemeester gegeven, die noodzakelijk zijn om ernstige wanordelijkheden te voorkomen of te beëindigen, dienen na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd.

Artikel 6

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 21 oktober 2015 om 16.00 uur en eindigt om 23.59 uur, of tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de verordening wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt via de lokale pers, de gemeentelijke website, door middel van ter inzage legging in het gemeentehuis en het politiebureau en het aanplakken in het gemeentehuis en het Cromwiel, adres Krommeweg 1 in Steenbergen.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Steenbergen 21-10-2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet terstond na bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de Koning en van de Hoofdofficier van Justitie.

Steenbergen, 21 oktober 2015,

De burgemeester van de gemeente Steenbergen,