gemeente Steenbergen | Overgangreglement vorming ISD Brabantse Wal

Regeling Overgangreglement vorming ISD Brabantse Wal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2012
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 11-11-2011
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1101612

Inleiding

Inleiding

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben besloten tot een samenwerkingsverband op het terrein van de sociale dienst. Dit samenwerkingsverband krijgt de naam ISD Brabanse Wal en is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling , waarbij de gemeente Bergen op Zoom de uitvoerende gemeente en ook formele werkgever wordt.

Voor wat betreft de organisatie hebben de deelnemende gemeenten gekozen voor het onderbrengen van de werkzaamheden bij de gemeente Bergen op Zoom. Als gevolg daarvan gaan de desbetreffende medewerkers van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht in dienst over naar de gemeente Bergen op Zoom.

Met het oog op die overgang worden nadere afspraken gemaakt in de vorm van een overgangreglement. Dit reglement kent de volgende uitgangspunten.

Voor de plaatsing wordt als uitgangspunt gehanteerd: "mens volgt werk", waarbij het personeel van de afdeling sociale zaken van de drie gemeenten voor wat betreft de plaatsing in de nieuwe organisatie op gelijke voet wordt gesteld. Een tweede uitgangspunt is dat ten gevolge van de vorming van de nieuwe organisatie geen gedwongen ontslagen zullen vallen, zulks uiteraard onder de voorwaarde dat de ambtenaar niet weigerachtig is om een nieuwe functie te aanvaarden. Om een formele omslachtige en tijdrovende plaatsingsprocedure te voorkomen wordt getracht in goed overleg met de medewerk(st)ers tot plaatsing te komen.

Naast het bieden van een bepaalde bescherming aan zittende medewerkers worden zij in de gelegenheid gesteld hun interesse voor een andere functie kenbaar te maken. Daartoe krijgt iedere medewerker de mogelijkheid om aan te geven naar welke functie(s) zijn of haar voorkeur uitgaat. Dit voor zover die wensen nog niet vanuit de gesprekkencyclus of POP - gesprekken bekend zijn. In het laatste geval worden de wensen geverifiëerd bij de medewerk(st)er.

De Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bergen op Zoom wordt van toepassing op het personeel van de ISD Brabantse Wal, dus inclusief het overkomend personeel. Aan de hand van de pakketvergelijking wordt bezien of arbeidsvoorwaarden worden afgekocht of dat een overgangsrecht gaat gelden. Met het oog op de éénheid binnen de groep kan het zijn dat er in dat geval ook een overgangsrecht voor het personeel van de gemeente Bergen op Zoom gaat gelden. De vergelijking leidt tot onderstaand overgangreglement.

Dit reglement is in de mannelijke vorm geschreven, maar wanneer dit van toepassing is kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht

gezien de uitkomsten van het gezamenlijk overleg met de vertegenwoordigers van het georganiseerd overleg en de ondernemingsraden van de genoemde gemeenten en het positieve advies, de instemming van en overeenstemming met die medezeggenschapsorganen;

gelet op artikel 8:3, lid 3, van de Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) van iedere gemeente;

mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

besluiten:

met het oog op de vorming van de Intergemeentelijke sociale dienst (naam) per 1 januari 2012 ter uitvoering van artikel 8:3, lid 3 van de CAR/UWO vast te stellen het volgende

Overgangreglement vorming ISD Brabantse Wal.

Medezeggenschap

Artikel 1

 • 1

  De drie ondernemingsraden voeren gemeenschappelijk overleg over de voorstellen naar en van de stuurgroep. Dit zelfde geldt voor de drie commissies voor georganiseerd overleg.

 • 2

  Beide medezeggenschapsorganen kunnen besluiten tot gezamenlijk optreden. Wordt hiertoe besloten dan worden dat besluit en de namen en hoedanigheid van de vertegenwoordigers gemeld bij de procesbegeleider.

 • 3

  De afgevaardigden bedoeld in lid 2 zorgen voor hun mandaat op het moment van de formele besluitvorming binnen het afgesproken proces van overleg.

Artikel 2

In het kader van de onderhandelingen met de medezeggenschap wordt de stuurgroep beschouwd als vertegenwoordiger van de colleges van burgemeester en wethouders en van de bestuurders WOR van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Lokale regelingen inzake sociale statuut of - plan

Artikel 3

 • 1

  Voor zover binnen een gemeente een algemeen sociaal statuut of - plan of afzonderlijke plaatsingsregeling geldt , is dit statuut, plan of deze regeling niet van toepassing in het kader van de vorming van de intergemeentelijke sociale dienst.

 • 2

  Daar waar dit overgangreglement niet voorziet in onderwerpen als opgenomen in een lokaal sociaal statuut blijft dat statuut van kracht met uitzondering van de onderwerpen die behoren tot het totaal van de pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden.

Organisatie en plaatsing van medewerkers

Artikel 4

 • 1

  De organisatie is een onderdeel van de gemeente Bergen op Zoom. Het college van die gemeente stelt, op basis van de gemeenschappelijke regeling, (een schema van) de organisatie-opbouw vast.

 • 2

  Na zes maanden wordt een evaluatie betreffende de implementatie en het functioneren van het organisatie-onderdeel gepleegd.

 • 3

  Bij de organisatie-opbouw wordt aangegeven welke generieke functies daarin voorkomen en de omvang daarvan in fte.

 • 4

  In eerste instantie wordt er naar gestreefd de personeelsleden van de drie gemeenten, waarvan de werkzaamheden opgaan in het samenwerkingverband in overleg en met hun goedvinden te plaatsen. Bedoeld overleg wordt gevoerd in een gesprek tussen de medewerker enerzijds en de ambtelijk procesbegeleider en zijn leidinggevende in de oude organisatie anderzijds.

 • Het

  uitgangspunt voor de gesprekken is primair "mens volgt werk".

 • 5

  Het vaststellen van een plaatsingsprocedure is aan de orde wanneer de uitkomst van de in lid 4 beschreven wijze van plaatsen niet tot het vereiste goedvinden leidt. Betreft het niet-goedvinden een enkele medewerker dan vindt overleg met de medezeggenschap plaats over het al of niet feitelijk vaststellen van een plaatsingsprocedure.

 • 6

  De plaatsing wordt geformaliseerd door

  • a

   een plaatsingsbesluit in de nieuwe organisatie van de medewerker die al bij de gemeente Bergen op Zoom in dienst is en

  • b

   een aanstellingsbesluit bij de gemeente Bergen op Zoom voor de medewerker die overkomt van de gemeente Steenbergen of Woensdrecht.

 • 7
  • a

   Voorafgaande aan de in lid 6 bedoelde besluitvorming worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld hun visie kenbaar te maken bij een bedenkingencommissie aan de hand van het kenbaar gemaakte voorgenomen aanstellings- of plaatsingsbesluit.

  • b

   De bedenkingencommissie als bedoeld onder a bestaat uit drie leden. Eén lid aan te wijzen door de drie gemeenten gezamenlijk, een lid aan te wijzen door de twee vakorganisaties en een door de twee voornoemde commissieleden aan te wijzen voorzitter.

  • c

   Eventuele bedenkingen worden kenbaar gemaakt bij de bedenkingencommissie binnen veertien dagen na verzending van het voorgenomen besluit.

 • 8

  De voorzitter van de bedenkingencommissie fungeert vanuit een oogpunt van begeleiding gedurende zes maanden na de vorming van de ISD tevens als vertrouwenspersoon.

 • 9

  De taken en werkwijze van de bedenkingencommissie en vertrouwenspersoon worden nader uitgewerkt.

 • 10

  De aanstelling ingevolge lid 6 houdt in, dat met ingang van de zelfde datum de medewerker ontslag wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen of Woensdrecht. Het ontslag vindt plaats op basis van artikel 8:3 van de arbeidsvoorwaardenregeling,

Arbeidsvoorwaarden

Artikel 5

 • 1

  Omdat het personeel van het samenwerkingsverband in dienst komt van de gemeente Bergen op Zoom is op hen de arbeidsvoorwaardenregeling van die gemeente van toepassing.

 • 2

  De pakketvergelijking van arbeidsvoorwaarden bij de drie gemeenten leidt ten opzichte van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bergen op Zoom tot de aanvullende bepalingen als opgenomen in artikel 6.

Artikel 6

 • 1

  Bij de overgang behoudt de medewerker die in een lagere functieschaal wordt geplaatst het uitzicht op de doorloop van de salarisschaal waarin hij op de dag voorafgaande aan de overgang is geplaatst. Eveneens wordt op hem van toepassing het uitzicht op de uitloopschaal volgens de daartoe geldende toekenningsregels, tenzij de plaatsing in een lagere functieschaal het gevolg is van een eigen keuze.

 • 2

  Voor overkomende medewerkers met een datum van periodieke verhoging anders dan 1 januari wordt die datum vervroegd naar 1 januari.

 • 3

  Met het oog op toepassing van de toekenning van een uitloopschaal geldt voor alle medewerkers dat de laatste beoordeling voor de overgang met als eindoordeel bovenmatig functioneren geldt als de eerste van de twee benodigde beoordelingen met bovenmatig functioneren De einddatum van het tijdvak van de laatste beoordeling mag niet liggen vóór 1 januari 2011.

 • 4

  In aanvulling op de regeling woon-werkverkeer van de gemeente Bergen op Zoom geldt het navolgende voor de medewerkers afkomstig vanuit de gemeente

  • a

   Steenbergen :

   • 1

    voor medewerkers met een afstand enkele reis woon-werkverkeer van 10 kilometer of meer blijft de ter zake geldende regeling van die gemeente gelden tot het einde van het dienstverband. Deze garantie kent de volgende randvoorwaarden: Een toekomstige, betere regeling van de gemeente Bergen op Zoom gaat voor en toekomstige wijzigingen van de regeling van de gemeente Steenbergen zijn van toepassing op de medewerkers die zijn overgegaan.

   • 2

    minder dan 10 kilometer. Deze medewerkers krijgen éénmalig de keuze tussen een fiets of vijf jaar een parkeerkaart.

  • b

   Woensdrecht:

  • daar

   waar medewerkers onder het regime van de regeling woon-werkverkeer Bergen op Zoom erop achteruit gaan in vergelijk met de regeling woon-werkverkeer van de gemeente Woensdrecht, ontvangen de medewerkers een vergoeding voor de kosten woon-werkverkeer volgens de regeling van de gemeente Woensdrecht tot einde dienstverband.Voor parkeergelegenheid wordt volgens afspraak gezorgd.

 • 5

  Dienstreizen worden vergoed op basis van het bedrijfsvervoerplan van de gemeente Bergen op Zoom. Indien de evaluatie bedoeld in artikel 4, lid 2, daartoe aanleiding geeft, wordt bij meer dan vier dienstreizen per maand voor huisbezoek of het bemensing van een lokale loket in de gemeente Steenbergen of Woensdrecht de regeling van de sociaal rechercheurs van toepassing verklaard.

 • 6

  De extra vakantiedag van medewerkers onder schaal 9 bij de gemeente Woensdrecht wordt gegarandeerd tot het moment waarop zij een dag leeftijdsverlof bij krijgen.

 • 7

  Reeds gemaakte afspraken omtrent ouderschapverlof blijven ongewijzigd doorlopen .

 • 8

  De diensttijd bij de gemeente Steenbergen en / of Woensdrecht wordt gelijkgesteld met diensttijd bij de gemeente Bergen op Zoom als bedoeld in de artikelen 10d:5, lid 4 (diensttijd bij gemeente met oog op duur re-integratiefase bij ontslag), en 3:5:1:5 (lokale afscheidsgratificatie gemeente Bergen op Zoom).

 • 9

  De garantie, afgegeven bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997, wegens dienstjubileum bij de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht blijft bestaan. Indien deze van toepassing is, wordt de diensttijd waarover die gratificatie wordt verstrekt niet meegenomen bij een later toe te kennen afscheidsgratificatie bij de gemeente Bergen op Zoom.

 • 10

  Het ontslag bedoeld in artikel 4, lid 10, leidt niet tot toekenning van de gratificatie als bedoeld in artikel 3:5:1 van de CAR/UWO-regelingen (proportionele ambtsjubileumgratificatie bij reorganisatie-ontslag).

 • 11

  De medewerkers van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht blijven gedurende twee jaar na overgang interne kandidaat ingeval van sollicitatie bij die gemeenten.

Hardheidsbepaling

Artikel 7

Indien deze regeling niet of in onvoldoende mate voorziet in een situatie die buiten de grenzen van de redelijkheid ligt nemen burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom na overleg met de latende werkgevers en bedenkingencommissie een nader besluit.