gemeente Steenbergen | Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen

Regeling Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 04-05-2017
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2017
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft wijziging art 1, 3, 4 en 6
 • Datum ondertekening 11-04-2017
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BMM1700520

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2001;

gelet op de verkregen instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 2 april 2001;

mede gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de afdeling bevolking, kortweg het 'Reglement burgerlijke stand' genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 1999;

besluit :

vast te stellen de volgende regeling: Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen.

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO: de CAR/UWO gemeente Steenbergen, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2016, nr. BM1603594, en sedertdien gewijzigd.

 • c.

  directeur: de algemeen directeur teven gemeentesecretaris

 • d.

  vakantietoelage : jaarlijkse toelage van 8% van het salaris als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR/UWO zoals dat luidde op 31 december 2016.

 • e.

  eindejaarsuitkering : jaarlijkse toelage van 6% van het salaris als bedoeld in artikel 3:18a van de CAR/UWO zoals dat luidde op 31 december 2016.

Aanstelling

Artikel 2

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of, in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Salaris

Artikel 3

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8 van bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 3.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering alsmede met het percentage van de vakantietoelage .

 • 4.

  Ter compensatie van het niet genieten van vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.

 • 5.

  Indien de buitengewoon ambtenaar krachtens dienstopdracht werkzaamheden verricht anders dan werkzaamheden welke samenhangen met het voltrekken van huwelijken worden de aldus gewerkte uren vergoed tegen het op basis van de voorgaande vier leden berekende uurloon.

 • 6.

  De buitengewoon ambtenaar die in verband met een huwelijksvoltrekking buiten de grenzen van de gemeente moet reizen, krijgt de noodzakelijk gemaakte reistijd als gewerkte tijd vergoed tegen het uurloon als bedoeld in lid 5, mits de enkele reisafstand gerekend vanaf de gemeentegrens van  Steenbergen maximaal 50 km bedraagt.

Aanspraken bij ziekte

Artikel 4

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voorzover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Ontslag en schorsing

Artikel 5

1. De buitengewoon ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de 70-jarige leeftijd bereikt.

2. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na AOW-gerechtigde leeftijd), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8(overige  ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf), van de CAR/UWO.

3. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Overige rechten en plichten

Artikel 6

De artikelen 3:21 (reis- en verblijfskosten), 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 (klokkenluiders) van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Onvoorziene gevallen

Artikel 8

In die gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.

Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen”.