gemeente Steenbergen | Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002

Regeling Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-01-2008
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2016
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 09-04-2002
  • Bron bekendmaking Personeel actueel 21-05-2002
  • Kenmerk voorstel 0107802

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verleende instemming van de Ondernemingsraad d.d. 31 januari 2002;

Gelet op artikel 15 van de Arbowet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

hoofd bedrijfshulpverlening: de functionaris die in het geval van calamiteiten zowel functioneel als hiërarchisch leiding geeft aan het operationele team van bedrijfshulpverleners en de coördinatie heeft bij een ontruiming.

Bedrijfshulpverleners: de door het college van burgemeester en wethouders benoemde functionarissen die in het geval van calamiteiten efficiënt en deskundig eerste hulp kunnen bieden aan de medewerkers en aan derden.

Hoofdstuk 2 Standplaats

Artikel 2

De bedrijfshulpverleners kunnen in geval van calamiteiten werkzaam zijn binnen de volgende organisatieonderdelen/locaties:

stadhuis, stadskantoor, kantoor sector grondgebiedzaken, gemeentewerkplaats, milieustraat, zwembad Dinteloord, zwembad Steenbergen, sporthal Dinteloord, sporthal Steenbergen, gymnastieklokaal Nieuw-Vossemeer, brandweerkazernes Dinteloord, Kruisland, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer.

Hoofdstuk 3 Vergoeding

Artikel 3

De vergoedingstoelage voor een bedrijfshulpverlener stemt overeen met de dienovereenkomstige bedragen genoemd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Voorwaarde is dat de bedrijfshulpverlener in het lopende jaar het diploma of certificaat behorend bij de zijn of haar functie voorgeschreven opleiding tot bedrijfshulpverlener heeft behaald. Tevens dient de bedrijfshulpverlener jaarlijks deel te nemen aan de herhalingscursussen inzake bedrijfshulpverlening.

Artikel 4

De vergoedingstoelage voor een opgeleide bedrijfshulpverlener die tevens in bezit is van een geldig EHBO-diploma stemt overeen met de dienovereenkomstige bedragen genoemd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Tevens dient de bedrijfshulpverlener deel te nemen aan de herhalingscursussen inzake EHBO en bedrijfshulpverlening.

Artikel 5

Aan iedere bedrijfshulpverlener die gedurende 5 achtereenvolgende jaren als zodanig dienst heeft gedaan en gedurende deze periode heeft voldaan aan de bijbehorende verplichtingen, wordt een jubileumgratificatie toegekend dat overeenstemt met de bedragen genoemd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 6

Aan de bedrijfshulpverlener die in opdracht van het bevoegd gezag buiten de normale werktijd taken als bedrijfshulpverlener verricht, wordt een vergoeding toegekend berekend op basis van het salaris per uur behorende bij het maximum van schaal 7 van bijlage IIa van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997.

Artikel 7

De tijd welke wordt besteed aan het oefenen van de basisvaardigheden als bedrijfshulpverlener, zal worden aangemerkt als werktijd.

Hoofdstuk 4 Ongevallenverzekering

Artikel 8

De huidige collectieve ongevallenverzekering voor het gemeentepersoneel is ook van toepassing op de bedrijfshulpverleners.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 9

n gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een nadere voorziening treffen.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002”.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002.