gemeente Steenbergen | Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016

Regeling Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502406

Inleiding

Regeling bedrijfshulpverleners gemeente steenbergen 2016

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verleende instemming van de Ondernemingsraad d.d. 17 november 2015;

Mede gelet op artikel 15 van de Arbowet en de CAR-UWO-regeling gemeente Steenbergen;

b e s l u i t e n :

met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen de navolgende

Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016

Artikel 1 BHV-organisatie

 • 1.

  De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit een BHV-coördinator interne dienst, een BHV-coördinator externe dienst en meerdere bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverleners zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat voor iedere locatie als genoemd in artikel 2 is voorzien in een adequate bedrijfshulpverlening.

 • 2.

  De BHV-coördinatoren geven in geval van calamiteiten zowel functioneel als hiërarchisch leiding aan het operationele team van bedrijfshulpverleners en hebben de coördinatie bij een ontruiming.

 • 3.

  Tot de taken van de bedrijfshulpverleners behoren in ieder geval: - het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • -

   het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

  • -

   het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Artikel 2 Standplaats

De bedrijfshulpverleners kunnen in geval van calamiteiten werkzaam zijn binnen de volgende organisatieonderdelen/locaties:

gemeentehuis, gemeentewerkplaats, milieustraat, Vraagwijzer Steenbergen, Jeugdhonk Steenbergen, zwembad Dinteloord, zwembad Steenbergen.

Artikel 3 Vergoeding

De bedrijfshulpverlener die tevens ambtenaar is in de zin van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen ontvangt een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:17 van die regeling.

Voorwaarde is dat de bedrijfshulpverlener in het lopende jaar het diploma of certificaat behorend bij de zijn of haar functie voorgeschreven opleiding tot bedrijfshulpverlener heeft behaald. Tevens dient de bedrijfshulpverlener jaarlijks deel te nemen aan de herhalingscursussen inzake bedrijfshulpverlening.

Artikel 4 Tijdbesteding

De tijd welke de bedrijfshulpverlener die tevens ambtenaar is in de zin van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen dient te besteden aan het verlenen van bijstand alsmede aan het oefenen van de basisvaardigheden als bedrijfshulpverlener, wordt aangemerkt als werktijd.

Artikel 5 Ongevallenverzekering

De afgesloten collectieve ongevallenverzekering voor het gemeentepersoneel is ook van toepassing op de bedrijfshulpverleners.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een nadere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002, zoalsvastgesteld bij besluit van 9 april 2002, wordt ingetrokken.

Steenbergen, 24 november 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos