gemeente Steenbergen | Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001

Regeling Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 19-06-2001
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 14-11-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 01-05-2001
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 18-06-2001
 • Kenmerk voorstel 0102212

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

overwegende, dat het wenselijk wordt geacht om een regeling te hanteren voor het verstrekken c.q. vergoeden van een maaltijd aan ambtenaren ingeval het verrichten van avonddiensten, overwerk e.d.;

gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 19 april 2001, kenmerk 2001/0012-1;

mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 19 van de ‘Bezoldigingsregeling 1997 gemeente Steenbergen’;

besluiten:

 • I.

  hun besluit van 6 januari 1998/22 maart 1999 waarbij het voor het burgerlijk rijkspersoneel geldende ‘Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk’ (Besluit van 18 juli 1973, Stb. 386) van overeenkomstige toepassing werd verklaard op het personeel in dienst van de gemeente Steenbergen, in te trekken;

 • II.

  met ingang van 1 januari 2001 vast te stellen de volgende Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onder a van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997, alsmede de arbeidscontractant in de zin van artikel 2:5 van voormelde CAR/UWO;

 • b.

  bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders, danwel de functionaris die krachtens delegatie of mandaat bevoegd is namens burgemeester en wethouders te beslissen en/of te handelen;

 • c.

  hoofd van dienst: de gemeentesecretaris;

 • d.

  een maaltijd: een eenvoudige warme maaltijd, bestaande uit ten minste een hoofdschotel;

 • e.

  een maaltijd van gemeentewege: een maaltijd, al dan niet tegen betaling van gemeentewege verstrekt, of door bemiddeling van of vanwege het bevoegd gezag voor rekening van de gemeente verstrekt;

 • f.

  overwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997.

Artikel 2.

1. Indien de dagelijkse werktijd van de ambtenaar op de dag waarop overwerk moet worden verricht, met ten minste twee overwerkuren wordt verlengd en het dienstbelang naar het oordeel van het bevoegd gezag dientengevolge niet toelaat, dat hij zijn maaltijd op de hiervoor bestemde tijd op de voor hem gebruikelijke plaats nuttigt, gelden de in de volgende leden vermelde regelen.

2. Aan de ambtenaar wordt zo mogelijk een maaltijd van gemeentewege verstrekt, met dien verstande, dat indien hij hiervoor heeft moeten betalen, hem de gemaakte kosten worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding berekend op de voet van het derde lid, onder a.

3. Indien een voorziening als bedoeld in het tweede lid niet mogelijk is, ontvangt de ambtenaar:

 • a.

  die aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde gelegenheid heeft genuttigd en betaald, een vergoeding gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de vergoeding voor een avondmaaltijd bij dienstreizen (dinercomponent) ingevolge het Reisbesluit binnenland;

 • b.

  die niet aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde gelegenheid heeft genuttigd en betaald een vergoeding gelijk aan het bedrag voor kleine uitgaven (dagcomponent) bij dienstreizen ingevolge het Reisbesluit binnenland

Artikel 3.

In gevallen waarbij sprake is van het nuttigen van een maaltijd door de ambtenaar in het bijzijn van bestuurders of externe derden is het in artikel 2 genoemde maximum vergoedingsbedrag niet van toepassing. De ambtenaar ontvangt ter zake dan een vergoeding van de naar het oordeel van het bevoegd gezag redelijk gemaakte kosten.

Artikel 4.

Deze regeling is niet van toepassing indien en voorzover een andere regeling in vergoeding van maaltijdkosten voorziet.

Artikel 5.

 • 1.

  In die gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet is het hoofd van dienst bevoegd namens burgemeester en wethouders een afwijkende of aanvullende voorziening te treffen.

 • 2.

  Het hoofd van dienst is namens burgemeester en wethouders bevoegd deze regeling op overeenkomstige wijze toe te passen voor met overwerk vergelijkbare situaties.

Artikel 6.

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.”

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop zij bekend gemaakt is.

Artikelsgewijze toelichting op de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001.

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting op de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001, voorzover de tekst van de artikelen niet voor zichzelf spreekt.

Artikel 1

Definitie bevoegd gezag:

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht is het college van burgemeester en wethouders als zijnde bestuursorgaan in casu gedefinieerd als bevoegd gezag. Voorzover krachtens het Mandaatstatuut van Steenbergen bevoegdheden zijn gedelegeerd of gemandateerd aan ambtenaren, gelden deze functionarissen ook voor de toepassing van deze regeling als bevoegd gezag. Bijvoorbeeld behoort het tot de bevoegdheid van het betreffende sectorhoofd om te bepalen of en door wie er binnen zijn sector dient te worden overgewerkt. Uiteraard staat het dan ook primair ter beoordeling van de sector- c.q. afdelingsleiding of een medewerker redelijkerwijs al dan niet thuis de warme maaltijd kan gebruiken.

Definitie overwerk:

In artikel 1:1 van de CAR/UWO is overwerk formeel omschreven als:

“werkzaamheden door de ambtenaar in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week”.

Overeenkomstig de destijds in het GO gemaakte afspraak zal het begrip overwerk voor de toepassing van de Regeling maaltijdvergoeding ruim geïnterpreteerd worden. Zie voor de praktische toepassing voorts onder artikel 2 en 4.

Artikel 2

Het uitgangspunt van de regeling is, dat ambtenaren -ook ingeval van overwerk- thuis de warme maaltijd dienen te gebruiken. Indien zulks niet mogelijk is of niet reëel mag worden geacht, en de dagelijkse werktijd met minimaal twee overuren verlengd wordt, komt men in aanmerking voor:

 • 1.

  verstrekking warme maaltijd van gemeentewege; of

 • 2.

  a. vergoeding van maximaal € 16,55 * indien maaltijd in restaurant is gebruikt en een betalingsnota is overgelegd;

  • b. vergoeding van € 3,48 * indien maaltijd niet thuis gebruikt kon worden, doch geen betalingsnota wordt overgelegd.

 • (*

  deze bedragen gelden per 1 januari 2004)

De genoemde normbedragen zijn gebaseerd op het Reisbesluit Binnenland (de dinercomponent respectievelijk de dagcomponent kleine uitgaven van de daarin geregelde etmaalvergoeding bij dienstreizen). Deze bedragen worden periodiek bijgesteld en mogen per 1 januari 2001 fiscaal onbelast uitbetaald worden.

Overigens zal uitbetaling van de vergoedingen steeds geschieden met inachtneming van de voorschriften van de Belastingdienst. Een eventuele toekomstige wijziging in de belastingvoorschriften ten nadele van de ambtenaar behoort in principe tot het risico van de individuele ambtenaar tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is.

Het criterium van twee overuren kan in de praktijk tot verwarring leiden aangezien de gemeente variabele werktijden kent. Voor de beoordeling of er sprake is van “overuren” wordt, overigens uitsluitend voor de toepassing van deze regeling!, voor het personeel van de binnendienst uitgegaan van een fictieve eindtijd van de werkdag van 17.00 uur.

Voor het buitendienstpersoneel is de eindtijd bepaald op 16.45 uur. Hier is geen discussie mogelijk.

In voorkomende gevallen zal het begrip overuren ruim geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld wanneer een ambtenaar “gevraagd” c.q. opdracht gegeven wordt een bepaald (spoed)karwei af te maken waardoor hij later thuis is en het voorshands niet duidelijk is hoeveel tijd dit karwei in beslag zal nemen. In dergelijke gevallen mag het veelal reëel geacht worden dat een maaltijd van gemeentewege verstrekt c.q. vergoed wordt.

Artikel 3

In gevallen waarin de ambtenaar de warme maaltijd gebruikt in het bijzijn van bestuurders en/of externe derden, is het niet reëel dat de ambtenaar zich beperkt tot een eenvoudige maaltijd, terwijl de bestuurders en/of externe derden een uitgebreidere maaltijd gebruiken.

In deze gevallen is het maximum vergoedingsbedrag alsdan niet van toepassing op de ambtenaar. Overigens mag een en ander niet leiden tot excessen en dient er altijd sprake te zijn van in redelijkheid gemaakte kosten, zulks ook met het oog op de fiscale aspecten.

Ingevolge het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001 mogen maaltijden waarvan het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang is, onbelast vergoed worden tot een maximum van 80 maaltijden per jaar (alle maaltijden dienen hierbij in aanmerking te worden genomen, dus ook bij dienstreizen, cursussen e.d.). Als algemene voorwaarde voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen geldt dat de vergoeding/verstrekking in redelijkheid wordt gegeven. Extremen mogen niet onbelast blijven.

Artikel 5

Lid 1 geeft de gemeentesecretaris een aanvullende beslissingsbevoegdheid in onvoorziene of bijzondere situaties.

Op grond van lid 2 kan de regeling ook toegepast worden in met overwerk vergelijkbare situaties. Destijds is in het GO afgesproken dat de maaltijdvergoeding ook geldt voor het personeel van de afdeling bevolking dat in verband met de avondopenstelling een aanvang van de werktijd heeft van 12.00 uur en een eindtijd van 19.30 uur (met mogelijke uitloop tot 20.00 uur). Met toepassing van dit artikellid zal deze afspraak gestand worden gedaan.

Artikel 6

Deze regeling treedt in de plaats van het besluit waarbij het voor het burgerlijk rijkspersoneel; geldende “Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk” van overeenkomstige toepassing werd verklaard op het personeel in dienst van de gemeente Steenbergen. De nieuwe regeling is evenwel zoveel mogelijk afgestemd op deze rijksregeling.