gemeente Steenbergen | Regeling maximum aantal over te hevelen vrije opneembare verlofdagen

Regeling Regeling maximum aantal over te hevelen vrije opneembare verlofdagen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 18-12-1998
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-11-1998
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 17-12-1998
 • Kenmerk voorstel Archief

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

overwegende, dat als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 de voormali¬ge gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen zijn samengevoegd en op basis van de Wet algemene regels herindeling het bevoegde gezag van de nieuwe gemeente de rechtspositieregelingen voor het personeel van die nieuwe gemeente dient vast te stellen;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 5 december 1996;

mede gelet op de bepalingen van de Wet algemene regels herindeling en artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 6:2:4 en 6:2:6 van de CAR/UWO-regeling;

besluiten:

met ingang van 1 januari 1997 vast te stellen de navolgende Regeling maximum aantal over te hevelen vrije opneembare verlofdagen

 • I.

  De niet genoten vakantie, welke zonder een verzoek als bedoeld in artikel 6:2:6, lid 1, van de CAR/UWO-regeling, mag worden overgeheveld naar een volgend kalenderjaar, bedraagt maximaal 80 uur.

 • Voor

  degenen, die zijn aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, wordt voormeld aantal maximaal over te hevelen vakantie-uren naar evenredigheid verminderd.

 • II.

  Voor de medewerkers in dienst van de gemeente Steenbergen, die op 31 december 1996 werkzaam waren in dienst van de gemeente Dinteloord en Prinsenland geldt de navolgende overgangsregeling:

  • 1.

   Voor 1996 is het toegestaan om maximaal 20 vrij opneembare verlofdagen over te hevelen naar het kalenderjaar 1997.

  • 2.

   Voorts zal het maximaal aantal over te hevelen verlofdagen in een periode van drie jaar worden afgebouwd met 20% per jaar:

   • -

    overheveling maximaal 20 vrij opneembare dagen van 1997 naar 1998;

   • -

    overheveling maximaal 16 vrij opneembare dagen van 1998 naar 1999;

   • -

    overheveling maximaal 12 vrij opneembare dagen van 1999 naar 2000;

   • -

    overheveling maximaal 10 vrij opneembare dagen van 2000 naar 2001;

  • 3.

   Omdat in 1997 de verlofdagen niet meer in dagen gelden maar in uren (artikel 6:2 CAR (nieuw) is deze aanpassing ook van toepassing op bovenstaande regeling. Het opnemen van een vrije dag kost vanaf 1 januari 1997 een hoeveelheid verlofuren gelijk aan het aantal uren dat men normaal op die dag in de week gewerkt zou hebben.

 • III.

  In al die gevallen waarin bovenstaande tekst onvoldoende uitkomst biedt, tekort schiet, twijfels laat of niet eenduidig geïnterpreteerd kan worden, beslist de gemeentesecretaris, eerst nadat hij advies heeft ingewonnen van de functioneel meest betrokken afdelingschef en/of sectorhoofd.