gemeente Steenbergen | Regeling outplacement gewezen wethouders

Regeling Regeling outplacement gewezen wethouders

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-1999
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 17-12-1998
 • Bron bekendmaking Belanghebbende medegedeeld
 • Kenmerk voorstel 13

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 1998;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet:

besluit:

vast te stellen de navolgende REGELING OUTPLACEMENT GEWEZEN WETHOUDERS

Artikel 1: Begripsbepaling.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en Pensioenverordening wethouders;

 • b.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2: Toekenning outplacementfaciliteiten.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvrangen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3: Maximale toekenningsduur.

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4: Uitleg regeling.

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5: Slotbepalingen.

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling outplacement gewezen wethouders" en treedt in werking op 1 januari 1999.