gemeente Steenbergen | Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen

Regeling Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 24-05-2012
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2012
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 16-03-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergsebode
 • Kenmerk voorstel BM1200226

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de artikelen 5.11 en 8.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Mede gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 15 maart 2012;

besluiten :

met ingang van 1 januari 2012 vast te stellen de navolgende “Regeling verstrekking oogbeschermingsmaatregelen” :

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar : de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

 • b.

  preventiemedewerker : de medewerker bij het taakveld P&O die (mede) belast is met Arbozaken;

 • c.

  direct leidinggevende : de hiërarchisch leidinggevende die de personeelsbeheerstaak heeft met betrekking tot de ambtenaar

 • d.

  beeldschermbril : een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm op de arbeidsplaats, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5:11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • e.

  veiligheidsbril : een bril met corrigerende glazen dienende als bescherming van de ogen tegen gevaren bij het werken op de arbeidsplaats zoals (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en huidonschadelijke vloeistoffenspatten. zijnde een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in artikel 8.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Paragraaf 2 Beeldschermbril

Artikel 2 verstrekking beeldschermbril

 • 1.

  De ambtenaar komt in aanmerking voor verstrekking van een beeldschermbril indien

  • a.

   het lezen van het beeldscherm met de eigen bril, niet zijnde beeldschermbril, niet mogelijk is, en

  • b.

   maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen ogen en beeldscherm, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm e.d., de klacht genoemd onder a niet hebben kunnen verhelpen, en

  • c.

   aan de voorwaarden genoemd in deze regeling is voldaan.

Artikel 3 procedure

 • 1.

  De ambtenaar die problemen ondervindt bij het verrichten van beeldschermwerk welke leiden tot hinderlijke oog- en/of houdingsklachten meldt dit aan de preventiemedewerker.

 • 2.

  De preventiemedewerker draagt er zorg voor dat de werkplek van de medewerker onderzocht wordt op kijkafstanden vanuit een optimale werkpositie. Als uit het werkplekonderzoek de noodzaak tot aanschaf van een beeldschermbril blijkt, geeft de preventiemedewerker de ambtenaar een ingevuld en namens de werkgever ondertekend opdrachtformulier “Fits! Beeldschermbril” mee.

 • 3.

  De ambtenaar maakt een afspraak bij een opticien die aangesloten is bij Intersafe Groeneveld. Via de website www.intersafe.eu zijn de opticiens te vinden waar de ambtenaar terecht kan. De opticien meet het gezichtsvermogen op en meet met de aangeleverde werkplekgegevens een beeldschermbril aan. Het montuur komt uit de collectie van Intersafe Groeneveld.

 • 4.

  De beeldschermbril komt voor rekening van de gemeente tot de maximaal vastgestelde bedragen zoals opgenomen in bijlage A behorende bij deze regeling. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen.

 • 5.

  De beeldschermbril wordt in de regel eens per drie jaar verstrekt. Als er sprake is van tussentijdse wijziging van de sterkte van de glazen op medisch advies, dan kan ook binnen de periode van drie jaar een aangepaste bril worden verstrekt. Hiervoor dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij de verstrekking van de eerste beschermbril.

Artikel 4 afwikkeling kosten

 • 1.

  Groeneveld Intersafe stuurt de factuur voor de aanschaf van de beeldschermbril rechtstreeks naar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Indien en voor zover de aanschafkosten hoger zijn dan het maximaal vastgestelde bedrag als bedoeld in artikel 3, lid 4, komen de meerkosten ten laste van de ambtenaar. Deze kosten worden bij de eerstvolgende mogelijkheid van salarisverwerking verrekend met het nettosalaris van de ambtenaar.

 • 2.

  De kosten van normale algemene oogcorrectie middelen worden niet vergoed.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 15:1:23 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling blijft verlies of beschadiging van de beeldschermbril voor rekening van de ambtenaar.

Paragraaf 3 Veiligheidsbril

Artikel 5 procedure verstrekking veiligheidsbril

 • 1.

  De werkgever draagt zorg voor de beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig kunnen werken op de arbeidsplaats.

 • 2.

  Op werkplekken waarbij men iets in de ogen kan krijgen is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Wanneer de algemeen ter beschikking staande veiligheids-/

 • beschermbrillen

  niet voldoen meldt de ambtenaar dit bij zijn direct leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de ambtenaar corrigerende glazen nodig heeft dan wel de reeds in zijn bezit zijnde veiligheidsbril met corrigerende glazen aan vervanging toe is.

 • 3.

  Indien de noodzaak voor de aanschaf van een (nieuwe) persoonlijke veiligheidsbril aanwezig wordt geacht, geeft de leidinggevende aan de ambtenaar een ingevuld en namens de werkgever voor akkoord getekende opdrachtbon voor een Intersafe Groeneveld veiligheidsbril mee.

 • 4.

  De ambtenaar maakt een afspraak bij een opticien die aangesloten is bij Intersafe Groeneveld. Via de website www.intersafe.eu zijn de opticiens te vinden waar de ambtenaar terecht kan. De opticien meet een veiligheidsbril aan. Het montuur komt uit de collectie van Intersafe Groeneveld.

 • 5.

  De veiligheidsbril komt voor rekening van de gemeente tot de maximaal vastgestelde bedragen zoals opgenomen in bijlage B behorende bij deze regeling. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen.

 • 6.

  Groeneveld Intersafe stuurt de factuur voor de aanschaf van de veiligheidsbril rechtstreeks naar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Indien en voor zover de aanschafkosten hoger zijn dan het maximaal vastgestelde bedrag als bedoeld in lid 5 van dit artikel, komen de meerkosten ten laste van de ambtenaar. Deze kosten worden bij de eerstvolgende mogelijkheid van salarisverwerking verrekend met het nettosalaris van de ambtenaar.

Paragraaf 4 Hardheidsclausule

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.

Paragraaf 5 Slotbepaling

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen” en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Maximaal toegestane kosten BEELDSCHERMBRILLEN 2012

Prijs complete bril is inclusief:

 • kunststof CR39 glazen

 • alle sterkten

 • prisma’s

 • ontspiegeling (breedband super AR)

 • kraswerende coating

 • alle monturen uit de voordeel collectie van Pearle en Eyewish Groeneveld

 • kunststof klapetui

 • oogmeting

Regeling informatie

monofocaal glas

48,60

34,25

131,45

Monofocaal glas met extra leesbereik

78,10

34,25

190,45

bifocaal glas, met 28 mm leesdeel

86,75

34,25

207,75

multifocaal glas, type Data

120,10

34,25

274,45

Toelichting op de Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen

In de Arbowet staat dat een werkgever de arbeid zoveel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt.

In voorkomende gevallen hebben individuele werknemers persoonlijke bescherming nodig om veilig te kunnen werken. Het is immers niet altijd mogelijk om de arbeid zodanig in te richten dat er geen risico’s voor veiligheid en gezondheid optreden c.q. maatregelen te nemen welke het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen overbodig maken. In dat geval moet de werkgever passende beschermingsmiddelen verstrekken, vergoeden of beschikbaar stellen. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.

Volgens artikel 44 van de Arbowet mag de werkgever kosten die te maken hebben met de naleving van de wet niet aan de werknemer in rekening brengen. Uiteraard heeft de werkgever wel het recht om op de kosten te letten. Als de medewerker bijvoorbeeld een beeldschermbril of veiligheidsbril met corrigerende glazen nodig heeft en een extra duur montuur wil, hoeft de werkgever daar niet aan mee te betalen. Het gaat om de redelijkerwijs te maken kosten voor de te verstrekken Arbo-voorzieningen om gezond en veilig werken te waarborgen. Bij aanschaf van een dergelijke bril mag een “normale” prijs gehanteerd worden voor een standaardmontuur. Daarnaast dient vast te staan dat een voorziening niet om privéredenen aangeschaft wordt maar nodig is voor het werk.

De onderhavige lokale regeling is een uitwerking van de uit de Arbowetgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van oogbeschermingsmiddelen waarbij de uitgangspunten van doelmatigheid, nuttig hulpmiddel en kostenbeheersing zijn meegenomen.

Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt in Arbobesluiten en Europese normen. De belangrijkste regels zijn:

 • -

  een medewerker moet na elke twee uur beeldschermwerk minimaal 10 minuten ander werk doen of pauze nemen;

 • -

  een beeldschermwerkplek moet zoveel mogelijk ergonomisch worden ingericht en op de eigen lichaamsafmetingen worden ingesteld. Daarom zijn er specifieke regels voor de stoel, het werkblad, het beeldscherm, de verlichting en eventuele hulpmiddelen;

 • -

  nieuwe medewerkers en medewerkers met oogklachten krijgen de gelegenheid om oogonderzoek te (laten) doen en kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf van hun beeldschermbril.

Zie hiervoor onder meer artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dat luidt als volgt:

“Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer

 • 1.

  Iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met arbeid aan een beeldscherm wordt, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om voor de aanvang van die arbeid en op gezette tijden daarna een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.

 • 2.

  De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, te ondergaan, indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

 • 3.

  Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste en het tweede lid, dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.

 • 4.

  Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen verstrekt.”

Een goede beeldschermbril verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn. Wanneer de medewerkers goed het beeldscherm kunnen zien, maken zij minder fouten. Door op tijd over te gaan op het dragen van een beeldschermbril met corrigerende glazen worden deze klachten voorkomen. De moeilijkheden beginnen vaak op een leeftijd van rond de veertig jaar wanneer men toe is aan een leesbril of bril met een leesgedeelte. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand scherp te zien. Een leesbril of een leesdeel in de bril corrigeert dit. Beeldschermwerkers kunnen problemen krijgen om met deze bril goed op het beeldscherm te kunnen lezen of krijgen nek-en schouderklachten, omdat het leesdeel te laag is.

Wat is het verschil tussen een leesbril, een veraf bril en een beeldschermbril.

 • -

  Een leesbril is geschikt voor het lezen op ca. 40 cm afstand.

 • -

  Een bril voor veraf is voor het zien op een afstand verder dan ca. 70 cm.

 • -

  Een beeldschermbril is voor de afstand op ca. 60 cm. Bij een beeldschermbril zijn de glazen zodanig geslepen dat op normale leesafstand teksten goed gelezen kunnen worden én tekst en figuren op het beeldscherm.

Volgens het Arbobesluit wordt de beeldschermwerker in de gelegenheid gesteld om een eerstelijns oogonderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is bedoeld om latente oog- en houdingsklachten op te sporen. Bovendien wordt beoordeeld of nek- en schouderklachten het gevolg zijn van een te klein leesdeel in de eigen bril. Uit het onderzoek blijkt wie geholpen is met een beeldschermbril.

Een en ander is uitgewerkt in artikel 3 van deze regeling. De P&O-medewerker is hiervoor aanspreekpunt, coördineert het eerstelijns onderzoek, en verstrekt in voorkomende gevallen de nodige informatie over de aanschafprocedure voor een beeldschermbril en maakt daartoe het opdrachtformulier in orde.

Door gebruik te maken van Groeneveld Intersafe als intermediair is gewaarborgd dat alleen een beeldschermbril wordt voorgeschreven als het noodzakelijk is omdat men ook naar de werkplek kijkt. Gebruikmaking van de diensten van Groeneveld Intersafe is vrijblijvend, er behoeft geen contract afgesloten te worden en er bestaat ter zake dus geen enkele contractuele verplichting. Wel ben je langs deze weg verzekerd van een geschikte Arbo-voorziening tegen vaste prijzen welke voldoet aan de wettelijke normen. Groeneveld Intersafe is deskundig op het gebied van beeldschermbrillen en verzorgt de fabricage van de bril. Het aanmeten van de bril en het kiezen van het montuur geschiedt bij een opticien die aangesloten is bij Intersafe Groeneveld. De opticien servicepunten zijn over het gehele land verspreid zodat de ambtenaar hierin een ruime keuze heeft. De opticien is verder ook verantwoordelijk voor de aflevering en nazorg van de beeldschermbril.

De beeldschermbril is uitsluitend geschikt voor het werken achter een beeldscherm.

Alleen een beeldschermbril als hét noodzakelijk correctiemiddel valt onder deze regeling. Het is niet de bedoeling dat medewerkers hun reguliere correctiemiddel (leesbril e.d.) via deze regeling laten vergoeden. Om fiscale redenen is in de begripsomschrijving voorts vastgelegd dat de beeldschermbril bestemd is voor zakelijk gebruik op de arbeidsplaats. Het is niet de bedoeling dat de bril privé gebruikt wordt.

De redelijke/maximale kosten zijn gebaseerd op de prijslijst van Groeneveld Intersafe, welke zijn opgenomen in bijlage A van deze regeling en worden jaarlijks automatisch aangepast. De prijzen van de glazen zoals vermeld in de prijslijst zijn ongeacht de sterkte.

Indien de medewerker voor een luxere uitvoering kiest met hogere kosten dan de standaardbedragen, dan is de meerprijs voor eigen rekening. Omdat de gemeente de beeldschermbril verstrekt en dus betaalt, zullen de meerkosten worden verrekend met het netto-salaris van de ambtenaar.

Eenzelfde soort procedure is geregeld voor de persoonlijke veiligheidsbril met dien verstande dat de leidinggevende beoordeelt of aanschaf van een (nieuwe) veiligheidsbril als Arbo-voorziening nodig is en in voorkomende gevallen de opdrachtbon daartoe in orde maakt.

Artikel 7 bevat de gebruikelijke hardheidclausule om in onvoorziene en/of onredelijke gevallen een afwijkende voorziening te treffen.

Een dergelijke situatie zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen indien de medewerker een glas nodig heeft wat qua sterkte en/of soort niet in beeldschermglazen leverbaar zal zijn. Er zal dan gezocht moeten worden naar een geschikt alternatief. Als daar een eventuele meerprijs aan verbonden is, zou vooraf aan de directeur toestemming gevraagd kunnen worden voor aanschaf waarbij ook de eventuele meerkosten voor rekening van de gemeente komen.