gemeente Steenbergen | Reglement Burgerlijke stand

Regeling Reglement Burgerlijke stand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-01-2000
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2022
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 06-12-1999
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 9908602

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555)

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, stb 900):

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: Stadhuis - Kaaistraat 47 te Steenbergen;

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente.

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van' de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in''dienst zal zijn van een gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4. Lokatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienst

De chef van de afdeling Bevolking is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en registratie van het partnerschap

   • *

    op maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot en met 16.00 uur;

   • *

    op zaterdag vanaf 12.00 uur tot en met 15.00 uur;

   • *

    op zondag of alg. erkende feestdagen vanaf 12.00 uur tot en met 15.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden

   • *

    op maandag tot en met donderdag vanaf 09.00 uur tot en met 16.00 uur;

   • *

    op vrijdag vanaf 09.00 uur tot en met 12.00 uur;

  • c.

   kosteloze voltrekking huwelijk en registratie partnerschap op maandag om: 09.00 uur - 09.30 uur en 10.00 uur;

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als "reglement burgerlijke stand".

 • 2.

  Het treedt in werking op 2 januari 2000.