gemeente Steenbergen | Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-09-2004
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 11-04-2019
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 14-09-2004
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 0404604

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering - onder vermelding van de te bespreken onderwerpen - die uiterlijk één uur tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt uitgereikt.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Bij afwezigheid van één of meer collegeleden tijdens een collegevergadering worden geen besluiten genomen over zaken waarvan bekend is, of bekend verondersteld mag worden, dat de afwezige portefeuillehouder zich met het te nemen besluit niet kan verenigen, tenzij wettelijke termijn in gevaar komen door uitstel van besluitvorming.

 • 3.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

Voor elke vergadering wordt, uiterlijk één uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda met bespreekstukken aangeboden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden op de gebruikelijke en als zodanig aan hen kenbaar gemaakte locatie ter inzage.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  is onderverdeeld in:

  • a.

   Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het college genomen besluiten (besluitenlijst).

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  Aan de hand van het vastgestelde verslag wordt een besluitenlijst opgesteld voor toezending aan de leden van de raad. Voorzover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt het verslag zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad.

Artikel 9 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 15 september 2004. Op dat moment vervalt het op 30 juni 1998 vastgestelde reglement.