gemeente Steenbergen | Standplaatsenbeleid 2015

Regeling Standplaatsenbeleid 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 30-12-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 02-10-2018
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-12-2014
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BBM1400931

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders besluiten in haar vergadering van 23 december 2014,

gelet op de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening

tot vaststelling van de navolgende beleidsregels,

het “Standplaatsenbeleid 2015” genoemd.

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  Standplaats: Een door het college van B&W aangewezen plaats voor het uitstallen, te koop aanbieden of verkopen van waren of het verlenen van diensten, niet zijnde een plaats op een markt.

 • b.

  APV: Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Steenbergen.

 • c.

  Ochtend: Dagdeel van 06.00 uur tot 12.00 uur, tenzij anders is bepaald.

 • d.

  Middag: Dagdeel van 12.00 uur tot 18.00 uur, tenzij anders is bepaald.

 • e.

  Avond: Dagdeel van 18.00 uur tot 22.00 uur, tenzij anders is bepaald.

Artikel 2 Aanvraag

Een aanvraag om een standplaats wordt bij het college van B&W ingediend:

 • a.

  middels een daartoe bestemd aanvraagformulier;

 • b.

  ten behoeve van het komende kalenderjaar: vanaf 1 september;

 • c.

  ten behoeve van het lopende kalenderjaar: op elk moment.

 • d.

  Een wachtlijst wordt niet gehanteerd.

Artikel 3 Toetsing

Een aanvraag om een standplaats wordt getoetst aan de volgende regels.

 • a.

  De aanvrager is in het handelsregister ingeschreven als zelfstandig ondernemer in het verkopen van waren of het aanbieden van diensten via een standplaats.

 • b.

  De omvang van de uitstalling is niet groter dan 35m² en overschrijdt de beschikbare ruimte niet.

 • c.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan op de aangewezen locaties en gemarkeerde ruimte, zoals vermeld in de bijlage.

 • d.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan wanneer het maximale aantal niet wordt overschreden, zoals vermeld in de bijlage.

 • e.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan op de aangewezen dagen en dagdelen, zoals vermeld in de bijlage.

 • f.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan voor de aangewezen branches, zoals vermeld in de bijlage.

Artikel 4 Maatwerk

Het college van B&W kan, in afwijking van artikel 3, een standplaats aanwijzen:

 • a.

  ten behoeve van tijdelijke vervanging van een bestaande standplaats;

 • b.

  ten behoeve van een tijdelijke standplaats voor maximaal 3 dagen per jaar;

 • c.

  ten behoeve van één oliebollenkraam per kern voor de maand december;

 • d.

  ten behoeve van een maatschappelijke voorziening.

Artikel 5 Weigering

Het college van B&W weigert een aanvraag om een standplaats, wanneer deze niet voldoet aan de beleidsregels en/of wanneer een weigeringsgrond overeenkomstig het bepaalde in de APV omtrent standplaatsenvergunningen, van toepassing is.

Artikel 6 Toekenning

Het college van B&W honoreert een aanvraag om een standplaats, wanneer deze voldoet aan de beleidsregels en wanneer een weigeringsgrond overeenkomstig het bepaalde in de APV omtrent standplaatsenvergunningen, niet van toepassing is. De volgende regels gelden.

 • a.

  Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgorde van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag bepalend, met uitzondering van aanvragen door vergunninghouders in het geval continuering van de standplaatsvergunning, ontvangen vóór 1 november: zij krijgen voorrang.

 • b.

  Bij gelijktijdige ontvangst (op dezelfde dag) van meerdere ontvankelijke aanvragen voor dezelfde locatie, dag en dagdelen, vindt loting plaats.

 • c.

  Een standplaatsvergunning kan voorschriften bevatten vanuit het oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu.

 • d.

  Een standplaatsvergunning wordt verleend voor één kalenderjaar.

Artikel 7 Kosten

Naast leges worden precariorechten geheven middels een privaatrechtelijke overeenkomst.

 • a.

  In Steenbergen en Dinteloord bedraagt het tarief € 30,-- per dagdeel.

 • b.

  In de overige kernen bedraagt het tarief € 5,-- per dagdeel.

 • c.

  De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.

Artikel 8 Intrekking

Het college van B&W kan in de volgende gevallen een standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder,

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder,

 • c.

  bij faillissement van de vergunninghouder,

 • d.

  bij wangedrag van de vergunninghouder,

 • e.

  bij wanbetaling aan de gemeente,

 • f.

  bij onbruik van de standplaats gedurende 8 achtereenvolgende weken,

 • g.

  vanuit het oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en/of milieu.

Artikel 9 Overgangsregeling

Voor de volgende standplaatsen geldt een uitsterfconstructie, hetgeen betekent dat de standplaats vervalt, wanneer deze niet wordt ingenomen of wanneer deze door de huidige vergunninghouder niet wordt gecontinueerd. Peildatum is 1 maart 2015.

 • a.

  De Westdam in Steenbergen op de woensdagen.

 • b.

  De Westdam in Steenbergen op de zaterdagen.

 • c.

  Het Raadhuisplein in Dinteloord op de woensdagen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • a.

  De beleidsregels treden in werking daags na de bekendmaking van de vaststelling van dit beleid.

 • b.

  In de bekendmaking wordt, in afwijking van artikelen 2 en 6, eenmalig richtlijnen gegeven omtrent nieuwe aanvragen.

 • c.

  Met de inwerkingtreding van de beleidsregels vervallen andere beleidsregels over standplaatsen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als het “Standplaatsenbeleid 2015”.

Bijlagen

Standplaatsenbeleid 2015 - Bijlage 1

Bijlagen

Standplaatsenbeleid 2015 - Bijlage 2