gemeente Steenbergen | Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld gemeente Steenbergen

Regeling Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 29-04-2021
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 25-09-2021
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-03-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2021-128759
 • Kenmerk voorstel 2108276

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen;

overwegende dat de gemeente ondersteuning wil bieden aan maatschappelijke voorzieningen gericht op musea, sport- en cultuurverenigingen en gemeenschapshuizen die getroffen zijn door de coronacrisis;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen om verlening van subsidie ingevolge de Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld.

 • aanvrager: rechtspersoon die op non-profitbasis binnen de gemeente Steenbergen een maatschappelijke voorziening biedt op het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn.

 • voorliggende voorziening: ondersteuningsmogelijkheid waar aanvrager aanspraak op mag maken bij, door of namens het Rijk, de provincie en andere beschikbare fondsen.

 • compensatiesubsidie: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het gemeentelijke Corona noodfonds zijnde 50% boven op de verleende subsidie over 2021, niet zijnde een budgetsubsidie. In afwijking daarvan geldt specifiek voor gemeenschapshuizen een eenmalige subsidie van € 10.000 per gemeenschapshuis.

 • initiatiefsubsidie: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het gemeentelijke Corona noodfonds gebaseerd op een ingediend plan.

 • ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

1.

De regeling hangt samen met de tijdelijke en structurele effecten van de Coronacrisis.

2.

De subsidie is incidenteel en tijdelijk van aard.

3.

De subsidie wordt verleend:

 • a.

  ter compensatie van de financiële gevolgen van maatregelen die samenhangen met de bestrijding van het coronavirus of;

 • b.

  ter financiering van het plan van aanvrager gericht op een toekomstbestendige continuering of herstel van de activiteiten van de aanvrager.

4.

De gemeente Steenbergen stelt twee onderscheiden subsidies beschikbaar:

 • a.

  een eenmalige subsidie van een deel van de vastgestelde subsidie over 2021, niet zijnde een budgetsubsidie. De subsidie bedraagt €400 voor iedere gesubsidieerde organisatie plus 50% van de vastgestelde subsidie tussen €400 en €3.600. In afwijking daarvan geldt specifiek voor gemeenschapshuizen een eenmalige subsidie van € 10.000 per gemeenschapshuis en voor musea €2.500 per museum (compensatiesubsidie);

 • b.

  een eenmalige subsidie gebaseerd op een ingediend concreet plan (initiatiefsubsidie).

Artikel 3 Toetsingscriteria

1.

Compensatiesubsidie

Om voor een compensatiesubsidie vanuit deze subsidieregeling in aanmerking te komen, moet aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • a.

  de aanvrager betreft een non-profit organisatie;

 • b.

  de aanvrager biedt een sport-, kunst-, cultuur- of welzijnsvoorziening op het grondgebied van de gemeente Steenbergen.

 • c.

  de aanvrager is over het jaar 2021 een subsidie verleend in het kader van de Subsidieregeling Welzijn, niet zijnde een budgetsubsidie. In afwijking daarvan geldt specifiek voor gemeenschapshuizen een eenmalige subsidie van € 10.000 per gemeenschapshuis en voor musea een eenmalige subsidie van €2.500 per museum.

2.

Initiatiefsubsidie

Om voor een initiatiefsubsidie vanuit deze subsidieregeling in aanmerking te komen, moet aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • a.

  de aanvrager betreft een non-profit organisatie;

 • b.

  de aanvrager biedt een sport-, kunst-, cultuur- of welzijnsvoorziening op het grondgebied van de gemeente Steenbergen;

 • c.

  het gevraagde subsidiebedrag is niet hoger dan €10.000, tenzij in overleg met de gemeente anders is bepaald. Aan dit overleg kan de aanvrager geen rechten ontlenen voor een definitieve toekenning;

 • d.

  de activiteiten waarvoor de aanvrager subsidie vraagt, dragen naar het oordeel van het college bij aan de doelstellingen vanuit het sportbeleid, cultuurbeleid of andere relevante beleidskaders en worden samen met andere maatschappelijke organisaties uitgevoerd. Hiertoe dient de aanvrager volgens een door de gemeente te verstrekken format een activiteitenplan in waarin minimaal zijn opgenomen:

  • i.

   de kwalitatieve en kwantitatieve doelen en bereik van deze activiteiten binnen de Steenbergse gemeenschap. Daarbij kan gedacht worden aan het herstel van het aantal leden of de uitbreiding daarvan, gemiddeld gebruik van de voorziening, of de historische en/of culturele waarde;

  • ii.

   concrete, toetsbare en meetbare activiteiten gericht op toekomstbestendige continuering of herstel van de activiteiten na de coronacrisis;

  • iii.

   samenwerking met andere organisaties op het terrein van sport, kunst, cultuur, welzijn of andere maatschappelijke functies;

  • iv.

   inzicht in de kosten voor de uitvoering van de activiteiten én de financiering ervan. Daarbij worden de eigen middelen, inkomsten uit contributies, sponsoring en andere activiteiten zichtbaar betrokken. De mate van cofinanciering telt mee in de uiteindelijke score van een activiteit.

  • v.

   Indien en voor zover er sprake is van vermogen in de vorm van (vrije) reserves en voorzieningen maakt de aanvrager inzichtelijk voor welk doel deze reserves of voorzieningen in het verleden zijn aangelegd en hoe deze in de toekomst zullen worden ingezet. Indien inzet hiervan voor de financiering van het plan niet mogelijk is, blijkt uit het plan duidelijk waartoe het vermogen dient.

  • vi.

   De looptijd van de activiteiten. De looptijd mag maximaal 12 maanden duren.

  • vii.

   De activiteiten zijn gericht op en in lijn met de doelstellingen zoals bepaald in de statuten van de aanvrager.

  • viii.

   De verklaring dat sprake is van een systematische en controleerbare registratie van de besteding van de middelen en de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

De gemeente heeft de intentie zoveel mogelijk plannen en daarmee de gevraagde subsidie te honoreren. De compensatiesubsidie betreft een eenmalige bijdrage en wordt binnen 8 weken na de aanvraag definitief toegekend. Voor wat betreft initiatiefsubsidie maakt het college de uiteindelijke subsidiebedragen na beoordeling van alle plannen, maar uiterlijk per 1 oktober 2021 bekend. Daarbij wordt rekening gehouden met het vastgestelde subsidieplafond voor deze regeling. Aanvragers worden hiervan individueel op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

1.

De aanvraag voor een subsidie wordt uiterlijk 1 september 2021 ingediend;

2.

Bij een aanvraag voor compensatiesubsidie: de aanvrager dient het hiertoe door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagformulier in;

3.

Bij een aanvraag voor initiatiefsubsidie: de aanvrager dient een plan in volgens het door de gemeente beschikbaar gestelde format. Dit format dient volledig te zijn ingevuld. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag is door aanvrager overleg gevoerd met de gemeente hiertoe aangewezen functionaris.

4.

De gemeente verstrekt via de website informatie over de wijze waarop de subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van de in deze regeling opgenomen initiatiefsubsidie wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 7 Subsidieverlening

1.

De aanvragen voor de initiatiefsubsidie worden integraal gewogen en beoordeeld. Van de uitslag wordt proces verbaal opgemaakt. De uitslag is bepalend voor de toekenningen. Indien en voor zover het subsidieplafond wordt overschreden vindt op basis van de scores een bijstelling van de bedragen plaats.

2.

Compensatiesubsidie wordt bij toekenning voor 100% betaalbaar gesteld.

3.

Bij toekenning van de initiatiefsubsidie vindt de betaling als volgt plaats:

 • 80% bij toekenning van de subsidie;

 • 20% bij definitieve vaststelling onder overlegging van de einddeclaratie.

Artikel 8 Subsidievaststelling

1.

Compensatiesubsidie worden bij toekenning definitief vastgesteld binnen 8 weken na aanvraag.

2.

In afwijking van artikel 16 tot en met 18 van de ASV doet de aanvrager van een initiatiefsubsidie een verzoek tot vaststelling ongeacht de hoogte van de subsidie.

 • a.

  Daarbij wordt overlegd:

  • i.

   Een activiteitenverslag dat aansluit op de subsidieaanvraag, waaruit blijkt welke acties concreet wel en niet uitgevoerd zijn.

  • ii.

   Bewijsmateriaal of verslaglegging waaruit blijkt dat de activiteiten succesvol zijn uitgevoerd en in hoeverre zij het gewenste effect hebben gesorteerd.

  • iii.

   Een financieel verslag waaruit blijkt welke inkomsten zijn gegenereerd en welke kosten zijn gemaakt. Het verslag kent dezelfde indeling als de aanvraag waarbij de bedragen uit de aanvraag worden opgenomen en vergeleken. Afwijkingen worden toegelicht en verklaard.

  • iv.

   Een schriftelijke ondertekende verklaring van het verantwoordelijk bestuur van de aanvrager waaruit expliciet blijkt dat zowel het activiteitenverslag als het financieel verslag naar waarheid zijn opgemaakt.

 • b.

  De gemeente kan een onderzoek – laten – uitvoeren naar de administratie en de onderliggende bewijsstukken.

 • c.

  Op grond van de verantwoording wordt de subsidie vastgesteld en, indien van toepassing, vindt er verrekening plaats.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld.