gemeente Steenbergen | Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018

Regeling Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 06-07-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft wijziging artt. 1,2,3,5 en 10
 • Datum ondertekening 02-07-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-166739
 • Kenmerk voorstel UM1904242

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018;

overwegende dat de gemeenteraad op 13 november 2017 de ‘Kaderstellende nota evenementen’ en 22 februari 2018 het ‘Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie’ heeft vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college uitvoering geeft aan dit plan van aanpak, waarbij een initiatievenfonds wordt ingesteld. Dit fonds draagt bij aan het stimuleren van maatschappelijke deelname door het aanjagen van activiteiten waaraan alle inwoners mee kunnen doen of er plezier aan hebben;

gelet op: artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteit: het initiatief/evenement dat plaats vindt in de gemeente waarop de aanvraag betrekking heeft en dat voldoet aan artikel 2;

 • b.

  ASV: algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

 • c.

  Begroting: een schriftelijk overzicht van alle geraamde inkomsten en uitgaven van een aanvrager en ontvangen kosten van derden voor zover deze betrekking hebben op de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Gemeente: gemeente Steenbergen;

 • f.

  Initiatievenfonds: het subsidiebedrag wat gedurende de geldigheid van deze regeling beschikbaar is voor activiteiten;

 • g.

  Aanvraag: een aanvraag van een aanvrager in de zin van de ASV;

 • h.

  Subsidie: de op basis van een aanvraag door de gemeente eenmalig uitgekeerde bijdrage;

 • i.

  Kern: een aaneengesloten gebied van de gemeente Steenbergen dat beleidsmatig als een coherent geheel beschouwd wordt en een aanvrager als werkgebied mag beschouwen;

 • j.

  Leefbaarheid: de mate waarin de sociale en fysieke woon- en leefomgeving aansluit bij de behoefte van de inwoners van de gemeente;

 • k.

  Sociale cohesie: de sociale samenhang binnen een straat, buurt of kern en tussen inwoners van de gemeente;

 • l.

  Werkplan: een schriftelijke beschrijving en motivering van de aard, omvang en beheer indien van toepassing van de activiteit in relatie tot de gestelde doelen, opgesteld en ondertekend door de aanvrager.

 • m.

  Duurzaam effect: een zichtbaar, meetbaar of aantoonbaar effect op de gemeenschap. Hierbij kan gedacht worden aan een natuurspeeltuin voor de buurt.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie tot 5.000,- euro kan worden verstrekt aan inwoners van de gemeente Steenbergen die initiatieven nemen om hun straat, buurt of kern te verbeteren. De activiteiten komen voort uit een nieuw idee van de aanvragers en dragen bij aan een of meerdere doelen van het initiatievenfonds van de gemeente;

  • a.

   het draagt bij aan de sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) de gemeente;

  • b.

   het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun straat, buurt, kern of de hele gemeenschap;

  • c.

   het verbinden van mensen binnen of tussen kernen;

  • d.

   het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan ten minste één van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van: welzijn, wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, passend onderwijs, participatiewet, sport, cultuur of evenementen;

  • e.

   het verbeteren van de openbare ruimte.

 • 2.

  Subsidie boven de 5.000,- euro en met een maximum van 10.000,- euro kan worden verstrekt indien de activiteit een duurzaam effect heeft op de gemeenschap.

  • a.

   bijdraagt aan 3 of meer doelen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 3 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  er niet voldoende aantoonbaar draagvlak is in de straat, buurt of kern van de gemeente voor de activiteit;

 • b.

  voor de aanvraag reeds eerder een gemeentelijke subsidie is verstrekt of als de activiteit in aanmerking komt voor een andere subsidieregeling van de gemeente;

 • c.

  het een activiteit betreft die in het verlengde ligt of is afgeleid van activiteiten waarvoor reeds een subsidie is ontvangen op grond van deze subsidieregeling, tenzij er sinds de laatste toekenning relevante gewijzigde omstandigheden hebben plaatsgevonden;

 • d.

  de activiteit niet wordt uitgevoerd binnen één jaar na het indienen van de aanvraag;

 • e.

  aanvragen waarvan de opbrengst van het initiatief bestemd is voor een goed doel of commerciële doeleinden worden nagestreefd;

 • f.

  de begroting en het werkplan zoals aangegeven in de aanvraag onvoldoende aannemelijk geacht wordt door het college;

 • g.

  de activiteit niet past binnen het gemeentelijke beleid en de wet- en regelgeving;

 • h.

  er geen overeenstemming bereikt is over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten tussen de aanvrager en de grondeigenaar indien het een fysieke activiteit betreft;

 • i.

  de activiteit(en) niet zelf door de aanvrager(s) worden bedacht, georganiseerd of uitgevoerd;

 • j.

  aanvrager niet aantoonbaar al het mogelijke heeft gedaan om zelf voldoende middelen bij elkaar te brengen voor de realisatie van de activiteit;

 • k.

  de gemeente het aannemelijk acht dat de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit niet voldoende kan worden gewaarborgd.

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie kan worden verstrekt aan een aanvrager die een aanvraag voor een activiteit indient die bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  voor het indienen van een aanvraag is door aanvrager vooraf overleg gevoerd met de betrokken ambtenaar van de gemeente en het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

 • 2.

  een aanvraag om subsidie op grond van deze subsidieregeling dient, in afwijking van artikel 8, derde lid, van de ASV, uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd te worden ingediend.

 • 3.

  de aanvraag voor een subsidie dient, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, toegelicht te worden met een begroting en werkplan.

 • 4.

  het college beslist, in afwijking van artikel 9, tweede lid, van de ASV, binnen vier weken nadat een aanvraag na volledige indiening is ontvangen of de subsidie wordt toegekend.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, als bedoeld in artikel 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

 • a.

  diensten van vrijwilligers;

 • b.

  reis- en verblijfskosten;

 • c.

  aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • d.

  kosten voor eten en drinken boven een bedrag van €10,- per deelnemer aan de activiteit. Het te vergoeden totaalbedrag voor eten en drinken kan nooit meer dan €250,- bedragen per aanvraag;

 • e.

  onderhoud of beheer van de gerealiseerde aanvraag;

 • f.

  onvoorziene kosten.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  bij een aanvraag tot €5000,- bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  bij een aanvraag vanaf €5000,- bedraagt de subsidie maximaal 2/3e van de subsidiabele kosten, met een maximum van €10.000,-.

 • 3.

  het toe te kennen subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door de aanvrager ingediende werkplan en begroting.

Artikel 8 Verdeling van het (subsidie)plafond

 • 1.

  aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  aanvragen worden in behandeling genomen tot dat het jaarlijkse (subsidie)plafond van het initiatievenfonds is bereikt.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  de aanvrager dient, in afwijking van artikel 17, van de ASV, binnen twaalf weken na uitvoering van de activiteit de besteding van de subsidie boven €5000,- te verantwoorden door het indienen van een eindafrekening en een verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

Artikel 10 Slotbepalingen

1.

Aanvragen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling die voor 1 juli 2019 zijn ingediend worden afgehandeld conform de subsidieregeling initiatievenfonds 2018 zoals deze op 15 mei 2018 (BM1801712) is vastgesteld.

2.

deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2018.

3.

de regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018.