gemeente Steenbergen | Subsidieregeling ondersteuning carnaval gemeente Steenbergen

Regeling Subsidieregeling ondersteuning carnaval gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 26-02-2022
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 31-07-2022
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 22-02-2022
 • Bron bekendmaking gmb-2022-85673
 • Kenmerk voorstel 2205059

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op art. 3, art. 7 lid 4, art. 8 lid 4, art. 9 lid 3, art. 10 lid 2 sub l en art. 17 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat carnaval in 2021 en 2022 niet of nauwelijks heeft kunnen plaatsvinden en de carnavalsverenigingen en bouwclubs hierdoor materiële en immateriële (afnemend aantal leden, verminderde motivatie bij de leden) schade hebben geleden zodat het voortbestaan van het carnaval als belangrijk erfgoed van de gemeente op termijn in gevaar kan komen;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ondersteuning carnaval gemeente Steenbergen:

Artikel 1: Begripsomschrijving

a.

Aanvraag: een schriftelijke verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen tot verlening van een subsidie op grond van de Subsidieregeling ondersteuning carnaval gemeente Steenbergen.

b.

Aanvrager: een stichting of vereniging uit de gemeente Steenbergen die een maatschappelijke voorziening aanbiedt op het gebied van carnaval.

c.

ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen.

Artikel 2: Toepassingsbereik

1.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV kan een aanvraag om subsidie uitsluitend worden ingediend door een aanvrager als bedoeld in artikel 1 van deze subsidieregeling.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 ASV wordt uitsluitend aan een aanvrager als bedoeld in artikel 1 van deze subsidieregeling een subsidie verleend.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 ASV kan een aanvrager als bedoeld in artikel 1 van deze subsidieregeling een subsidie aanvragen namens een werkgroep.

Artikel 3: Activiteit

De subsidie wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van carnaval als belangrijk erfgoed van de gemeente Steenbergen, te weten de organisatie van het carnaval in een van de kernen in de gemeente Steenbergen en het bouwen van carnavalswagens ten behoeve van het carnaval in de gemeente Steenbergen. De activiteit dient uiterlijk tijdens carnaval 2023 plaats te hebben gevonden.

Artikel 4: Doelgroep

1.

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan de volgende carnavalsverenigingen en bouwclubs met grote wagens die in de A-categorie uitkomen uit de gemeente Steenbergen: Stichting Karnaval Steenbergen, Stichting Carnaval Peeloofdurp, Stichting Kruislands Karnaval, Carnavalsvereniging ’t Vossehol, Stichting Carnaval De Heen, Stichting Ontspanning Voor Welberg, BC de Plakkers uit Dinteloord, CV de Vrolijke Vierders uit Dinteloord, BC de Leuttrappers uit Dinteloord, BC Deen uit De Heen, BC PZN uit Nieuw-Vossemeer, BC de Hoogte uit Nieuw-Vossemeer, BC de Begienurs uit Kruisland, BC De Witte G’eit uit Kruisland, BC De Leutstampers uit Kruisland, BC vor Mekaor uit Steenbergen en BC De Vlaoiestaampers uit Welberg.

2.

Een aanvrager kan een aanvraag indienen voor een subsidie namens een werkgroep uit dezelfde kern, als deze tot de in artikel 4 genoemde doelgroep behoort. In dit geval dient bij de aanvraag een schriftelijke verklaring te zijn gevoegd waaruit blijkt dat deze werkgroep hiervoor toestemming verleent aan de aanvrager. Deze verklaring dient door minimaal twee vertegenwoordigers van de werkgroep te zijn ondertekend.

Artikel 5: Kosten die in aanmerking komen

Alle kosten en gederfde inkomsten die bijdragen aan de organisatie van carnaval en de bouw van carnavalswagens in de gemeente Steenbergen.

Artikel 6: Hoogte van de subsidie

Het toegekende subsidiebedrag is eenmalig en wordt vastgesteld aan de hand van de door de aanvrager ingediende opgave van geleden schade en bedraagt maximaal € 2.000.

Artikel 7: Aanvraag en beslistermijn

1.

Een aanvraag voor subsidie dient, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend te worden met het door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

2.

De aanvraag dient een overzicht te bevatten van de geleden materiele (gederfde inkomsten, extra kosten) en immateriële (o.a. minder leden en bereik) schade.

3.

Het college beslist, in afwijking van artikel 9, tweede lid van de ASV, op een aanvraag om een subsidie binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8: Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV en artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

 • a.

  de opgave van de geleden schade niet voldoende aannemelijk wordt geacht door het college;

 • b.

  de organisatorische en/of financiële continuïteit van een aanvrager en/of een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd;

 • c.

  met de uitvoer van de activiteit uitsluitend een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • d.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet- en regelgeving;

 • e.

  de activiteit niet past binnen het gemeentelijk beleid;

 • f.

  de activiteit niet wordt uitgevoerd voor 1 april 2023;

 • h.

  de aanvrager voor de tweede maal een aanvraag indient voor een subsidie ondersteuning carnaval Steenbergen;

 • i.

  de feitelijke uitvoer van de activiteit niet plaatsvindt in het werkgebied van de initiatiefnemer/aanvrager.

Artikel 9: Verplichtingen

Indien er sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 4 lid dient de aanvrager aan te tonen dat de subsidie is verstrekt aan de werkgroep.

Artikel 10: Verlening, vaststelling en uitbetaling

1.

De subsidie wordt direct verleend en uitbetaald bij beschikking.

2.

De verleningsbeschikking, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens beschouwd als het besluit tot subsidievaststelling.

3.

De aanvrager dient uiterlijk 1 mei 2023 een verantwoording en/of bewijs (beeldmateriaal, publicatie) in.

Artikel 11: Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager- of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12: Inwerkingtreding

1.

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2.

Deze subsidieregeling vervalt op 31 juli 2022.

Artikel 13: Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning carnaval gemeente Steenbergen.