gemeente Steenbergen | Subsidieregeling stimulering leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017

Regeling Subsidieregeling stimulering leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-03-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 21-02-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1700612

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Dat het gewenst is om goede initiatieven die de leefbaarheid of sociale cohesie van een kern of buurt verbeteren actief te stimuleren en te ondersteunen;

In alle kernen van de gemeente Steenbergen een stichting actief is die bestaat uit leden die een afspiegeling zijn van de bewoners en allen vrijwillig hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid of sociale cohesie van hun kern of buurt als (bestuurs)lid van die stichting;

Dat het college van burgemeester en wethouders als kerntaak ziet voor voornoemde stichtingen, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid of sociale cohesie van de kernen en dit middels een convenant vorm en inhoud heeft gegeven;

Overwegende dat de gemeente Steenbergen een Algemene subsidieverordening heeft opgesteld en het daarnaast noodzakelijk is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling bevordering leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een plan met een eenmalig karakter om de leefbaarheid in de eigen kern te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015;

 • c.

  begroting: een schriftelijk overzicht van alle geraamde kosten en uitgaven van een rechtspersoon, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het vermeldt tevens voor zover van toepassing, de waardering van de eigen inbreng in de vorm van zelfwerkzaamheid, waarbij deze inbreng wordt gewaardeerd als in het normaal economisch verkeer zou mogen worden verondersteld. Hierbij beschrijft en geeft de aanvrager een (nadere) onderbouwing van het gehanteerde (referentie)kader. Een verklaring van een onafhankelijke kostendeskundige (niet zijnde de aanvrager) volstaat als (nadere) onderbouwing;

 • d.

  cofinanciering: het percentage van de kosten in de begroting van de activiteiten die op grond van deze regeling worden gesubsidieerd;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  initiatiefnemer/aanvrager: een rechtspersoon die een aanvraag indient;

 • g.

  kern: een aaneengesloten gebied van de gemeente Steenbergen dat beleidsmatig als een coherent geheel beschouwd wordt en een aanvrager naar alle redelijkheid en billijkheid als werkgebied mag beschouwen;

 • h.

  leefbaarheid: de mate waarin de sociale en fysieke woon- en leefomgeving aansluit bij de behoefte van de bewoners;

 • i.

  sociale cohesie: de sociale samenhang binnen een kern, wijk, buurt of straat en tussen bewoners;

 • j.

  werkgebied: gebied / deel van de gemeente Steenbergen, waarover de werkzaamheden van een aanvrager zich uitstrekken;

 • k.

  werkplan: een op schrift gesteld besluit van het bestuur van een rechtspersoon die subsidie ontvangt, waarin een beschrijving en motivering wordt gegeven van de aard en omvang van de (subsidiabele) activiteiten in relatie tot de gestelde doelen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV kan een aanvraag om subsidie uitsluitend door een rechtspersoon worden ingediend.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV wordt uitsluitend aan een rechtspersoon subsidie verleend.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een kunstzinnige, culturele en/of een vanuit een (cultuur)historische context ontwikkelde activiteit die gericht is op de bevordering van de leefbaarheid en/of sociale cohesie van een kern.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan de volgende rechtspersonen binnen de gemeente Steenbergen:

 • -

  de Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland;

 • -

  de Stichting Leefbaarheid De Heen;

 • -

  de Stichting Dorpsraad Kruisland;

 • -

  de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer;

 • -

  de Stichting Dorpsraad Welberg;

 • -

  de Stichting Stadsraad Steenbergen.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit of activiteiten als bedoeld in artikel 3.

2.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a.

  reis- en verblijfkosten;

 • b.

  cateringkosten, maaltijden, consumpties, eten en drinken;

 • c.

  presentjes, prijzen voor verlotingen etc.;

 • d.

  dorps- buurtfeesten, barbecues, en andere hiermee vergelijkbare bijeenkomsten en evenementen;

 • e.

  kinderopvang;

 • f.

  onvoorziene kosten;

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

1.

Het toegekende subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door de aanvrager ingediende werkplan en begroting.

2.

Aanvragers kunnen meerdere subsidieaanvragen indienen, doch zal de verstrekte subsidie op basis van de onderhavige subsidieregeling nooit meer dan in totaal € 10.000,- per aanvrager zijn.

3.

De subsidie bedraagt maximaal 1/3 van de begrote kosten per aanvraag.

Artikel 7. Aanvraag en beslistermijn

1.

Een aanvraag om subsidie dient, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, toegelicht te worden met een begroting en werkplan.

2.

Een aanvraag om een subsidie kan, in afwijking van artikel 8, derde lid, van de ASV, gedurende het gehele jaar worden ingediend, zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt, maar ten minste acht weken voor aanvang van de uitvoer van de activiteit.

3.

Het college beslist, in afwijking van artikel 9, tweede lid van de ASV, op een aanvraag om een subsidie binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV en artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

 • a.

  de begroting niet voldoende aannemelijk wordt geacht door het college;

 • b.

  de organisatorische en/of financiële continuïteit van een aanvrager en/of een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd;

 • c.

  met de uitvoer van de activiteit een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • d.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet- en regelgeving;

 • e.

  de activiteit niet past binnen het gemeentelijk beleid;

 • f.

  de activiteit een fysieke ingreep betreft in de openbare ruimte en er geen overeenstemming is bereikt over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten tussen de aanvrager en de grondeigenaar waardoor de fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;

 • g.

  voor de activiteit reeds eerder een gemeentelijke subsidie is toegekend of dat de activiteit in aanmerking komt voor subsidie op basis van de subsidieregeling kunst en cultuur gemeente Steenbergen 2015;

 • h.

  de uitvoer van de activiteit niet kan rekenen op een aantoonbaar draagvlak in de kern waar de activiteit plaatsvindt;

 • i.

  de activiteit niet wordt uitgevoerd voor d.d. 1 januari 2019;

 • j.

  de kosten van de activiteit niet voor ten minste voor 2/3 worden gedekt uit eigen middelen, in de vorm van geld, sponsoring, deelnemersbijdragen, door op geld waardeerbare eigen inbreng in de vorm van zelfwerkzaamheid of andere vergelijkbare wijze.

 • k.

  de feitelijke uitvoer van de activiteit niet plaatsvindt in het werkgebied van de initiatiefnemer/aanvrager.

Artikel 9. Verlening, vaststelling en uitbetaling

1.

Subsidies tot en met € 5000,- worden direct verleend en uitbetaald bij beschikking.

2.

De verleningsbeschikking, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens beschouwd als het besluit tot subsidievaststelling.

3.

Subsidies vanaf € 5000,- worden uitbetaald in twee delen:

 • a.

  80% als voorschot, voorafgaand aan de activiteit (verleningsbeschikking);

 • b.

  20% nadat de eindafrekening is ingediend en goedgekeurd (vaststellingsbeschikking).

Artikel 10. Verantwoording

Een aanvrager dient in afwijking van artikel 16 en 17 van de ASV, binnen twaalf weken na realisatie van het project danwel afloop van de activiteit, de besteding van de subsidie te verantwoorden door het indienen van een eindafrekening en een verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten. De inhoudelijke verantwoording dient te bestaan uit een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen e.d. voor zover dat mogelijk is.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking en vervalt per 1 januari 2019.

Artikel 12. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling stimulering leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017.