gemeente Steenbergen | Subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden Steenbergen 2021

Regeling Subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden Steenbergen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 24-04-2021
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-05-2025
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-04-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2021-128178
 • Kenmerk voorstel 2112563

Inleiding

Subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden gemeente Steenbergen 2021

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Dat het gewenst is om initiatieven die de leefbaarheid of sociale cohesie van een kern of buurt verbeteren actief te stimuleren en te ondersteunen;

Dat de gemeenteraad heeft besloten dat het wenselijk is voor de leefbaarheid in iedere kern van de gemeente Steenbergen, behalve de kern Steenbergen, minimaal een beeldbepalend pand uit te lichten;

Dat in alle kernen van de gemeente Steenbergen een stichting actief is die bestaat uit leden die vrijwillig hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid of sociale cohesie van hun kern of buurt als (bestuurs)lid van die stichting;

Dat het college van burgemeester en wethouders als kerntaak ziet voor voornoemde stichtingen, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid of sociale cohesie van de kernen en dit middels een convenant vorm en inhoud heeft gegeven;

Overwegende dat de gemeente Steenbergen een Algemene subsidieverordening heeft opgesteld en het daarnaast noodzakelijk is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

Gelet op art. 3, art. 7 lid 4, art. 8 lid 4, art. 9 lid 3, art. 10 lid 2 sub l en art. 17 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden gemeente Steenbergen 2021.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015;

 • b.

  beeldbepalende panden: gebouwen, infrastructurele werken en objecten die waardevol zijn vanwege de ligging en van belang zijn voor het aanzicht en de identiteit van een kern;

 • c.

  begroting: een schriftelijk overzicht van alle geraamde kosten en uitgaven van een rechtspersoon, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het vermeldt tevens voor zover van toepassing, de waardering van de eigen inbreng in de vorm van zelfwerkzaamheid, waarbij deze inbreng wordt gewaardeerd als in het normaal economisch verkeer zou mogen worden verondersteld. Hierbij beschrijft en geeft de aanvrager een (nadere) onderbouwing van het gehanteerde (referentie)kader. Een verklaring van een onafhankelijke kostendeskundige (niet zijnde de aanvrager) volstaat als (nadere) onderbouwing;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  initiatiefnemer/aanvrager: een dorpsraad die een aanvraag indient;

 • f.

  kern: een aaneengesloten gebied van de gemeente Steenbergen dat beleidsmatig als een coherent geheel beschouwd wordt en een aanvrager naar alle redelijkheid en billijkheid als werkgebied mag beschouwen;

 • g.

  werkgebied: gebied / deel van de gemeente Steenbergen, waarover de werkzaamheden van een aanvrager zich uitstrekken;

 • h.

  verlichting: een verlichtingsinstallatie die dient om de buitenzijde van een beeldbepalend pand zodanig te verlichten dat deze van een afstand zichtbaar is en is aangesloten op de voorziening voor elektriciteit, vanaf het aansluitpunt tot en met de verlichtingsarmatuur;

Artikel 2. Toepassingsbereik

1.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV kan een aanvraag om subsidie uitsluitend door een dorpsraad worden ingediend.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV wordt uitsluitend aan een dorpsraad subsidie verleend.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het aanbrengen van een installatie voor het aanlichten van een of meer beeldbepalende panden in een kern van de gemeente Steenbergen, met uitzondering van de kern Steenbergen.

Artikel 4. Doelgroep

1.

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan de dorpsraden binnen de gemeente Steenbergen:

 • de Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland;

 • de Stichting Leefbaarheid De Heen;

 • de Stichting Dorpsraad Kruisland;

 • de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer;

 • de Stichting Dorpsraad Welberg;

2.

In afwijking van artikel 4.1 kan een dorpsraad het recht om een aanvraag te doen voor verlichting van een beeldbepalend pand toekennen aan een andere rechtspersoon in de kern, mits deze rechtspersoon een stichting of vereniging is op non-profitbasis.

3.

Indien de dorpsraad het recht voor een aanvraag wil toekennen aan een andere rechtspersoon, dient de dorpsraad daartoe een schriftelijk verzoek in bij de gemeente. Dit verzoek gaat vergezeld van een door het bestuur van de rechtspersoon ondertekende verklaring dat de rechtspersoon alle rechten en plichten van de dorpsraad overneemt zoals omschreven in de onderhavige subsidieregeling. De gemeente beslist op basis van deze aangeleverde stukken of de rechtspersoon de aanvraag mag doen in plaats van de dorpsraad.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit of activiteiten als bedoeld in artikel 3.

2.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a.

  reis- en verblijfkosten;

 • b.

  cateringkosten, maaltijden, consumpties, eten en drinken;

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

1.

Het toegekende subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door de aanvrager ingediende werkplan en begroting.

2.

Dorpsraden kunnen meerdere subsidieaanvragen indienen voor deze regeling, doch zal de verstrekte subsidie op basis van de onderhavige subsidieregeling nooit meer dan in totaal € 10.000,- per dorpsraad zijn.

Artikel 7. Aanvraag en beslistermijn

1.

Een aanvraag om subsidie dient, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, toegelicht te worden met een begroting en werkplan.

2.

Een aanvraag om een subsidie kan, in afwijking van artikel 8, derde lid, van de ASV, gedurende het gehele jaar worden ingediend, zolang het maximale subsidiebedrag nog niet is bereikt, maar ten minste acht weken voor aanvang van de uitvoer van de activiteit.

3.

Het college beslist, in afwijking van artikel 9, tweede lid van de ASV, op een aanvraag om een subsidie binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV en artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

 • a.

  de begroting niet voldoende aannemelijk wordt geacht door het college;

 • b.

  de organisatorische en/of financiële continuïteit van een aanvrager en/of een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd;

 • c.

  met de uitvoer van de activiteit uitsluitend een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • d.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet- en regelgeving;

 • e.

  de activiteit niet past binnen het gemeentelijk beleid;

 • f.

  voor de activiteit reeds eerder een gemeentelijke subsidie is toegekend;

 • g.

  de uitvoer van de activiteit niet kan rekenen op een aantoonbaar draagvlak in de kern waar de activiteit plaatsvindt;

 • h.

  de eigenaar / eigenaren en omwonenden van het uit te lichten pand / object geen toestemming verlenen voor verlichting;

 • i.

  de activiteit niet wordt uitgevoerd voor 1 april 2025;

 • j.

  de feitelijke uitvoer van de activiteit niet plaatsvindt in het werkgebied van de initiatiefnemer/aanvrager.

Artikel 9. Verlening, vaststelling en uitbetaling

1.

Subsidies tot € 5000,- worden direct verleend en uitbetaald bij beschikking.

2.

De verleningsbeschikking, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens beschouwd als het besluit tot subsidievaststelling.

3.

Subsidies vanaf € 5000,- worden uitbetaald in twee delen:

 • a.

  80% als voorschot, voorafgaand aan de activiteit (verleningsbeschikking);

 • b.

  20% nadat de eindafrekening is ingediend en goedgekeurd (vaststellingsbeschikking).

Artikel 10. Verantwoording

Een aanvrager dient in afwijking van artikel 16 en 17 van de ASV, binnen twaalf weken na realisatie van het project dan wel afloop van de activiteit, de besteding van de subsidie te verantwoorden door het indienen van een eindafrekening en een verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten. De inhoudelijke verantwoording dient te bestaan uit een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen e.d. voor zover dat mogelijk is.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking en vervalt per 1 mei 2025.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden gemeente Steenbergen 2021.