gemeente Steenbergen | Terrassenbeleid gemeente Steenbergen 2010

Regeling Terrassenbeleid gemeente Steenbergen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 30-04-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 25-09-2013
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-04-2010
 • Bron bekendmaking Steenbergse courant 29-04-2010
 • Kenmerk voorstel B10000366

Inleiding

Inleiding

Terrassen in de gemeente Steenbergen leveren een bijdrage aan de recreatieve kwaliteit van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de terrassen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Terrassen bepalen immers het beeld van de openbare ruimte. Daarnaast is duidelijke normstelling noodzakelijk ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de gemeente. Terrassen kunnen namelijk ook hinder veroorzaken. Zowel het voorkomen van overlast, als het streven van de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, alsmede het verduidelijken van de regelgeving zijn aanleiding van om goede afspraken te maken over de eisen, die aan terrassen worden gesteld.

Doel en uitgangspunten

Het doel van de terrassennota is helderheid te geven in beleid, regelgeving, uitvoering en handhaving. Vanuit het streven naar meer kwaliteit van de openbare ruimte en vanuit het motief om hinder en overlast door terrassen te voorkomen, gelden de volgende uitgangspunten:

 • a.

  het terras moet zo mogelijk een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en mag de bouwkundige en cultuurhistorische waarde van aangrenzende horecapanden niet verstoren;

 • b.

  een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, verzorgend en bevoorradend verkeer en calamiteiten verkeer moet worden gewaarborgd;

 • c.

  er mag geen hinder of overlast ontstaan door:

  • -

   belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

  • -

   belemmering van de toegang tot woningen en andere gebouwen;

  • -

   belemmering van de toegang van etalages en winkels;

  • -

   belemmering van onderhoudsdiensten voor de openbare ruimte;

  • -

   geluidshinder voor bewoners en omgeving.

De uitgangspunten leiden tot een aantal concrete voorschriften, waaraan de terrassen in de gemeente Steenbergen dienen te voldoen. De voorschriften staan in deze nota omschreven. Voor terrassen tijdens evenementen kunnen afwijkende regels worden gesteld.

Procedure

Voor het plaatsen van een terras op eigen grond is eenmalig een melding vereist bij het gemeentebestuur. Voor het plaatsen van een terras op gemeentegrond dient een huurovereenkomst met het gemeentebestuur te worden gesloten.Uitgangspunt is dat binnen zes weken na binnenkomst van deze aanvraag een beslissing wordt genomen. Deze beslissing kan onder vermelding van redenen nogmaals voor een periode van acht weken worden verdaagd.

Publicatie

Op de gemeentelijke infopagina van de Steenbergse Courant zullen aanvragen voor een Drank en Horecavergunning voor een horecabedrijf met bijbehorend terras worden gepubliceerd. In deze publicatie zal tevens worden vermeld, dat belanghebbenden hun bedenkingen kenbaar kunnen maken bij het gemeentebestuur, voordat deze een beslissing neemt. De beslissing van het gemeentebestuur zal op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht worden gepubliceerd. Tevens wordt de mogelijkheid van bezwaar aangegeven.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan een Drank en Horecavergunning zijn legeskosten. Er dient huur te worden betaald, indien het terras op gemeentegrond staat.

Het is mogelijk, dat er schade wordt toegebracht aan de openbare weg op de plaats waar het terras is/ was gesitueerd. De schade en/ of herstelkosten zijn voor rekening van de ondernemer en dienen na een aanschrijving door of namens de gemeente te worden vergoed

Leges

Onder leges wordt het volgende verstaan: ‘rechten die worden verheven ter zake van het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel’.

Verhuur

Indien een terras wordt gerealiseerd op gemeentegrond zal een overeenkomst tot verhuur van de ondergrond worden gesloten. De algemene regels van het terrassenbeleid zijn van toepassing op de af te sluiten overeenkomst. Het tarief voor het maken van een uitstalling i.c. het realiseren van een terras op gemeentegrond bedraagt met ingang van 1 februari 2010 € 9,20 per m². Dit wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd op grond van het prijsindexcijfer van het CBS.

Realiseren overkapping en plaatsen van wind/terrasschotten

Het realiseren van een overkapping boven een terras is alleen toegestaan voor zover het bestemmingsplan dit toelaat. Voor het aanbrengen van een overkapping tegen een gevel van een horecapand is een bouwvergunning vereist. Het plaatsen van wind/terrasschotten is toegestaan met inachtneming van de voorschriften gericht op de inrichting van terrassen.

Voorschriften

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Horecabedrijf:

 • de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • 2.

  terras:

 • een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van het horecabedrijf, waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of worden verstrekt.

 • 3.

  Permanent terras gebruik:

 • een (overkapt) blijvend terras met zijwanden die niet verankerd zijn; direct gesitueerd aan de voorgevel waarbij alleen de zijkanten gesloten mogen zijn; maximaal ter breedte van de voorgevel van een horecabedrijf; al dan niet op openbaar grondgebied.

 • 4.

  Tijdelijk terras gebruik:

 • een terras, al dan niet met scheidingswanden, dat niet direct aan de gevel behoeft te zijn gesitueerd; maximaal ter breedte van de gevel van een horecabedrijf; voor de maximale periode 1 maart – 1 november.

 • 5.

  Pleinterras:

 • een openbare ruimte niet toegankelijk voor auto’s en welke wordt gerealiseerd op een niet aangewezen trottoir

 • 6.

  Scheidingswand:

 • (transparante) wand ter afbakening van andere (horeca)gelegenheden aan de zijkanten van een terras.

 • 7.

  Zonwering:

 • een aan een gevel aangebracht scherm op parasol dat ophaalbaar moet zijn.

 • 8.

  Terrasheaters:

 • elektrisch of gasgestookt verwarmingsapparaat voor het verwarmen van het terras.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  Dit beleid geldt voor de gehele gemeente Steenbergen en reguleert terrassen van horecagelegenheden op eigen en openbaar grondgebied zoals vermeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Steenbergen.

 • 2.

  Een permanent terras mag het jaar rond (1 januari t/m 31 december) worden gerealiseerd

 • 3.

  Een tijdelijk terras mag voor de maximale periode van een half jaar (1 maart – 1 november) worden gerealiseerd.

 • 4.

  Een terras mag alleen worden geplaatst bij een horecagelegenheid. Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van de horecagelegenheid waartoe het terras behoort. Een vrijstaande horecagelegenheid en een hoekpand mogen maximaal aan twee gevels een terras hebben.

 • 5.

  In straten zonder trottoir moet op de rijbaan een doorgang worden vrijgehouden van 4 meter om hulpdiensten niet te hinderen. Op het trottoir moet een vrije doorgang voor voetgangers van minimaal 1,5 meter in acht worden genomen.

 • 6.

  Het terras mag niet geplaatst worden voor in- en uitgangen alsmede nooduitgangen van de horecagelegenheid of omliggende panden.

 • 7.

  Openingstijden van de terrassen zijn gelijk aan die van de horeca-inrichting, tot uiterlijk 02.00 uur. De horeca-ondernemer moet er voor zorg dragen dat bezoekers na 02.00 uur niet meer op het terras kunnen plaatsnemen.

 • 8.

  Het ten gehore brengen van (levende) muziek en het gebruik van geluidsinstallaties zijn op het terras niet toegestaan.

 • 9.

  Open vuur op het terras is verboden, dit met uitzondering van terrasheaters.

 • 10.

  Voor het gebruik van gemeentegrond zal met de horeca-ondernemer een huurovereenkomst worden gesloten.

 • 11.

  Bij de eerste melding van de plaatsing van een terras wordt door de ondernemer eenmalig een tekening (schaal1:100) toegevoegd, waarin tevens alle afmetingen van het terras zijn aangegeven.

 • 12.

  Een huurovereenkomst wordt voor twee jaar afgesloten, tenzij er redenen zijn om van deze termijn af te wijken.

Artikel 3. Permanent terras

 • 1.

  Een aanvraag voor een permanent terras moet passen binnen een definitief vastgesteld bestemmingsplan. Een permanent terras mag gedurende het gehele jaar worden ingericht.

 • 2.

  Een permanent terras mag niet worden doorkruist door een weg.

 • 3.

  Bij een permanent terras mogen zowel aan de zijkanten als aan de voorzijde scheidingswanden worden geplaatst met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • -

   de lengte van de scheidingswand mag niet langer zijn dan de diepte van het bedoelde terras;

  • -

   de hoogte van de scheidingwand aan de zijkant mag maximaal 1,5 meter bedragen. De hoogte van de scheidingswand aan de voorzijde dient lager te zijn dan de scheidingswand aan de zijkant.

  • -

   de scheidingswand mag tot een hoogte van maximaal 1 meter van hout of plaatmateriaal zijn, daarboven moet de scheidingswand van transparant zijn. Er mogen geen reclame uitingen van derden of andere gedrukte tekens op het transparante worden aangebracht.

 • 4.

  Een permanent terras moet worden afgebakend.

 • 5.

  De afbakening dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

 • 6.

  Zonwering is toegestaan, indien het is gemaakt van brandvertragende materialen.

Artikel 4 Tijdelijk terras

 • 1.

  Een tijdelijk terras is toegestaan van 1 maart tot 1 november.

 • 2.

  Een tijdelijk terras mag worden afgebakend. De afbakening dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

 • 3.

  Op een terras zijn parasols toegestaan, die niet permanent verankerd zijn

Artikel 5 Opslag van terrasmeubilair

 • 1.

  Terrasmeubilair mag aan de voorgevel worden opgeslagen.

 • 2.

  Bij opslag van het terrasmeubilair mogen er, omwille van de veiligheid van de openbare orde alleen rijen met stoelen langs de gevel en binnen de oppervlakte van het terras worden geplaatst.

 • 3.

  Terrasmeubilair dat ’s nachts op de terraslocatie blijft staan, moet op een zodanige manier worden vastgemaakt, dat diefstal of vandalisme wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door middel van een stalen ketting of stalen draad.

Artikel 6 Inrichting

 • 1.

  De inrichting van een terras bestaat uit stoelen, tafels, parasols, verlichting, verwarming, terrasschermen, een verrijdbare trolly/kastje waarin bestek en servetten gelegen zijn en eventueel bloembakken/ hekjes.

 • 2.

  Windschermen en andere terrasafscheidingen moeten demontabel zijn en mogen alleen in combinatie met tafels en stoelen worden geplaatst.

 • 3.

  Alleen gevelterrassen mogen worden voorzien van een windscherm. Bij pleinterrassen zijn windschermen niet toegestaan dit om aantasting van de openheid van de ruimte te voorkomen.

 • 4.

  Schermen dienen passend te zijn bij de uitstraling van het niveau 1 gebied zoals omschreven in het gemeentelijk welstandsbeleidsplan. Hoogwaardig kleur- en materiaalgebruik is daarom vereist. Schermen aan de zij en voorkant mogen maximaal 1,50 meter hoog worden waarvan ten het gedeelte boven 1,00 meter transparant dient te zijn.

 • 5.

  Als begrenzing van een terras mogen ook bloembakken worden gebruikt met een hoogte van maximaal 1,00 meter.

 • 6.

  Parasols dienen passend te zijn bij de uitstraling van de open ruimte. Terughoudend ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik is vereist.

 • 7.

  Parasols mogen niet permanent in de grond worden verankerd en dienen dagelijks na sluitingstijd te worden ingeklapt. Parasols mogen in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet overschrijden.

 • 8.

  In principe is het per ondernemer toegestaan eigen parasols te kiezen.

 • 9.

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de vergunninghouder. Zwerfvuil in de directe nabijheid van het terras dient door de exploitant opgeruimd te worden.

Artikel 7 Werkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering

Indien de gemeente of een energiebedrijf werkzaamheden moet uitvoeren aan of onder de bestrating, is de gemeente niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het afbreken en opbouwen van het terras en mogelijk verminderde omzet.

Artikel 8. Overig

Indien een horeca-ondernemer in het kader van een te houden evenement het terras wil uitbreiden buiten de op de tekening aangegeven ruimte, is dit slechts toegestaan met toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Deze uitbreiding kan vooraf al op de tekening worden aangegeven.

Artikel 9. Ontbinden huurovereenkomst gebruik gemeentegrond

Een huurovereenkomst tot gebruik van gemeentegrond zal zonder rechterlijke tussenkomst door de gemeente worden ontbonden, indien een terras niet voldoet aan hetgeen in deze beleidsregel is bepaald.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Er wordt strikt toegezien op de handhaving van het bepaalde in deze beleidsregel door ambtenaren van de politie, de brandweer of de toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de APV en het bestemmingsplan. Gegeven aanwijzingen in het belang van de openbare orde, het verkeer of de veiligheid, moeten direct worden opgevolgd.

 • 2.

  Indien men zich niet houdt aan de voorschriften in de huurovereenkomst en/of het terrassenbeleid wordt de huurovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 ontbonden.

 • 3.

  De beleidsregels tredende in werking op de eerste dag gelegen na bekendmaking ervan en worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 11 Evaluatie

In het periodiek overleg met de horeca zal het terrassenbeleid jaarlijks worden besproken

Artikel 12 Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen 2010.

Steenbergen, 20 april 2010

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

De secretaris, de burgemeester,