gemeente Steenbergen | Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 gemeente Steenbergen

Regeling Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 16-10-2018
 • Bron bekendmaking gmb-2018-265512
 • Kenmerk voorstel BM1804639

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 10, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

gelet op artikel 4, eerste lid, sub a van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

gelet op artikel 4, eerste lid, sub g van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

BESLUIT:

het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 vast te stellen, geldend vanaf 1 januari 2019.

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Textielinzameling: het inzamelen van huishoudelijke stoffen, zijnde textiel, ten behoeve van een cb. haritatieve instelling.

 • b.

  Textiel: datgene wat daaronder in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit wordt verstaan.

 • c.

  CBF-keurmerk: een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Artikel 2 Aanvraag- en beslistermijn

 • a.

  Charitatieve instellingen kunnen tussen 1 september en 30 oktober een verzoek indienen om een textielinzameling te mogen houden in het daaropvolgende jaar.

 • b.

  Het college wijst uiterlijk 31 december de instellingen aan die in het daarop volgende jaar een textielinzameling mogen houden.

Artikel 3 Toetsingscriteria

 • a.

  Per kwartaal wordt één instelling aangewezen voor een textielinzameling. Tussen twee textielinzamelingen dient een periode van ten minste 2 maanden te liggen.

 • b.

  Er worden slechts instellingen aangewezen met een CBF-keurmerk of lokale charitatieve instellingen.

 • c.

  Het aanwijzen van de instellingen verloopt via een roulatiesysteem. Indien er meer dan 4 aanvragen voor een kalenderjaar zijn ontvangen, hebben de instellingen die het voorgaande kalenderjaar geen textielinzameling hebben gedaan voorrang. Resteren er dan nog meer dan 4 aanvragen, hebben de instellingen die de voorgaande 2 kalenderjaren geen textielinzameling hebben gedaan voorrang.

Artikel 4 Het aanwijzingsbesluit en voorwaarden

 • a.

  In het aanwijzingsbesluit worden 4 periodes aangewezen van ten hoogste 2 weken, waarin een textielinzameling kan plaatsvinden.

 • b.

  Per periode van 2 weken wordt een instelling aangewezen die in die periode Textiel mag inzamelen.

 • c.

  De aanwijzing geldt voor alle kernen van de gemeente Steenbergen.

 • d.

  Textielinzameling mag niet plaatsvinden op zon- en feestdagen.

 • e.

  Textielinzameling mag niet plaatsvinden voor 8:00 uur en na 21:00 uur.

 • f.

  Textielinzameling vindt plaats met behulp van door de instelling verstrekte plastic zakken.

 • g.

  Bij presentatie aan het publiek dient de precieze doelstelling van de actie op duidelijke wijze bekend gemaakt te worden.

 • h.

  De instelling die is aangewezen is verplicht daadwerkelijk de textiel in de hele gemeente Steenbergen op te halen.

 • i.

  Binnen 30 dagen na afloop van de inzameling moet de opbrengst schriftelijk gemeld worden aan het college.

 • j.

  Bij het opgeven van de opbrengst moet tevens de aan de inzameling verbonden kosten worden vermeld.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • a.

  Het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 treedt in werking op 1 januari 2019.

 • b.

  Met de inwerkingtreding van het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 vervallen andere beleidsregels over textielinzameling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als het “Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019”.