gemeente Steenbergen | Uitruilregeling aanvullend pensioen gemeente Steenbergen

Regeling Uitruilregeling aanvullend pensioen gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-05-2007
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2013
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 01-05-2007
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 17-12-1998
 • Kenmerk voorstel 07001572

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 26 april 2007;

Mede gelet op artikel 4a:3 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

besluiten:

I. vast te stellen de navolgende “Uitruilregeling aanvullend pensioen gemeente Steenbergen”:

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen als bedoeld in artikel 1:1 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling.

 • 2.

  Deelname aan deze regeling, met de daaruit voortvloeiende consequenties, betekent een aanvulling op het dienstverband van de ambtenaar welke schriftelijk vastgelegd wordt in een nader te sluiten overeenkomst.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

brutoloon: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onder c, van de CAR/UWO;

eindejaarsuitkering: de uitkering als bedoeld in artikel 3:6 van de CAR/UWO;

vakantietoelage: de toelage als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR/UWO;

levensloopbijdrage: de bijdrage als bedoeld in artikel 6a:7 van de CAR/UWO

overwerkvergoeding: de vergoeding als bedoeld in artikel 3:2:1 van de CAR/UWO voor verricht overwerk, zijnde werkzaamheden door de ambtenaar in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week;

vergoeding vakantie-uren: de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 4a:1 van de CA/UWO;

spaarloon: het spaarloonbedrag als bedoeld in de Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen.

Artikel 3 Bronnen

 • 1.

  De ambtenaar mag naar keuze de navolgende beloningselementen inzetten voor een aanvullende pensioenvoorziening:

  • -

   brutoloon;

  • -

   eindejaarsuitkering;

  • -

   vakantietoelage;

  • -

   levensloopbijdrage;

  • -

   vergoeding vakantie-uren;

  • -

   overwerkvergoeding;

  • -

   spaarloon.

 • 2.

  De hoogte van de inlegbedragen is afhankelijk van de persoonlijke fiscale pensioenruimte. De ambtenaar en/of de verzekeraar met wie de overeenkomst voor een aanvullende pensioenvoorziening wordt afgesloten is verantwoordelijk voor de berekening van deze pensioenruimte en de periodieke toetsing van de pensioenruimteberekening.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Door deelname aan deze regeling verklaart de ambtenaar op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen die kúnnen optreden;

  • -

   een verlaging van de grondslag voor de berekening van de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de doorbetaling tijdens ziekte en de levensloopbijdrage, indien er brutoloon ingeleverd wordt;

  • -

   een verlaging van de grondslagen in het kader van de sociale verzekeringswetten en de daarop gebaseerde uitkeringsrechten zoals WIA, ZW, WW en ZVW;

  • -

   een verlaging van inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en de rijksbijdrage voor kinderopvang

 • 2.

  Uitvoering van deze regeling zal te allen tijde geschieden met inachtneming van en in overeenstemming met de belastingwetgeving;

 • 3.

  Als achteraf blijkt dat er sprake is van misbruik danwel oneigenlijk gebruik van deze regeling, komen de fiscale gevolgen voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 5 Administratieve verwerking

 • 1.

  De ambtenaar levert tijdig vóór de ingangsdatum van de aanvullende pensioenvoorziening (uiterlijk op de eerste dag van de maand van verwerking) het deelnameformulier c.q. -bewijs ten aanzien van de gesloten pensioenovereenkomst in bij de afdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie. Indien en voorzover de benodigde bewijsstukken overgelegd zijn draagt deze afdeling zorg voor een tijdige verwerking in de salarisadministratie. Verwerking kan nimmer geschieden met terugwerkende kracht.

 • 2.

  Indien en voorzover spaarloon wordt ingezet als bron voor de aanvullende pensioenvoorziening dient dit spaarloonbedrag met inachtneming van de bepalingen van de “Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen” te worden gedeblokkeerd. In afwijking van het gestelde in de spaarloonregeling mogen de nog in op het salaris in te houden spaarloonbedragen direct aan de pensioenvoorziening worden overgemaakt, mits hiertoe schriftelijk bewijs is overgelegd aan de afdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie.

 • 3.

  De ambtenaar meldt wijzigingen in de aanvullende pensioenvoorziening en/of in de inzet van de in artikel 3 genoemde bronnen minimaal één maand voor de ingangsdatum van die wijziging(en) schriftelijk aan de afdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie.

Artikel 6 Uitvoering

De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan deafdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie.”

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.