gemeente Steenbergen | Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006

Regeling Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-10-2006
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2017
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 03-10-2006
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 20-10-2006
 • Kenmerk voorstel 0606358

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gezien de ledenbrief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 21 december 2005, kenmerk Marz/CvA/U200515548, Lbr. 05/104, CvA/LOGA 05/29, inzake vakbondscontributie;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 21 september 2006;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 4a:3 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling;

besluiten:

I. vast te stellen de navolgende “Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006”:

Algemeen

1.1. Deze regeling geldt alleen voor de uitruil van de eindejaarsuitkering tegen een onbelaste vergoeding vakbondscontributie;

1.2. Deze regeling is van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen als bedoeld in artikel 1:1 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling die lid zijn van een vakbond en daarvoor contributie verschuldigd zijn en betaald hebben;

1.3. Deelname aan deze regeling, met de daaruit voortvloeiende consequenties, betekent een aanvulling op het dienstverband van de ambtenaar welke schriftelijk vastgelegd wordt in een nader te sluiten overeenkomst.

Procedure

2.1. De ambtenaar geeft op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier aan dat hij de eindejaarsuitkering wenst uit te ruilen tegen een onbelaste vergoeding van de vakbondscontributie;

2.2. De keuze voor de uitruil als bedoeld onder 2.1 geldt alleen voor het lopende kalenderjaar. Het aanvraagformulier dient te worden ingeleverd vóór 1 november van het kalenderjaar waarop de uitruil betrekking heeft;

2.3. In afwijking van het gestelde onder 2.2 geldt uitsluitend voor kalenderjaar 2006 een uiterlijke indientermijn van 1 december 2006;

2.4. Door de salarisadministratie wordt het uit te ruilen bedrag eindejaarsuitkering gereserveerd. De administratieve verwerking geschiedt bij de salarisverwerking van de maand december. De ambtenaar moet uiterlijk 1 december van het kalenderjaar waarop de uitruil betrekking heeft aanvullende bewijsstukken inleveren, namelijk:

 • -

  verklaring van de vakbond waaruit de in het betreffende kalenderjaar verschuldigde en betaalde vakbondscontributie blijkt, of

 • -

  een kopie van de betaalbewijzen vakbondscontributie van de in het betreffende kalenderjaar verschuldigde vakbondscontributie;

2.5. De onder 2.4 genoemde aanvullende bewijsstukken behoeven niet te worden ingeleverd door de ambtenaar wiens vakbondscontributie wordt betaald middels inhouding op zijn salaris als ambtenaar van de gemeente Steenbergen;

2.6. Indien en voorzover de aanvullende bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.4 niet, niet tijdig en/of niet volledig op de afdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie aangeleverd zijn, vindt de uitruil geen doorgang.

Voorwaarden

3.1. De uit te ruilen bronnen voor deze regeling zijn: de eindejaarsuitkering;

3.2. Het pensioengevend inkomen (heffingsgrondslag) wordt verlaagd met het ingeruilde deel van de bruto eindejaarsuitkering voor de onbelaste vergoeding vakbondscontributie;

3.3. Ingevolge en overeenkomstig de bepalingen van de sociale zekerheidswetgeving wordt zonodig de grondslag voor de werknemersverzekeringen (WAO, WW, ZW, ZVW) verlaagd met het ingeleverde deel van de eindejaarsuitkering;

3.4. Uitvoering van deze regeling zal te allen tijde geschieden met inachtneming van en in overeenstemming met de belastingwetgeving;

3.5. Als achteraf blijkt dat er sprake is van misbruik danwel oneigenlijk gebruik van deze regeling, komen de fiscale gevolgen voor rekening van de ambtenaar.

Uitvoering

4.1. De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan de afdeling Ondersteuning, taakveld Personeel en Organisatie.”

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.