gemeente Steenbergen | Uitvoeringsprogramma 2017 handhaving

Regeling Uitvoeringsprogramma 2017 handhaving

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-04-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-02-2018
 • Betreft beleidsregel
 • Datum ondertekening 28-03-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1700416

Inleiding

1.Inleiding

Wabo artikel 5.1.

Dit uitvoeringsprogramma beschrijft hoe wij als gemeente Steenbergen in het jaar 2017 uitvoering gaan geven aan de diverse handhavingsactiviteiten binnen onze gemeente en welke activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd. De doorlooptijd van dit uitvoeringsprogramma is tot 1 februari 2018, aangezien voor die datum het uitvoeringsprogramma 2018 moet zijn vastgesteld.

Een groot deel van de uitvoering van de handhavingsactiviteiten valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast bouwt dit uitvoeringsprogramma voort op het reeds ingezette beleid. Door het college is handhavingsbeleid voor de periode 2017 – 2020 vastgesteld waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen en prioriteiten het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren. In dit uitvoeringsprogramma is reeds rekening gehouden met een (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit van de toezichthouder Wabo van 0,5 fte naar 1 fte en van de toezichthouder Handhaving van 0,5 fte naar 1 fte.

Handhavingsbeleid 2017 - 2020

Op 28 maart 2017 is het Integraal Handhavingsbeleid 2017-2020 vastgesteld, waarna het op 4 april 2017 in werking is getreden. Het handhavingsbeleid is gebaseerd op:

 • -

  Wet- en regelgeving. Het handhavingsdomein kent een breed scala aan wet- en regelgeving. Naast de Wabo, Bor (Besluit omgevingsrecht) en Mor (Ministeriele regeling omgevingsrecht), kan gedacht worden aan de DHW (Drank- en Horecawet), Apv (Algemene plaatselijke verordening), wet BRP (Basisregistratie Personen), wet Bibob.

 • -

  Documenten/ beleid. Het integraal veiligheidsbeleid 2016-2020 en het Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet). Op onderdelen heeft het veiligheidsbeleid ook raakvlakken met handhaving, aangezien het team Handhaving voor een deel de uitvoering op zich neemt van het beleidsveld veiligheid. Voorbeelden zijn onder andere de jaarwisseling, de signalering van (georganiseerde) criminaliteit, controles bij risicovolle objecten (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en horeca) en het toezicht tijdens evenementen. Het Damoclesbeleid wordt voorbereid en uitgevoerd door het team Handhaving. Tot slot is de landelijke handhavingsstrategie ingebed in het vastgestelde beleid. De provinciale handhavingsstrategie: ‘zó handhaven we in Brabant’ is daarmee vervallen.

 • -

  Ontwikkelingen: in het handhavingsbeleid is ook stilgestaan bij een aantal (landelijke) ontwikkelingen, zoals de invoering van de VTH (Vergunningen-, Toezicht- en Handhavings-) criteria, de privatisering van het bouw- en woningtoezicht en de omgevingswet.

De scoop van het handhavingsbeleid is veel breder dan dat van de afgelopen jaren. Er is sprake van veel verschillende soorten handhavingstaken binnen verschillende beleidsterreinen. Om deze reden worden de handhavingstaken onderverdeeld in vier handhavingsvelden:

 • 1.

  Wabo: omgevingsrecht (bouwen, slopen, gebruik en milieu)

 • 2.

  leefbaarheid (kleine ergernissen en overlast)

 • 3.

  bijzondere onderwerpen (aanpak ondermijnende criminaliteit, horeca en kinderopvang)

 • 4.

  sociaal-maatschappelijke voorzieningen en Brp (participatiewet, Brp, leerplicht en Wmo)

Beleid- afdeling- en begrotingscyclus

Concernbreed wordt er jaarlijks per afdeling een afdelingsplan opgesteld. Het team Handhaving maakt onderdeel uit van de afdeling Beleid. Het afdelingsplan 2017 omvat de visie en missie van de afdeling en geeft inzicht in de activiteiten die in 2017 door de afdeling worden opgepakt. Dit uitvoerings-programma maakt onderdeel uit van het afdelingsplan.

Daarnaast kent de gemeente een jaarlijkse beleid- en begrotingscyclus, waarvoor het college-programma en de afdelingsplannen leidend zijn. Jaarlijks wordt aan de raad, ten behoeve van de begrotingsbehandeling, een voorstel gebracht, gebaseerd op het collegeprogramma en de afdelingsplannen. Met het vaststellen van de begroting worden de middelen voor de uitvoering van de activiteiten en taken die vermeld staan in dit uitvoeringsprogramma gewaarborgd. Gedurende het jaar wordt de raad gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de doelen en daarmee gepaard gaande middelen. Bijsturing gedurende het jaar wordt zo geborgd.

Tot slot rapporteert het college jaarlijks, middels het evaluatieverslag, over de in het handhavings-beleid en uitvoeringsprogramma gestelde doelen. Ook het uitvoeringsprogramma wordt openbaar gemaakt (via publicatie op de gemeentelijke website en de openbare besluitenlijst van het college). Alle handhavingsdocumenten worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en de Provincie.

Wet revitalisering generiek toezicht

Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft het Team IBT Omgevingsrecht van de provincie Noord-Brabant in 2016 getoetst in hoeverre onze gemeente haar taken uitvoert op het gebied van het omgevingsrecht (systematisch toezicht). Er is niet alleen getoetst of het handhavingbeleidsplan actueel is en het uitvoeringsprogramma en jaarverslag tijdig zijn vastgesteld en ter kennis zijn gebracht aan de gemeenteraad, maar ook of deze voldoen aan de eisen die het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) aan de inhoud van deze documenten stelt.

Het eindoordeel luidt dat de gemeente Steenbergen gedeeltelijk voldoet. De handhavingsdocumenten sluiten goed op elkaar aan. Om de cyclus rond te krijgen raden ze aan de verbeterpunten toe te passen en de koppelingen te maken. Tevens dient het toezenden van de vaststellingsbesluiten plaats te vinden voor alle handhavingsdocumenten. Voor het uitvoeringsprogramma 2017 betekent dit het volgende:

 • -

  er dient rekening gehouden te worden met de in het beleidsplan gestelde doelen en de gestelde prioriteiten. De methodiek en beschreven instrumenten dienen gekoppeld te worden aan de doelstellingen;

 • -

  er dient inzichtelijk gemaakt te worden welke verbeterpunten mee zijn genomen van het vorige evaluatieverslag in het uitvoeringsprogramma.

Afspraken Brabantse Wal gemeenten en Tholen

In de basisteamdriehoek is in 2016 besloten dat de vier gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht) voortaan gelijktijdig de handhavingsdocumenten dienen aan te bieden aan de basisteamdriehoek. Tevens moeten deze documenten worden voorzien van eenzelfde voorlegger zodat eenvoudiger een vergelijking kan worden gemaakt. Deze voorlegger is aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Tevens is getracht om het uitvoeringsprogramma zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij het uitvoeringsprogramma van Bergen op Zoom.

2.Doelen, prioriteiten en activiteiten

Bor artikel 7.3, lid 1 en 2 en voor milieu-inrichtingen Mor artikel 10.4

In dit hoofdstuk volgt er een overzicht van de toezicht- en handhavingsactiviteiten per handhavingsveld die in 2017 uitgevoerd zullen worden door of namens de gemeente Steenbergen. Voor het bepalen van de activiteiten voor 2017 is rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie over het jaar 2015, de globale evaluatie over het jaar 2016 (het evaluatieverslag 2016 volgt voor 1 mei 2017) en het handhavingsbeleid. Jaarlijks wordt de benodigde en beschikbare capaciteit opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Voor de Wabo-taken is dit verplicht; voor de overige handhavingstaken is de benodigde en beschikbare capaciteit voor zover mogelijk ook aangegeven. De benodigde capaciteit is terug te vinden in 2.1 (Voorgenomen activiteiten 2017) en de beschikbare capaciteit in 3.1 (adequate en behoorlijke uitvoering).

Doelen handhaving

De primaire doelstelling van handhaving is: het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving. Door naleving van wet- en regelgeving worden:

 • -

  onveilige en ongezonde situaties;

 • -

  aantasting van landschappelijke-, cultureelhistorische-, natuurwaarden/ milieukwaliteit;

 • -

  aantasting van de kwaliteit van woon- en leefomgeving, verstoringen van de openbare orde;

 • -

  onrechtmatig gebruik van sociale- en maatschappelijke voorzieningen en inschrijvingen Brp;

voorkomen dan wel beëindigd.

De secundaire doelstellingen zijn:

 • -

  verdere professionalisering van de handhavingsorganisatie;

 • -

  bevorderen van samenwerking met interne- en externe handhavingspartners.

Bovenstaande secundaire doelen zijn in het handhavingsbeleid verder uitgewerkt.

Prioriteiten

In het Handhavingsbeleidsplan 2017-2020 zijn voor de gemeentelijke handhavingstaken de belangrijkste prioriteiten benoemd. Deze prioritering is tot stand gekomen na het uitvoeren van een probleemanalyse, waarbij per overtreding is gekeken naar de vraag in hoeverre de overtreding gevolgen (negatieve effecten) heeft op het terrein van onder andere veiligheid, leefbaarheid en gezondheid alsmede de kans dat de overtreding zich in de gemeente voordoet. Voor dit uitvoeringsprogramma wordt dan ook uitgegaan van de prioritering zoals aangegeven in het handhavingbeleidsplan 2017-2020.

De prioriteiten zien er als volgt uit, gekoppeld aan de handhavingsvelden zoals we die hanteren in het handhavingsbeleid.

In tabel 1 zijn de prioriteiten voor het handhavingsveld Wabo schematisch weergegeven.

Regeling informatie

Onderwerp

Prioriteit

milieu

inrichting activiteitenbesluit type IPPC/BRZO

hoog/heel hoog

inrichting activiteitenbesluit type C

Laag/gemiddeld

inrichting zonder vergunning/melding

Laag

inrichting activiteitenbesluit type A en B

Laag

geluid/lucht en geur/bodem/water

Laag

trillingen

Laag

flora & fauna

Laag

bouwen

bouwen/slopen/gebruik met gevaar voor veiligheid en/of gezondheid (art. 1a Woningwet)

heel hoog

illegaal (ver)bouwen woning/bijbehorend bouwwerk

Gemiddeld

bouwbesluit constructief en overig

Gemiddeld

bouwfase omgevingsvergunning woning/bijbehorend bouwwerk/publiek toegankelijk gebouw/monument/overige bouwwerken

Laag

Verstoren archeologisch gebied

laag

Illegaal verbouwen publiek toegankelijk gebouw/monument/overige bouwwerken

laag

slopen

slopen asbest

heel hoog

slopen overig

Laag/gemiddeld

Slopen monument

Laag

gebruik

brandveilig gebruik BRZO+

hoog/heel hoog

brandveilig gebruik omgevingsvergunning kwetsbare groepen

Hoog

Melding brandveilig gebruik kamergewijze verhuur

Gemiddeld

gebruik in strijd met bestemmingsplan bedrijfsmatig

Laag/gemiddeld

Melding brandveilig gebruik > 50 personen

Laag

brandveilig gebruik omgevingsvergunning niet-kwetsbare groepen

Laag

brandveilig gebruik overig (kleine feiten zoals brandblusser over keuringsdatum etc.)

Laag

gebruik in strijd met bestemmingsplan buitengebied met gevaar of overlast

Laag

gebruik in strijd met bestemmingsplan onrechtmatige bewoning/ overig/ buitengebied overig

Laag

Tabel 1 Prioriteiten Wabo

In tabel 2 zijn de prioriteiten voor het handhavingsveld leefbaarheid schematisch weergegeven. Naast de in de tabel genoemde prioriteiten kan de driehoek, afhankelijk van actuele ontwikkelingen, leefbaarheidsproblemen vaststellen waaraan een hoge prioriteit wordt toegekend.

Regeling informatie

Onderwerp

Prioriteit

afval drugs chemisch/ hennepgerelateerd

heel hoog

afval asbest/ afval illegaal dumpen in buitengebied

Heel hoog

Hondenpoep/aanlijnen

gemiddeld

Bijplaatsingen afval/verkeerd scheidingsgedrag afval/zwerfafval

gemiddeld

gebruik vuurwerk

gemiddeld

Overlast jeugd/ woonoverlast (met uitzondering van onrechtmatige bewoning)/ overlast gebruik/handel drugs in openbare ruimte

gemiddeld (hotspots hoog)

autowrakken

laag (rond jaarwisseling hoog)

vuur stoken

laag (vreugdevuren hoog)

parkeren caravans/aanhangwagens/grote voertuigen/fietsen en overig

Laag

Agressieve honden/verboden locaties voor honden/dieren overig

laag

reclame uitingen/uitstallingen/plakken/bekladden/illegaal plaatsen object in openbare ruimte

laag

Illegale afvalinzamelingen (bijvoorbeeld textiel)/afval wijze van aanbieden

laag

evenementen vergunningsplichtig/meldingsplichtig

Laag

standplaatsen/venten

laag

nachtregister campings/ illegaal kamperen

Laag

illegaal kamperen

Laag

verkeer natuurgebied (ruiters, mountainbikers, crossers etc.)

laag

APV overig

laag

Tabel 2 Prioriteiten leefbaarheid

In tabel 3 zijn de prioriteiten voor BRP en de Participatiewet schematisch weergegeven.

Regeling informatie

Onderwerp

Prioriteit

BRP: Inschrijving BRP komt niet overeen met feitelijke situatie

Laag

BRP: briefadressen

Laag

BRP: identiteit

Laag

Participatiewet: leefvorm samenwoning

toezicht n.a.v. signalen/projectmatig

hoog/heel hoog

Participatiewet: vermogen

actief en/of risico gestuurd zoeken o.a. bestandsvergelijkingen/n.a.v. signalen

hoog/heel hoog

Participatiewet: leefvorm overige adresfraude

toezicht projectmatig o.b.v. risico's/n.a.v. signalen/bestandsvergelijkingen

gemiddeld

Participatiewet: inkomsten grijs/zwart

n.a.v. signalen en/of projectmatig

gemiddeld

Participatiewet: leefvorm kostendelersnorm

toezicht d.m.v. bestandvergelijkingen

laag

Participatiewet: inkomsten wit

toezicht d.m.v. bestandvergelijkingen

laag

Tabel 3 Prioriteiten BRP en Participatiewet

Bijzondere onderwerpen

Naast voornoemde handhavingstaken heeft de gemeente ook eenhandhavingstaak ten aanzien van een aantal bijzondere onderwerpen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit en ten aanzien van toezicht en handhaving van een aantal bijzondere wetten. Zo vergt de aanpak van georganiseerde criminaliteit een georganiseerde overheid. In deze paragraaf wordt vanuit het oogpunt van handhaving beschreven op welke wijze wordt bijgedragen aan de integrale aanpak van deze problematiek. Daarnaast komt toezicht en handhaving van horeca en kinderopvang aan de orde. Omdat het handhavingsonderwerpen betreft waarbij per onderwerp sprake kan zijn van uiteenlopende overtredingen, variërend van eenvoudig tot ernstig, wordt aan al deze onderwerpen in beginsel een gemiddelde prioriteit toegekend, maar wordt vervolgens verwezen naar een aantal afzonderlijk vastgestelde beleidsdocumenten waarin, afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, per overtreding is vastgelegd op welke wijze wordt opgetreden.

Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit zorgt voor een sluipende ontwrichting van de samenleving, waarbij vermenging van boven- en onderwereld ontstaat, de overheid ongewild criminelen faciliteert en waarbij burgers worden geconfronteerd met overlast en criminaliteit in hun directe woon- en leefomgeving. Om effectief te kunnen zijn in de aanpak van ondermijnende criminaliteit dient de aanpak van de overheid gericht te zijn op het verslechteren van het criminele ondernemersklimaat. Om dit te realiseren is een georganiseerde overheid nodig waarbij alle preventieve en repressieve mogelijkheden die de overheid heeft geïntegreerd worden ingezet. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit maakt onderdeel uit van deze geïntegreerde overheidsaanpak en heeft tot doel de ondermijnende invloed op de samenleving zo veel mogelijk weg te nemen en de veiligheid te vergroten. Door middel van bestuursrechtelijke handhaving kunnen barrières worden opgeworpen, welke bijdragen aan het verslechteren van het criminele ondernemersklimaat in onze gemeente. De bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit richt zich daarbij op de volgende onderwerpen:

 • ·

  drugshandel:

  • o

   op grond van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd, is de burgemeester bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang indien in of vanuit woningen of lokalen in drugs wordt gehandeld. Het is een juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale drugsverkooppunten en een bevoegdheid van de burgemeester. Ook het kweken van hennep wordt als drugshandel aangemerkt. Aan de productie van chemische drugs wordt vanwege de gevaarzetting een hoge prioriteit toegekend. In het Damoclesbeleid is beschreven hoe de burgemeester feitelijk invulling geeft aan deze bevoegdheid en hoe concreet wordt opgetreden als de politie drugshandel heeft geconstateerd in of vanuit een pand in de gemeente. In het tweede kwartaal van 2015 heeft herijking van het Damoclesbeleid plaatsgevonden. Dit Damoclesbeleid is opgesteld en in werking getreden in alle gemeenten binnen het Basisteam Bergen op Zoom. De boa’s sluiten structureel aan bij de hennepruimingen van de politie en de gemeente ontvangt van elke ontruimde hennepkwekerij van de politie een hennep informatie -bericht. Op basis van het hennep informatie bericht wordt vervolgens bestuursrechtelijk opgetreden.

  • o

   per 1 maart 2015 is artikel 11a van de Opiumwet in werking getreden. Met dit artikel worden handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld. Handhaving van dit nieuwe artikel ligt primair bij de politie en het OM. In de Opiumwet is aan de burgemeester dan ook geen bestuursdwangbevoegdheid toegekend bij overtreding van dit artikel. Indien echter sprake is van overtredingen van artikel 11a van de Opiumwet in voor het publiek openstaande inrichtingen én er tevens een gerechtvaardigde vrees bestaat dat het geopend blijven van de inrichting gevaar oplevert of op kan leveren voor de openbare orde, kan de burgemeester wel op grond van artikel 2:30 van de APV bevelen dat het pand tijdelijk wordt gesloten. Indien sprake is van een gevaar voor de veiligheid heeft de burgemeester ook op grond van artikel 174 van de Gemeentewet een bevoegdheid om een sluitingsbevel te geven vanuit de toezichtrol op voor het publiek openstaande gebouwen. Om deze sluitingsbevoegdheid te kunnen toepassen, zal veelal sprake moeten zijn van herhaling van overtredingen, goede dossieropbouw en maatwerk in casussen. Enkel overtredingen van artikel 11a van de Opiumwet geven geen mogelijkheid tot bestuursrechtelijk handhaven. In dergelijke casussen zal dan ook worden geïnvesteerd in goede dossieropbouw.

 • ·

  mensenhandel:

  ° mensenhandel betreft het verwerven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) met het doel om die persoon uit te buiten. Bekende vormen van uitbuiting zijn arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting. Het spreekt voor zich dat mensenhandel een ernstig misdrijf is dat een integrale overheidsaanpak vergt. De gemeente speelt samen met de ketenpartners een actieve rol in de aanpak van mensenhandel. Er wordt actief gezocht naar signalen van mensenhandel. Informatie over mogelijke mensenhandel wordt gedeeld met de relevante ketenpartners. Om barrières op te werpen tegen mensenhandel zullen waar mogelijk ook bestuurlijke handhavingsinstrumenten worden ingezet. Mensenhandel kent verschillende verschijningsvormen waardoor de aanpak zich ook richt op verschillende handhavingstaken, waaronder het toezicht op onrechtmatige bewoning, het toezicht op illegale prostitutie en het toezicht op de BRP. De aanpak van mensenhandel vraagt specifieke expertise vanuit verschillende disciplines.

 • ·

  Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s):

  ° de OMG’s zijn geen gewone motorclubs. Het zijn motorclubs die zich niet houden aan geldende wet- en regelgeving, waarin veel personen met een strafblad actief zijn en waarvan het vermoeden bestaat dat het dekmantels zijn voor het al dan niet gezamenlijk plegen van misdrijven. Om deze reden voert de overheid sinds 2012 een zero-tolerance beleid tegen OMG’s. In lijn met het landelijk beleid zal, voor zover mogelijk, tegen elke overtreding begaan door OMG’s/OMG-leden handhavend worden opgetreden.

 • ·

  heling:

  ° de aanpak van heling maakt integraal onderdeel uit van de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven. Zolang daders gestolen goederen kunnen slijten aan derden blijft het plegen van deze misdrijven lucratief. Een effectieve aanpak van heling is daarom van belang. De bevoegdheid tot het opsporen van heling ligt primair bij de politie. De boa’s zijn op grond van de APV echter bevoegd tot controle en handhaving van het verkoopregister van gebruikte goederen (de burgemeester bepaalt welk register er gebruikt moet worden). In het kader van de helingaanpak kunnen de boa’s daarom aansluiten bij de integrale controles die door de politie worden georganiseerd bij opkopers van gebruikte goederen. Indien sprake is van heling in of vanuit een voor het publiek openstaand pand ontvangt de gemeente een rapportage van de politie om vervolgens op grond van de APV bestuursrechtelijk op te kunnen treden. Ook met betrekking tot deze casussen wordt geïnvesteerd in een goede dossieropbouw.

 • ·

  BIBOB:

  • °

   Sinds 2003 bestaat de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Deze wet dient primair ter bescherming van het integriteitsrisico van overheidsorganen. De toepassing van dit instrument is beperkt tot de gevallen die zijn opgenomen in de Wet BIBOB en het Besluit BIBOB. De BIBOB kan worden ingezet als instrument om vergunningen te toetsen en zo te voorkomen dat de integriteit van overheidsorganen wordt aangetast. De integriteit wordt aangetast als bij een verleende of te verlenen beschikking (horeca/evenementen vergunning, subsidie), overheidsopdracht of vastgoedtransactie, sprake is van het door betrokkene aanwenden van financieel voordeel uit (reeds gepleegde) criminele activiteiten dan wel het plegen van strafbare feiten.

  • °

   In het district De Markiezaten bestaat al langere tijd de wens om de BIBOB toetsing breed in te zetten. Dit heeft in Steenbergen geleid tot het vaststellen van “Beleidsregels Bibob 2016” voor het inzetten van de BIBOB toets. Elke gemeente krijgt ook een BIBOB coördinator die ervoor verantwoordelijk is dat BIBOB toetsingen worden uitgevoerd en dat er nauw wordt samengewerkt met het landelijk BIBOB bureau en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). De BIBOB toetsing wordt onder meer ingezet op de terreinen horeca, Wabo en vastgoed.

Horeca

Op 1 januari 2013 en vervolgens op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Doelen van de gewijzigde Drank- en Horecawet zijn het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren en het voorkomen van alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde. De burgemeester is sinds deze wetswijziging het bevoegde bestuursorgaan in het kader van de uitvoering van de Drank- en Horecawet geworden. Naast vergunningverlening is de burgemeester dus ook verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In het Alcohol- en Horecasanctiebeleid Brabantse Wal is beschreven hoe de burgemeester invulling geeft aan deze bevoegdheid. Er is beschreven op welke wijze toezicht wordt gehouden op naleving en welke sanctie wordt opgelegd bij overtredingen. Dit beleid is gebaseerd op het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid dat door het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg is vastgesteld en wat een zo veel mogelijk uniforme aanpak op provinciaal niveau beoogt. De uitvoering van de handhaving van de Drank- en Horecawet vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen door middel van een boa-pool. De uitvoering van de handhaving wordt gecoördineerd door de gemeente Bergen op Zoom. Voorts kunnen horeca -inrichtingen ook breed/integraal worden gecontroleerd waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de eisen waaraan inrichtingen ingevolge artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten voldoen (Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet) en waarbij, naast de bepalingen in de Drank- en Horecawet, ook wordt gekeken naar de naleving van diverse wet- en regelgeving (brandveiligheid/bouwregelgeving, bestemmingsplan, illegaal gokken etc.).

In de gewijzigde DHW van 1 januari 2014 is opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststelt (artikel 43a DHW). Hiermee wil de wetgever stimuleren dat gemeenten actief nadenken over en uitvoering geven aan het verbinden van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (beleid en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie. Onderzoek heeft meerdere malen laten zien dat beide beleidsterreinen van belang zijn voor effectieve alcoholpreventie bij jongeren.

Het preventie- en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de preventie van alcoholgebruik -met name onder jongeren- en de handhaving van de wet. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 wordt elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota volksgezondheid vastgesteld. Het voorliggende plan wijkt eenmalig af van de periode van vier jaar en beslaat de periode 2014-2016 om aan te kunnen sluiten op de nota’s volksgezondheid die in 2016 aflopen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

De verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen berust bij het college. Het toezicht wordt, op grond van de wet, uitgevoerd door de GGD Midden- en West-Brabant onder de verantwoordelijkheid van het college. De gemeente ontvangt van de GGD een inspectierapport met de bevindingen van het uitgevoerde toezicht. Bij door de GGD geconstateerde overtredingen wordt vanuit de afdeling Beleid een bestuursrechtelijke handhavingsprocedure opgestart aan de hand van specifiek hiervoor opgesteld handhavingsbeleid, de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In deze beleidsregels is aangegeven wanneer en met welke maatregel wordt opgetreden tegen overtredingen in kinderopvang en peuterspeelzalen. Per overtreding is daarbij vermeld welke prioriteit de overtreding heeft en hoeveel tijd de overtreder krijgt om de overtreding te beëindigen. Indien handhaving in de vorm van een bestuurlijke boete of dwangsom noodzakelijk is zal dit door  Handhaving opgepakt en uitgevoerd worden.

Op basis van de onderwerpen uit het prioriteitenschema is een matrix (bijlage 3) gemaakt, welke gebruikt wordt bij de monitoring. Deze matrix is leidend voor de uitwerking van de activiteiten die in dit uitvoeringsprogramma worden beschreven.

2.1. Voorgenomen activiteiten2017

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten, conform de hierboven beschreven matrix. Getracht is om de activiteiten zo ‘SMART’ mogelijk te formuleren. Bij de output is rekening gehouden met de definitieve evaluatiegegevens over het jaar 2015 en de voorlopige gegevens over het jaar 2016.

WABO Milieu

Bedrijven zijn ingedeeld in milieuklasse A t/m D2. De milieuklasse houdt direct verband met de zwaarte van het bedrijf voor wat betreft de milieubelasting. De lichte meldingsplichtige inrichtingen zijn ingedeeld in klasse B, zoals de riool- en poldergemalen en gasdistributiestations.

Regeling informatie

A

B

B1

B2

C1

C2

D1

D2

niet meldingplichtig

Melding

plichtig

BARIM niet

Basis

pakket

meldingsplichtig BARIM niet basistaken

pakket

meldingsplichtig BARIM wel basistaken

pakket

Vergunningsplichtig (niet zijnde C2, D1, D2)

RIS inrichtingen. Deze kunnen zowel vergunning

plichtig als meldingsplichtig zijn.

IPPC vergunning

plichtig: Dit betreft zowel veehouderijen als overige IPPC bedrijven

BRZO(+) vergunningsplichtig (inclusief BRZO inspectie en onaangekondigde inspectie en afstemming met handhavingpartners)

Bedrijvenbestand

Samen met de OMWB is het bedrijvenbestand in 2016 tegen het licht gehouden. Geconcludeerd is dat het huidige bedrijvenbestand actueel is. Inrichtingen die geen melding doen of vergunning aanvragen zijn echter niet bekend. Ook gegevens van bedrijven bij de Kamer van Koophandel geven de indruk dat er wellicht meer inrichtingen aanwezig zijn, dan tot nu bekend. Omdat de prioriteit voor deze inrichtingen laag is, zal hier niet actief op worden gecontroleerd. In overleg met de OMWB wordt wel gekeken of korte bedrijfscontroles door bijvoorbeeld stagiairs tot de mogelijkheden behoren om deze inrichtingen in beeld te krijgen.

Integraal toezicht gepland per prioriteit.

Binnen elke prioriteit komen eerst de bedrijven voor toezicht in aanmerking die het langst niet zijn gecontroleerd, terugwerkend naar planning in 2017.

Het kan ook zijn dat ambtelijk is voorgesteld om prioriteit of controlepercentage aan te passen. Dit heeft dan te maken met de ambtelijke overwegingen dat een taak mogelijk te licht of te zwaar is

geprioriteerd. Het kan ook zijn dat op grond van de beschikbare capaciteit wordt voorgesteld de

prioriteit aan te passen. De uiteindelijke beslissing wordt altijd genomen door het College van B&W.

Toezicht inrichtingen Categorie D 2

We kennen binnen de gemeente Steenbergen 2 BRZO+ bedrijven. Gelet op de hoge prioriteit is besloten deze inrichtingen jaarlijks te controleren, in plaats van 2 keer per 3 jaar. De OMWB zet hier aparte toezichthouders voor in, die gespecialiseerd zijn in het controleren van dit soort bedrijven. Indien inrichtingen echter jaren achtereen voldoen aan de voorschriften, kan op advies van de toezichthouder besloten worden om bijvoorbeeld alleen een korte onaangekondigde controle te houden, of om een jaar over te slaan.

Toezicht inrichtingen C2 en D1

Deze inrichtingen scoren ook hoog qua prioriteit. De huidige controlefrequentie van 2 keer per 3 jaar wordt echter voldoende geacht.

Toezicht inrichtingen Categorie C1

Dit betreft een prioriteit laag, waar deze in het vorige handhavingbeleidsplan nog hoog scoorde met een controlefrequentie van 1 keer per 2 jaar. De controlefrequentie wordt dan ook aangepast naar 1 keer per 3 jaar.

Toezicht inrichtingen Categorie B1 en B2

Dit betreft een prioriteit laag. De controlefrequentie van 1 keer per 7 jaar kan gehandhaafd worden.

Toezicht inrichtingen Categorie A en B

Dit betreft een prioriteit laag met een controlefrequentie van 1 keer per 10 jaar.

Aantallen uit te voeren milieutoezicht:

Conform budget 2017 Conform controlefrequentie

Categorie A 0 4

Categorie B 0 7

Categorie B1 0 66

Categorie B2 59 69

Categorie C1 8 8

Categorie C2 4 4

Categorie D1 4 4

Categorie D2 0 2

Afhankelijk van het college- en raadsbesluit om meer middelen beschikbaar te stellen om de komende jaren de “kosten milieu betreffende controle en handhaving door de OMWB” op een adequaat niveau uit te kunnen voeren, zal het werkprogramma conform budget 2017 of conform de controlefrequentie uitgevoerd worden.

Controle overige milieutaken

De overige onderwerpen geluid, lucht, geur, bodem, water, trillingen en flora en fauna scoren prioriteit laag. Deze onderwerpen worden dan ook niet actief gehandhaafd en bij klachten zal er een lage prioriteit aan gegeven worden. De milieuklachten worden door de OMWB behandeld en bij 3 klachten in een uur wordt de klacht ter plaatse beoordeeld. Deze frequentie kan aangehouden worden.

Op basis van de klachten in 2016, worden voor 2017 de volgende klachten verwacht op milieugebied:

 • -

  Auto-wrak/banden 3 klachten

 • -

  illegale lozing, olie, vaten, xtc 1

 • -

  stank 7

 • -

  milieu verbranding afval 1

 • -

  water/bodemverontreiniging 4

 • -

  overig milieu 33

WABO, bouwen, slopen en gebruik

Regeling informatie

WABO (bouwen, slopen en gebruik)

Omschrijving

1.Constructieve veiligheid bouwbesluit 2012

2.Vermoeden dat er gebouwd wordt zonder vergunning

3.Toezicht houden en handhaven op (illegale) sloop, inclusief asbest sloop

4.Gebruik in strijd met bestemmingsplan

5.Brandveiligheid in panden/ toezicht brandveilig gebruik (zie voor een overzicht van te controleren panden in 2017 bijlage 2)

6.Onrechtmatige bewoning

7.Toezicht bouwfase/ omgevingsvergunning

8.Toezicht op overige omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen en sloopmeldingen

Doel (SMART)

1.Zorgdragen voor de constructieve veiligheid van gebouwen en panden.

2.Bevorderen van de naleving van de bouwregels, zodat de (brand)veiligheid niet in het geding komt.

3.Behoud en voorkomen van schade van/ aan monumenten, voorkomen van gevaar voor de veiligheid en gezondheid en het beperken van de overlast.

4.Naleving op de Wet ruimtelijke ordening en voorkomen van overlast.

5.Voorkomen van brand onveilige situaties in panden en het controleren op de brandveiligheid in zorginstellingen.

6.Voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit en worden gehuisvest in niet voor woning bestemde plaatsen.

7.Het houden van toezicht tijdens de bouwfase, zodat tijdig ingegrepen kan worden wanneer er in afwijking van de omgevingsvergunning wordt gebouwd en het naleven van de bouwregelgeving wordt bevorderd.

8.Het houden van toezicht tijdens de uitvoering, zodat tijdig ingegrepen kan worden wanneer er in afwijking van de omgevingsvergunning of sloopmelding wordt gehandeld of de veiligheid bij vergunningsvrij bouwen in gevaar komt en het bevorderen van de naleving van het omgevingsrecht.

Activiteiten

De activiteiten met betrekking tot WABO: bouwen, (asbest) slopen en gebruik, bestaan met name uit het uitvoeren van dossieronderzoek en onderzoek ter plaatse. Hierbij wordt actief gekeken naar onrechtmatigheden bij brandveilig gebruik en bouwen of slopen met gevaar voor de veiligheid en gezondheid (o.a. (sloop)asbest). Bij signalen op het gebied van deze onderwerpen wordt direct geacteerd.

Op 1 januari 2016 is een wijziging van het Bouwbesluit in werking getreden, waarin een voorschrift is opgenomen om onderzoek te doen naar de staat van galerijflats met vrij uitkragende galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de achterliggende betonnen verdiepingsvloeren. Op grond van dit voorschrift moet worden geïnventariseerd of er bij dergelijke flats, die vooral zijn gebouwd in de periode 1950-1970, risico op instorting van de galerij- of balkonvloeren bestaat. Ten tijde van het schrijven van dit programma heeft de gemeente een globaal beeld om welke flats het zou kunnen gaan. De onderzoeksplicht geldt voor eigenaren van galerijflats. Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, dan zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden als niet wordt voldaan aan deze onderzoeksplicht. In 2017 wordt geïnventariseerd om welke locaties het gaat en zullen de eigenaren een schrijven ontvangen waarin zij worden geattendeerd op de nieuwe regelgeving en hun verantwoordelijkheid hierin.

Andere meldingen worden planmatig danwel steekproefsgewijs opgepakt, onder meer tijdens de controles in het kader van de toeristenbelasting, waarbij er gekeken wordt naar onrechtmatige bewoning, strijdigheden met bestemmingsplan, bouwkundige staat en brandveiligheid. Ook de belastingdienst participeert soms, in het kader van integrale samenwerking, tijdens deze controles. De politie gaat mee als er signalen zijn dat de veiligheid ten aanzien van de toezichthouders in het geding is en zonodig wanneer er zonder toestemming wordt binnengetreden.

Output 2017 (hoeveel uit te voeren werk)

1.In totaal wordt uitgegaan van 25 controles specifiek gericht op de constructieve veiligheid.

2.Er wordt uitgegaan van 40 controles waarbij het vermoeden bestaat dat er zonder vergunning wordt gebouwd. O.b.v. cijfers uit 2016 worden 10 meldingen verwacht. De overige controles betreffen actief toezicht.

3.Voor 2017 wordt uitgegaan van 23 controles waarbij toezicht gehouden moet worden op (illegale) sloop. Hierbij is er specifiek aandacht voor asbest. De OMWB houdt vanaf 2015 toezicht op de sloop bij bedrijven. Sloop bij particulieren wordt niet meegenomen. In Steenbergen zal hier specifiek aandacht voor zijn door de domein II -Boa’s, waarbij zij acteren op signalen in verband met asbest sloop bij particulieren. O.b.v. cijfers uit 2016 worden 3 meldingen verwacht.

4.Gebruik in strijd met bestemmingsplan: we gaan uit van 50 controles in 2017, op basis van cijfers uit 2016 en actief toezicht.

5.Zie bijlage 2 met een overzicht van alle te controleren panden van zorginstellingen in 2017. Daarnaast zullen rondom de jaarwisseling en Carnaval preventieve controles plaatsvinden in de cafés. De controles richten zich op de brandveiligheid, inclusief de vluchtwegen in de cafés. Naar verwachting worden er 10 cafés gecontroleerd op vluchtwegen. Verder worden o.b.v. cijfers uit 2016 5 meldingen verwacht.

6.Er wordt uitgegaan van 180 controles onrechtmatige bewoning op het Park aan het Veer (Sunclass). Daarnaast zullen in het kader van de toeristenbelasting een aantal controles plaatsvinden bij de ons bekende locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Deze controles worden uitbesteed aan een externe partij.

7.Er is 0,5 fte voor buitentoezicht. De verwachting is circa 250 bouwcontroles. De controles worden uitgevoerd op constructieve veiligheid en brandveiligheid. De laatste controle is de gereedmelding.

8.indien tot uitbreiding van de toezichthouder Wabo van 0,5 naar 1 fte besloten wordt, zal deze 0,5 fte ingezet worden om toezicht te houden op de overige omgevingsvergunningen, op vergunningsvrij bouwen en de sloopmeldingen. Het gaat om 31 overige omgevingsvergunningen, 100 controles op vergunningsvrij bouwen en 79 sloopmeldingen (excl. hercontroles)

Input (benodigde uren)

1 constructieve veiligheid: 100 uur;

2 illegale bouw: 100 uur;

3 illegale sloop: 100 uur, met name door OMWB;

4 strijdig gebruik bestemmingsplan: 200 uur;

5 brandveiligheid: 1200 uur;

6 onrechtmatige bewoning: uitbesteed aan externe partij;

7 bouwcontroles: 700 uur.

8.overige omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen en sloopmeldingen 700 uur

Prioriteit

Zie tabel 1 Prioriteiten Wabo.

Behoud cultuurhistorische panden in Steenbergen

In 2015 is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om cultuurhistorische panden binnen de gemeente Steenbergen te behouden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat met periodiek toezicht op de 394 cultuurhistorische panden het in verval raken van de panden wordt voorkomen. Er is berekend dat met een jaarlijkse controle van 131 panden (panden worden 1 keer per 3 jaar bezocht) en een controletijd van 35 minuten per controle (inclusief reistijd) er 77 uur per jaar toezicht nodig is om periodiek toezicht op deze panden uit te oefenen.

Regeling informatie

LEEFBAARHEID (overlast en kleine ergernissen)

Omschrijving

1.Afval (toezicht en handhaven op het aanbieden van huis- en bedrijfsafval)/ illegale storting

2.Aanplakken/ kladden/ graffiti/ reclamebord

3.Evenementen

4.Overlast honden/ overige dieren (hondenpoep/ loslopende en gevaarlijke honden)

5.Parkeren (o.a. caravans/ aanhangers/ fietsen) (toezicht op en handhaving van geparkeerde voertuigen in de blauwe zone is in Steenbergen ondergebracht bij het parkeerbeheer Bergen op Zoom)

6.Overlast op of van campings en recreatieterreinen

7.Overlast (drugshandel of drugsgebruik in Openbare Ruimte/ jeugd/ dak- en thuislozen/ woonoverlast/ overig --> vuurstoken en objecten in de openbare ruimte).

8.Overlast in of schade aan natuur

9.Vuurwerk

Doel (SMART)

1.Bevorderen van het juist scheiden van afval en het voorkomen van illegale storting van afval.

2.Voorkomen van overlast en beschadiging aan panden, met name beeldbepalende gebouwen/monumenten. 3. Voorkomen van onveilige situaties, het beschermen van de openbare orde en veiligheid en het beperken van de overlast voor de omgeving.

4.Voorkomen van overlast door loslopende honden en hondenpoep. En voorkomen dat agressieve honden mensen of andere honden bijten.

5.Voorkomen van (verkeers-)onveilige situaties doordat de doorgang wordt belemmerd en het voorkomen van hinder, overlast en aantasting van de openbare ruimte.

6.Voorkomen dat er illegale bewoning plaatsvindt op de campings en recreatie terreinen en dat op leegstaande campings zich dak- en thuislozen gaan verzamelen die de grond gaan gebruiken voor bewoning.

7.Voorkomen van verstoring of bedreiging van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

8.Voorkomen van schade aan flora en fauna en het voorkomen van gevaar voor mens en dier door het aanpakken van crossen in het buitengebied door controles uit te voeren op de verschillende verkeersstromen in de natuur (wandelpaden/ ruiterpaden etc.).

9.Voorkomen van overlast van vuurwerk dat buiten de toegestane tijdsperiode wordt afgestoken. En het controleren van de vuurwerkverkoop locaties.

Activiteiten

Om de overlast en de kleine ergernissen aan te pakken in de gemeente Steenbergen vinden er diverse activiteiten plaats. Het gaat om het uitvoeren van (integrale) controles, het acteren op signalen en klachten en door deelname aan diverse projecten, zoals het project Samen Sterk in het Buitengebied. Hierbij wordt actief integraal samengewerkt met het MASS (Maatschappelijk Steunsysteem), het ZVh (Zorg- en Veiligheidshuis) en binnen de afdeling Beleid met Sociaal domein en de veiligheidsfunctionaris.

Output 2017 (hoeveel uit te voeren werk)

1.Naar verwachting zijn er in 2017 900 meldingen over afval, die door de afdeling Beheer worden afgehandeld. Op basis van cijfers uit 2016 verwachten we 6 meldingen over illegale dump/zwerfafval. Ongeveer 3 meldingen zullen leiden tot een PV, naar aanleiding van adresgegevens die gevonden zijn in afvalzaken en/ of afvaldumpingen. In de loop van 2017 vindt de transitie naar Omgekeerd Inzamelen plaats. Op ongeveer 100 locaties zullen ondergrondse restafvalcontainers te vinden zijn waarbij het risico voor bijplaatsingen toe zal nemen. Intensieve controle en toezicht hierop is van belang. Gerelateerd hieraan het toezicht op een juist scheidingsgedrag bij de minicontainers aan huis om de vervuiling van de grondstoffen, en afkeur van deze fracties tot een minimum te beperken. Er is een budget van € 40.000,- beschikbaar in 2017 om het toezicht uit te laten voeren.

2.Er wordt uitgegaan van 3 meldingen aangaande graffiti/aanplakbiljetten of reclameborden in 2017.

3.De verwachting is dat er 50 evenementen gecontroleerd moeten worden in 2017. De vergunningplichtige evenementen zullen zoveel mogelijk integraal gecontroleerd worden.

4.De verwachting is dat er 30 meldingen binnenkomen van hondenpoep, of overlast dieren, inclusief agressieve dieren in 2017.

5.Naar verwachting zullen er 60 meldingen behandeld worden over foutief parkeren (bijvoorbeeld aanhangers en campers). Het aantal PV’s door Parkeerbeheer Bergen op Zoom in verband met overtredingen in de blauwe zone zal naar verwachting zo’n 1000 zijn, op basis van cijfers uit 2015.

6.Vanwege het beperkte aantal campings en recreatieterreinen en het beperkt aantal klachten hierover, zal hierop niet veel inzet gepleegd worden.

7.De controles zullen vooral plaatsvinden op de zogenaamde hotspots. De hotspots worden benoemd tijdens het boa-overleg van de boa-pool, waar ook een verslag van wordt gemaakt. We verwachten 3 hotpots aan te pakken in 2017. Het aantal overlastmeldingen zijn er naar verwachting voor 2017: 3.

8.In totaal zullen er 30 controles in het buitengebied plaatsvinden in 2017 (in samenwerking met de OMWB: project Samen Sterk in het Buitengebied).

9.De controles op vuurwerkoverlast, illegaal vuurwerk en vuurwerkverkoop zullen in 2017 dagelijks plaatsvinden in de laatste twee weken van december, samen met politie, bureau Halt, buurtpreventieteams, de Boa’s van parkeerbeheer en het jongerenwerk. Bovendien kan hier vermeld worden dat nu ook de boa’s domein II voor gemeente Steenbergen door de hoofdofficier van justitie van het functioneel parket zijn aangewezen voor het verwijzen naar HALT in de vuurwerkperiode.

O.b.v. cijfers uit 2016 worden 15 leefbaarheidsmeldingen verwacht.

Input (benodigde uren)

1450 uur (1 fte) wordt van de boa-pool afgenomen. Daarnaast besteedt de toezichthouder Handhaving 650 uur voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Prioriteit

Zie tabel 2 Prioriteiten leefbaarheid.

Regeling informatie

BIJZONDERE ONDERWERPEN (aanpak georganiseerde criminaliteit)

Omschrijving

1.Vermoeden van drugshandel of hennep kweek (in/ vanuit panden) en drugsproductie / Vermoeden illegale verkooppunten en smartshops

2.Verkoopregistratie gebruikte goederen

3.(Illegale) prostitutie

4 Motorbendes (outlaw motorcycle gangs (OMG’s)

5.Mensenhandel (Brp / onrechtmatige bewoning: malafide uitzendbureaus en ‘huisjesmelkers’/ seksuele uitbuiting)

Doel (SMART)

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Steenbergen wordt veelal districtelijk opgepakt met als doel de (georganiseerde) criminaliteit hard en consequent aan te pakken.

Daarnaast is het doel het voorkomen van onveiligheidsgevoelens en het voorkomen van de verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Activiteiten

Bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit zijn meerdere partners aan zet, onder andere de politie, het RIEC, de belastingdienst en het OM. Naar aanleiding van signalen van drugshandel in voor het publiek openstaande panden worden integrale controles uitgevoerd. Daarnaast wordt conform het Damoclesbeleid gehandhaafd op grond van artikel 13b Opiumwet indien de politie informatie overlegt waaruit blijkt dat in drugs is gehandeld of hennep is gekweekt. Ook neemt de gemeente Steenbergen deel aan het Wooninbraak-, Overvallen- en Straatroven overleg op basisteam- niveau (WOS).

Output (hoeveel uit te voeren werk)

1.De controles bij illegale verkooppanden zullen plaatsvinden naar aanleiding van meldingen omtrent illegale verkoop van drugs. Deze controles vinden plaats in samenwerking met de politie. De Boa’s sluiten structureel aan bij de hennepruimacties, georganiseerd door de politie. Op basis van ontvangen PV’s of hennepinformatieberichten zullen er naar verwachting 5 waarschuwingen worden verstuurd dan/ wel panden worden gesloten (op basis van artikel 13b Opiumwet).

2.Voor de politie is de controle op heling ook een prioriteit. Op verzoek van de politie kunnen boa’s deelnemen aan de helingcontroles van de politie.

3.Controle vindt plaats door het team commerciële zeden van de politie. Zij zijn aangewezen als toezichthouder en hebben specifieke kennis op dit gebied. Er zijn geen (illegale) prostitutiebedrijven in Steenbergen bekend.

4.De medewerkers van team Handhaving zullen alert zijn op signalen (bijvoorbeeld in de horeca) die gerelateerd kunnen worden aan de OMG’s. Deze signalen worden actief gedeeld met de betrokken partners (zoals politie en RIEC).

5. O.b.v. cijfers uit 2016 worden geen meldingen i.k.v. bijzondere onderwerpen verwacht (excl. Horeca).

NB: naast bovenstaande activiteiten vanuit Handhaving worden ook nog activiteiten i.k.v. ondermijning vanuit Veiligheid georganiseerd.

Input (benodigde uren)

20 uur boa begeleiding tijdens hennepruimacties en 40 uur juridisch medewerker handhaving

Prioriteit

Aan aanpak georganiseerde criminaliteit wordt gemiddelde prioriteit toegekend.

Regeling informatie

BIJZONDERE ONDERWERPEN (toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen)

Omschrijving

Kwaliteitseisen worden niet nageleefd

Doel (SMART)

Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde situatie in de gemeente Steenbergen.

Activiteiten

De GGD West-Brabant zal de controles uitvoeren. Deze controles vinden over het algemeen aangekondigd plaats. In bepaalde gevallen zal gekozen worden voor een onaangekondigde inspectie. Dit kan op verzoek van de GGD of op verzoek van de gemeente plaatsvinden.

Output (hoeveel uit te voeren werk)

Op basis van cijfers uit 2016 zullen er in 2017 14 controles worden uitgevoerd bij kinderdagverblijven, gastouderbureaus en peuterspeelzalen en zullen er net zoveel onderzoeksrapporten worden opgesteld. De GGD West-Brabant is aangewezen, namens de gemeente, als toezichthouder. Naar verwachting volgen er 3 handhavingsprocedures naar aanleiding van de inspecties van de GGD.

Input (benodigde uren)

De benodigde uren voor de handhavingsprocedures zijn ondergebracht bij de juridisch medewerker Handhaving.

Prioriteit

De prioriteit is afhankelijk van het soort overtreding en varieert van laag naar hoog. Dit ligt vast in het Beleid kwaliteiteisen Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Regeling informatie

BIJZONDERE ONDERWERPEN (horeca)

Omschrijving

1.Alcohol verkopen/ schenken/ gebruik < 18 jaar

2.Sluitingstijden

3.Schijnbeheer (check vergunningen)

Doel (SMART)

1.Het zoveel mogelijk voorkomen van drankgebruik door minderjarigen, zodat onveilige situaties en de aantasting van de gezondheid worden voorkomen.

2.Het voorkomen van overlast en verstoring van de openbare orde als gevolg van het overtreden van de sluitingstijden.

3.Voorkomen van onveilige en ongezonde situaties.

Activiteiten

De controles zullen met name een preventief karakter hebben, waarbij bij structurele overtredingen de bestuurlijke boete zal worden opgelegd. De door de boa-pool ingehuurde DHW -boa’s controleren in de vier gemeenten zowel in de horeca, bij evenementen, bij supermarkten en sportverenigingen. Tijdens de DHW -controles wordt er ook gekeken naar sluitingstijden en schijnbeheer.

In het kader van het Think Before You Drink project zijn afspraken gemaakt over de preventie- doelstellingen. Zo dienen gemeenten hun preventiemiddelen in het kader van alcohol meer te gaan richten op de jongeren in de leeftijdsgroep 16-18 jaar en proberen om het alcoholgebruik in deze groep naar beneden te brengen.

Output (hoeveel uit te voeren werk)

De controles op de Drank- en Horecawet worden gezamenlijk uitgevoerd met Woensdrecht, Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen. De verwachting is dat er in 2017 in de gemeente Steenbergen 56 controles worden uitgevoerd. Verder zullen er naar aanleiding van PV’s van de politie waarschuwingen of bestuurlijke boetes worden opgelegd voor het (herhaaldelijk) overtreden van de sluitingstijden of het voeren van schijnbeheer.

Input (benodigde uren)

Er is een budget van € 10.000,- beschikbaar voor de inzet van toezichthouders DHW.

Prioriteit

Gemiddelde prioriteit

In 2017 zal de gemeente, al dan niet samen met de OMWB, ook preventieve controles uitvoeren als het gaat om geluidsoverlast in de horeca en tijdens evenementen. Ook zullen naar verwachting in 2017 47 klachten behandeld worden over geluidsoverlast van evenementen, cafés etc.

Regeling informatie

SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN (Brp)

Omschrijving

1.Inschrijving komt niet overeen met feitelijke situatie

2.Post-/ briefadres

3.Identiteit

Doel (SMART)

De feitelijke situatie in overeenstemming brengen met de Brp om te voorkomen dat er fraude wordt gepleegd en dat er gemeentelijke inkomsten worden misgelopen.

Activiteiten

In het geval dat een dakloze een uitkering wenst te ontvangen wordt het (voor)onderzoek ingesteld door de ISD. Indien de ISD akkoord gaat en onderzoek heeft gedaan, wordt de dakloze met een briefadres ingeschreven op het adres van de Maatschappelijke opvang. Indien de dakloze, zonder uitkering, een briefadres komt aanvragen wordt door het taakveld Bevolking onderzocht of de betreffende persoon bekend is bij de maatschappelijke opvang (als dakloze). Is dit het geval dan krijgt hij een briefadres. Indien hij onbekend is wordt de dakloze niet ingeschreven.

Onderzoek naar aanleiding van signalen Brp zal als volgt plaatsvinden:

-Administratief vooronderzoek: dossieropbouw door middel van verzamelen van schriftelijke informatie en informatie via telefoon, aan balie en op uitnodiging in persoonlijk gesprek (doorvragen).

-Fysieke controle ter plaatse: huisbezoek, onderzoek buren, onderzoek omgeving, onderzoek bij instanties (ketenpartners). Na een controle wordt de zaak afgerond of wordt een hercontrole gepland dan wel gecontroleerd of afspraken worden nagekomen.

Ook kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal EUR 325,--.

Output (hoeveel uit te voeren werk)

De betreffende medewerkers van het taakveld Bevolking zijn tevens aangewezen als toezichthouder Brp. De huisbezoeken worden uitgevoerd door de boa’s van de boa-pool.

Gelet op de lage prioriteit zal onderzoek pas plaatsvinden op basis van signalen.

Input (benodigde uren)

10 uur door de boa.

Prioriteit

Lage prioriteit.

2.2.Werkplannen

Om ervoor te zorgen dat de hierboven beschreven activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd in 2017 en er duidelijke afspraken liggen, wie wat wanneer oppakt, kent de gemeente Steenbergen verschillende instrumenten. Zo is in het afdelingsplan Beleid een uitwerking van de activiteiten per medewerker opgenomen. De functies die worden onderscheiden in het team Handhaving zijn die van de Boa (gedetacheerd in de boa-pool), de toezichthouder Handhaving, de juridisch medewerker Handhaving en de juridisch beleidsmedewerker Handhaving. In hoofdstuk 3 Uitvoeringsorganisatie wordt de link gelegd naar de benodigde capaciteit.

In 2017 is het de bedoeling dat de Boa’s van de boa-pool meer planmatig handhaven in plaats van alleen melding- en klacht gericht. Deze planmatige handhaving sluit aan op de ambities uit dit uitvoeringsprogramma en volgen soms naar aanleiding van een politiek en/ of bestuurlijk speerpunt. De planmatige handhavingsacties worden gedurende het jaar ingepland. Meldingen waar geen spoed achter zit, worden opgepakt tijdens een planmatige actie. Dit wordt digitaal ook teruggekoppeld naar de melder. Per planmatige actie wordt er een kort draaiboek opgesteld, zodat de werkafspraken vastliggen en er een zoveel mogelijk uniforme werkwijze ontstaat. Voorbeelden van planmatige acties zijn bijvoorbeeld de oud- en nieuw periode (de laatste twee weken van december), de hondenpoep-actie (voorlichting, uitdelen opruimzakjes ter beloning positief gedrag en bekeuren overtredingen) en de controles op brandveiligheid binnen de horeca (rond de Carnaval). De controles worden zoveel mogelijk integraal opgepakt, waarbij politie, brandweer, OMWB zijn betrokken.

De voortgang van de afspraken worden bewaakt door middel van de gesprekkencyclus. Per medewerker vindt er jaarlijks een beoordelingsgesprek plaats. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt, conform een concernbreed gehanteerd format, dat wordt toegevoegd aan het personeel -dossier van elke medewerker.

Tevens vindt er tweemaandelijks een handhavingoverleg plaats, waarin de voortgang van de afspraken worden bewaakt.

Om ervoor te zorgen dat naast de sturing op operationeel/ uitvoerend niveau, ook op strategisch niveau er sturing en afstemming plaatsvindt, is het nodig dat in 2017 structurele en incidentele overleggen plaatsvinden tussen de verschillende managers die verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van handhaving. Concreet gaat het om de managers: ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst), Beleid en Publiekszaken.

2.3Afstemming (integraal) uitvoeringsprogramma

O.a. Bor artikel 7.7.

Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd met interne en externe handhavingspartners. Onder andere met de partners die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving, de OMWB en de Brandweer.

Ten behoeve van 2017 zijn er ook specifieke afspraken gemaakt over de samenwerking en de afstemming van werkzaamheden met de partners:

 • -

  met het team Handhaving vindt iedere twee maanden een overleg plaats, waarbij ook het afdelingshoofd Beleid en de medewerkster Vergunningen/Horeca aanwezig is;

 • -

  met de burgemeester, de veiligheidsfunctionaris, het afdelingshoofd Beleid, de medewerkster Vergunningen/Horeca en de juridisch beleidsmedewerker Handhaving vindt maandelijks overleg plaats om elkaar op de hoogte te houden van lopende zaken;

 • -

  met de politie is de afspraak gemaakt dat de boa’s 1 x per week aansluiten bij de speciale boa-politie-briefing;

 • -

  met de OMWB vinden er verschillende structurele overleggen plaats. Eén keer per kwartaal met de relatiemanager en twee keer per jaar op bestuurlijk niveau. De overleggen met de OMWB hebben geleid tot een werkprogramma 2017 waarin staat beschreven welke toezichtstaken de OMWB in 2017 gaat uitvoeren;

 • -

  indien noodzakelijk vindt er gedurende het jaar afstemming plaats in de basisteamdriehoek, bijvoor-beeld als zich een capaciteitsvraagstuk voordoet en/ of wanneer het OM en politie in beeld komen bij een bepaalde casus, aanpak of controle.

Van de hierboven genoemde gesprekken wordt op hoofdlijnen een verslag gemaakt. Naar aanleiding van de afspraken gemaakt in deze overleggen kan bijstelling van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk zijn. Mocht dit in 2017 het geval zijn, dan zal hier melding van worden gemaakt in de evaluatieverslagen en een nieuwe versie van het uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door de versie aan te geven op het voorblad van het uitvoeringsprogramma.

3.Uitvoeringsorganisatie

Bor artikel 7.4, lid 1 en lid 2

3.1.Adequate en behoorlijke uitvoering

Bor artikel 7.4, lid 1

Capaciteit

De gemeentelijke toezicht- en handhavingsactiviteiten worden uitgevoerd door het team Handhaving en team Vergunningen. Zie hieronder het totaal overzicht, waarbij de afdeling Beleid uitgaat van 1450 uur aan netto (productieve) uren bij 1,0 fte.

Verder heeft de OMWB voor 2016 capaciteit beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het toezichtsprogramma (zie bijlage 3).

Boa ’s

 • -

  1 fte is fulltime gedetacheerd in de boa-pool.

 • -

  Voor € 7.500,- wordt deelgenomen aan het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB) van de OMWB. Voor dit budget worden boa’s, domein II ingezet in het buitengebied.

 • -

  Voor € 10.000,- worden boa’s ingehuurd van de boa-pool voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

 • -

  Voor 0,5 fte worden boa’s ingehuurd van Parkeerbeheer Bergen op Zoom om de blauwe zone te controleren.

-Binnen de afdeling Beleid zijn de Boa’s domein III (Onderwijs) werkzaam. Het gaat hier om de leerplichtambtenaren. Zij zijn regionaal werkzaam en voeren voor de samenwerkende gemeenten toezichtstaken uit.

- Binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is vanaf 2016 in totaal 3,3 fte in vaste dienst (= 4.785 aan productieve uren p/j) aan sociaal rechercheurs werkzaam, waarvan minimaal 1 persoon de Boa- bevoegdheid domein V heeft. Dit is het domein van: Werk, Inkomen en Zorg.

Toezichthouders

 • -

  0,5 fte is beschikbaar voor de toezichthouder Handhaving (+ uitbreiding 0,5 fte);

 • -

  0,5 fte is beschikbaar voor de toezichthouder Wabo op de afdeling Publiekszaken (+ 0,5 fte uitbreiding);

 • -

  1200 uur wordt ingehuurd van de Regionale Brandweer voor toezicht en advisering;

 • -

  voor de uitvoering van het milieu werkprogramma worden toezichthouders van de OMWB ingehuurd.

Juridisch medewerker Handhaving

-0,55 fte is beschikbaar voor de juridisch medewerker Handhaving.

Juri disch beleidsmedewerker Handhaving

-1 fte is beschikbaar voor de juridisch beleidsmedewerker Handhaving

Functiescheiding

Om de objectiviteit van de werkzaamheden te borgen, is er binnen de rolverdeling tussen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een scheiding aangebracht tussen vergunningverlening en handhaving. De vergunningverleners zijn ondergebracht in het team Vergunningen binnen de afdeling Publiekszaken en de handhavers zijn ondergebracht in het team Handhaving binnen de afdeling Beleid. De vergunningverleners zijn niet betrokken bij het toezicht op vergunningen waarvan zij de voorschriften hebben opgesteld. Hiervoor is binnen het team Vergunningen een toezichthouder beschikbaar die zich uitsluitend bezighoudt met het toezicht op verleende Omgevingsvergunningen. In voorkomende gevallen treden zij bij opleveringscontroles wel op als adviseur van de toezichthouder. De toezichthouder blijft als procesverantwoordelijke echter eindverantwoordelijk voor de oplevering. Het toezicht van Omgevingsvergunningen brandveilig gebruik is ondergebracht bij de Regionale Brandweer.

Wanneer er sprake is van het overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang wordt de zaak van het team Vergunningen overgedragen aan het team Handhaving en zal het team Vergunningen de rol van adviseur gaan innemen. Om onduidelijkheden in de uitvoering te voorkomen zijn er werkafspraken gemaakt tussen beide teams (zie bijlage 1).

Verder wordt er gebruik gemaakt van een aantal standaard checklisten en een standaard format van een constateringsrapport, zodat er zoveel mogelijk een uniforme werkwijze ontstaat. In het kader van het onderzoek naar het implementeren van de VTH -criteria, samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, staat de functiescheiding ook centraal, evenals het aantal uur dat een medewerker minimaal een bepaalde taak dient uit te voeren.

3.2.Beschrijving van de werkprocessen

Bor artikel 7.4, lid 2

In het handhavingsbeleid wordt het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving beschreven. Er wordt een onderscheid gemaakt in de preventie-, toezicht- en sanctiestrategie voor de verschillende handhavingstaken binnen de vier handhavingsvelden: omgevingsrecht, leefbaarheid, bijzondere onderwerpen en sociale- en maatschappelijke voorzieningen. Het doel is dat de naleving van wet- en regelgeving wordt bevorderd en dat er een uniforme werkwijze ontstaat, waar wij als gemeente ook verantwoording over kunnen afleggen.

Binnen de verschillende strategieën, zoals de toezichtstrategie, kunnen er verschillende soorten onderzoeken plaatsvinden. Zoals een administratief vooronderzoek of een fysieke controle ter plaatse. Voor deze onderzoeken zijn en worden er checklists ontwikkeld, zover dat wenselijk is.

Er zijn reeds een aantal werkprocesbeschrijvingen aanwezig. Vanwege de huidige samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten worden alle werkprocesbeschrijvingen naast elkaar gelegd en op elkaar afgestemd. Deze zullen op een later tijdstip vastgesteld worden.

In 2017 zal ook een werkbeschrijving worden opgesteld voor het opleggen van de bestuurlijke boete. De gemeente legt de bestuurlijke boete op bij (structurele) overtredingen in het kader van de Brp, de DHW, de Woningwet en/ of de Wet kinderopvang. Binnen de ISD is de bestuurlijke boete al uitgebreid beschreven. Dit werkproces zal worden vertaald naar de hierboven beschreven wetten.

Ook zal in 2017 een uitgebreide werkprocesbeschrijving worden gemaakt voor het toezicht op brandveiligheid in zorginstellingen.

Verder zijn, zoals eerder aangegeven, de planmatige controles beschreven in de vorm van draaiboeken met een duidelijke werkbeschrijving. Bijvoorbeeld de controles rondom oud- en nieuw en de schoolroute controles.

4.Borging van de middelen

Bor artikel 7. 5

4.1.Adequate en behoorlijke uitvoering

In het kader van de implementatie van de VTH -criteria is er momenteel een onderzoek (zelf evaluatie tool) in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen in gang, uitgevoerd door het bureau Senze. Doel van de zelf evaluatie tool is om te kijken of de drie gemeenten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis hebben voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningen en handhaving, inclusief de procescriteria, inhoudelijke kwaliteit en landelijke prioritering van de VTH -taken. Ook is er een verbeterplan opgesteld. De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de uitvoering van VTH-taken zoals bedoeld in artikel 2.1 en 5.2 van de Wabo. In 2016 is hiertoe de verordening VTH vastgesteld.

De zelf evaluatie tool en de afspraken die in 2015 tussen de drie gemeenten gemaakt zijn, dragen bij aan een adequate en behoorlijke uitvoering van de handhavingstaken, zoals die in dit uitvoeringsprogramma staan beschreven. Doel is om tot een praktische samenwerking te komen met bergen op Zoom en Woensdrecht opdat gezamenlijk wordt voldaan aan de VTH-criteria. De landelijke discussie over de inbedding van de VTH -criteria wordt door de gemeente Steenbergen op de voet gevolgd.

Naast de VTH -criteria bereidt de gemeente zich ook voor op de invoering van de gecertificeerde bouwplantoets door het uitvoeren van een pilot. Een deel van de werkzaamheden zoals deze nu belegd zijn bij het team Vergunningen komt te vervallen en zal worden belegd bij private partijen. Het toezicht en handhaving op de bestaande bouw valt buiten het private stelsel, dit blijft de gemeente uitvoeren. Gezamenlijk met het team Vergunningen zal in 2017 verder bekeken worden wat de personele consequenties zijn van de invoering van de VTH -criteria, de gecertificeerde bouwplantoets en de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

De borging van een adequate en behoorlijke uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in dit uitvoeringsprogramma is geregeld door het maken van individuele werkafspraken en afspraken voor vervanging bij afwezigheid.

De wens voor samenwerking met buurgemeenten ligt er al voor het werkterrein van de domein I (Openbare Ruimte) en II (Milieu) boa’s. Door samenwerking tussen de buurgemeenten kan efficiënter en effectiever worden gewerkt, wordt kwetsbaarheid van de personele bezetting weggenomen en kan de slagkracht worden vergroot. Tevens kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en ervaring en kan goed worden geanticipeerd op eventuele toekomstige ontwikkelingen. Doelstelling is het bereiken van een concrete intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht (en Tholen) op het werkterrein van de domein I en II boa’s door de realisatie van een brede boa-pool in 2016, voorlopig als pilot tot 31 december 2017, maar met het oogmerk om de boa-pool daarna te continueren. Vanuit deze boa-pool worden boa’s ingezet in de vier gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale autonomie en couleur locale.

4.2.Benodigde en beschikbare financiële en personele middelen

In dit uitvoeringsprogramma is zoveel mogelijk rekening gehouden met de benodigde capaciteit.

Gedurende het jaar bijstellen van de benodigde personele inzet (en de daarmee gepaard gaande middelen) is in bepaalde gevallen mogelijk.

4.3.Berekening van middelen

Het totaalbedrag voor handhaving beschikbaar in de begroting 2017 bedraagt  € 169.432,-.

De financiering voor het product handhaving komt onder andere voort uit rijksmiddelen, het opleggen van bestuurlijke boetes en bestuursdwang/dwangsom en een bijdrage vanuit andere producten binnen de gemeentebegroting. Handhaving voert namelijk werkzaamheden uit voor andere teams. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan het bestuursrechtelijk traject voor algemene plaatselijke verordening, bijzondere wetgeving en evenementen.

4.4.Tussentijds aanvullen of aanpassen

Bor artikel 7.6 en de Mor artikel 10.6

Zie de paragrafen 2.3 en 3.1. voor een beschrijving van de frequentie van de monitoring en de evaluatie van dit uitvoeringsprogramma en de procedure voor het aanvragen van extra inzet wanneer dit nodig wordt geacht.

Monitoring vindt plaats op activiteiten niveau. Aan de hand van het aantal activiteiten en ingekomen klachten in ons klachtensysteem is het mogelijk om doelen bij te stellen, maar ook om aan te tonen dat extra capaciteit noodzakelijk is om een bepaalde handhavingsactiviteit uit te kunnen voeren.

Bijlagen

Bijlagen

 • -

  1. Taakverdeling teams Vergunningen en VHT

 • -

  2. Toezicht brandweer 2017

 • -

  Matrix

BIJLAGE 1 UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017

-Taakverdeling teams Vergunningen en Handhaving

Tabel 1

Regeling informatie

Activiteiten gerelateerd aan een vergunning (fase bouwen)

taakverdeling

Verlening vergunning

Vergunningen

Toezicht op het bouwproces (tot en met de gereed meldingen)

Toezichthouder van vergunningen

Afhandeling klachten/meldingen (melding over een vergund project --> de bouw is bezig)

Toezichthouder van vergunningen

Bijsturen/waarschuwen bij overtredingen of strijdigheid van de vergunning

Toezichthouder van vergunningen

Stilleggen bouw

Toezichthouder van vergunningen

Handhaven bij overtredingen (opstellen vooraanschrijving)

-Vooraanschrijving vergunningen

-Hercontrole bij complexe casussen (gezamenlijk HH/ Vergunningen)

-Vervolg HH-traject door HH (bij een eenvoudige casus is de zaak gesloten)

Juridisch medewerker handhaving/Toezichthouder van handhaving

Legalisatieonderzoek

Vergunningen

Legaliseren

Vergunningen

Dwangmiddelen toepassen om overtreding ongedaan te maken

(Aanschrijven, opleggen sancties, opstellen besluit, uitvoeren van sancties*)

Handhaving (jurist)

Tabel 2

Regeling informatie

Activiteiten bij bouwen zonder vergunning en vergunningsvrij bouwen

taakverdeling

Signaleren van overtredingen door toezichthouder Vergunningen via signaleringslijst

Toezichthouder van vergunningen

Afhandeling klachten/meldingen

Toezichthouder van handhaving

Toezicht (incl. beoordelen vergunningsvrij)

Toezichthouder van handhaving

Handhaven bij overtredingen (opstellen vooraanschrijving)

Handhaving (jurist)

Stilleggen bouw (bij acute situatie)

Toezichthouder van handhaving/ Vergunningen

Legalisatieonderzoek (voorstel)

Handhaving/ Vergunningen

Legaliseren

Vergunningen (beslissing of iets gelegaliseerd kan worden ligt bij Vergunningen).

Dwangmiddelen toepassen om overtreding ongedaan te maken

(Aanschrijven, opleggen sancties, uitvoeren van sancties*)

Handhaving (jurist)

Tabel 3

Regeling informatie

Activiteiten bij gebruiksmeldingen en vergunning brandveilig gebruik (vergunning is al afgegeven) mn zorginstellingen (zorg/ scholen/ kinderdagverblijven) --> altijd gezamenlijke afstemming

taakverdeling

Verlening vergunning en beoordelen gebruiksmelding

Vergunningen

Toezicht op vergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding

Toezicht Brandweer

Afhandelen klachten/meldingen

Toezichthouder van vergunningen/ Handhaving

Handhaven bij overtredingen (opstellen vooraanschrijving)

Jurist van handhaving

Legalisatieonderzoek

Vergunningen

Legaliseren

Vergunningen

Dwangmiddelen toepassen om overtreding ongedaan te maken

(Aanschrijven, opleggen sancties, uitvoeren van sancties*)

Jurist van handhaving

Tabel 4

Regeling informatie

Activiteiten bij brandveilig gebruik zonder vergunning of melding

taakverdeling

Signaleren van overtredingen

Toezichthouder handhaving en vergunningen/brandweer

Afhandeling klachten/meldingen

Toezicht Brandweer

Toezicht (vaststellen overtredingen, beoordelen of vergunning- meldingplichtig)

Toezicht brandweer

Handhaven bij overtredingen (opstellen vooraanschrijving)

Jurist van handhaving

Legalisatieonderzoek

Vergunningen/brandweer

Legaliseren

Vergunningen

Dwangmiddelen toepassen om overtreding ongedaan te maken

(Aanschrijven, opleggen sancties, uitvoeren van sancties*)

Jurist van handhaving

BIJLAGE 2 UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017

-Toezicht Brandweer: lijst controles (zorg) instellingen 2017

Over het algemeen genomen worden alle zorggebouwen eens in de twee jaar op brandveiligheid gecontroleerd.

Het totale verzorgingsbestand bestaat tot op heden uit 40 vergunningplichtige en 93 meldingslichtige objecten. De controlecyclus is afgestemd op de objecten en niet op de afzonderlijke gebruikers. Dit betekent dat er 133 controles uitgevoerd worden per 2 jaar. Voor het jaar 2017 zijn 66 objecten ingepland. Dit aantal is exclusief de hercontroles die vanuit 2016 worden doorgeschoven naar 2017.

Regeling informatie

Niveau

Soort Controle

Uren

A

Enkelvoudige controle

4 - 8 uur

B

Meervoudige controle

16 uur

C

Meervoudig complexe controle

maatwerk

Hercontrole

0,5 – 4 uur

Regeling informatie

Omschrijving

Controle frequentie

Toelichting frequentie

verzorgingstehuis

> 10 personen

2

1 keer per twee jaar

kinderdagverblijf

> 10 personen

2

peuterspeelzaal

> 10 personen

2

basisschool

< 12 jaar

2

Voor 2017 worden verwacht:

 • -

  26 type  B controles: (26 x 16 uur = 416 uur)

 • -

  40 type A controles (40 x 4 uur = 160 uur)

 • -

  30 hercontroles (31 x 4 uur = 124 uur)

In totaal dus 700 uur voor uitsluitend controles in het kader van planmatige brandveiligheidscontroles.

Aan voorlichting zal 50 uur besteed worden.

Aan bouw/brandveiligheid controles zal 300 uur besteed worden.

Voor evenementencontroles, vuurwerkcontroles en overige zaken is 150 uur geraamd, waardoor de beschikbare 1200 uur zijn verdeeld.

BIJLAGE 3 UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017

Matrix

Regeling informatie

Handhavingsveld

Categorie

Subcategorie

WABO

Milieuverontreiniging en/ of milieuoverlast

OMWB (zie hiervoor het werkprogramma toezicht OMWB – gemeente Steenbergen 2017)

WABO

Bouwen, slopen en gebruik

Constructieve veiligheidVermoeden dat er gebouwd wordt zonder vergunning (illegaal bouwen)Slopen (inclusief asbest sloop)Gebruik in strijd met bestemmingsplanBrandveiligheid in panden/ toezicht brandveilig gebruik (zie voor een overzicht van te controleren panden in 2016 bijlage 2)Onrechtmatige bewoningToezicht bouwfase omgevingsvergunning

LEEFBAARHEID

Overlast en kleine ergernissen

Afval (toezicht en handhaven op het aanbieden van huis- en bedrijfsafval)/ illegale stortingAanplakken/ kladden/ graffiti/ reclamebordEvenementenOverlast honden/ overige dieren (hondenpoep/ loslopende en gevaarlijke honden)Parkeren (o.a. caravans/ aanhangers/ fietsen) (toezicht op en handhaving van de blauwe zone is in Steenbergen ondergebracht bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom)Overlast op of van campings en recreatieterreinen Overlast (drugshandel of drugsgebruik in Openbare Ruimte/ jeugd/ dak- en thuislozen/ woonoverlast/ overig --> vuurstoken en objecten in de openbare ruimte). Met uitzondering van: huisvesting buitenlandse werknemers/ onrechtmatige bewoning.Overlast in of schade aan natuurVuurwerk

BIJZONDERE ONDERWERPEN

Aanpak georganiseerde criminaliteit

Vermoeden van drugshandel, hennepkweek of drugsproductie (opiumwet artikel 13b; evt. 11a) / Vermoeden illegale verkooppunten en smartshops Verkoopregister gebruikte goederen Illegale prostitutie Motorbendes (outlaw motorcycle gangs, OMG’s)Mensenhandel (Brp / onrechtmatige bewoning: malafide uitzendbureaus en ‘huisjesmelkers’/ seksuele uitbuiting)

BIJZONDERE ONDERWERPEN

Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen

Kwaliteitseisen worden niet nageleefdGGD West-Brabant aangewezen als toezichthouder

BIJZONDERE ONDERWERPEN

Horeca

Alcohol verkopen/ schenken/ gebruik < 18 jaarSluitingstijdenSchijnbeheer

SOCIALE- EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Brp

Inschrijving komt niet overeen met feitelijke situatieBrief-/ postadresIdentiteit