gemeente Steenbergen | Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Regeling Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2000
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2000
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2015
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-11-2000
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 20-12-2000
 • Kenmerk voorstel 9908463

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 5a:7 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

mede gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 30 oktober 2000;

besluiten :

vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

  • 2.

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 is aangegaan.

 • b.

  FPU Gemeenten: de regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 5a van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997.

Artikel 2 Faciliteiten

 • 1.

  Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een later moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor:

  • a.

   extra verlof;

  • b.

   een ruimere toekenning van studiefaciliteiten dan op grond van hoofdstuk 17 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling mogelijk is;

  • c.

   een financiële tegemoetkoming;

  • d.

   een aanpassing van de betrekking;

  • e.

   een stimulans anderszins

 • 2.

  Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een vroeger moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage of stimulans anderszins.

Artikel 3 Het informeren van het georganiseerd overleg

Het georganiseerd overleg wordt geïnformeerd over de toepassing van deze regeling en de invulling van het lokaal beschikbare budget voor deze regeling.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000 en kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten".