gemeente Steenbergen | Uitvoeringsregeling kledingvoorschriften gemeente Steenbergen

Regeling Uitvoeringsregeling kledingvoorschriften gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 31-07-2009
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 28-07-2009
 • Bron bekendmaking Intranet 30-07-2009
 • Kenmerk voorstel 0900422

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 19 november 2008, kenmerk ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187, inzake gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel;

Overwegende dat het aanbeveling verdient om nadere kledingvoorschriften te formuleren;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 21 juli 2009;

Mede gelet op artikel 15:1:16 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling;

besluiten:

vast te stellen de navolgende uitvoeringsregeling kledingvoorschriften gemeente Steenbergen:

Artikel 1

 • 1.

  Goed ambtenaarschap vereist dat de ambtenaar te allen tijde correct en/of representatief gekleed is in overeenstemming met de door hem beklede functie en -voorzover van toepassing- met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2.

  De directeur kan nadere richtlijnen vaststellen ten aanzien van representatieve kleding als bedoeld in het eerste lid. Hierbij worden de in artikel 3, lid 3, vermelde criteria in acht genomen.

Artikel 2

Het is voor ambtenaren niet toegestaan om kleding te dragen die de open communicatie belemmert zoals gelaatsbedekkende kleding.

Artikel 3

 • 1.

  De directeur kan een functielijst opstellen, aanvullen en/of wijzigen waarin per functie(groep) specifieke eisen zijn opgenomen met betrekking tot kledingdracht, haardracht, persoonlijke verzorging en/of versierselen zoals tatoeages en piercings.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde functielijst behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.

 • 3.

  De in de functielijst opgenomen kledingseisen moeten een zwaarwegend bedrijfsbelang dienen en in evenredigheid staan tot de daarmee te dienen doelen zonder dat een ongeoorloofde inbreuk wordt gemaakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar. De te dienen doelen zijn:

  • -

   veiligheid, gezondheid of hygiëne;

  • -

   functionaliteit en herkenbaarheid;

  • -

   imago van de organisatie;

  • -

   competentie van de ambtenaar;

  • -

   publieke opinie en algemeen gangbare opvattingen.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.