gemeente Steenbergen | Vaststelling Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer PFAS voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Regeling Vaststelling Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer PFAS voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 24-12-2020
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 08-12-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-341395
  • Kenmerk voorstel BD2000651

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maakt bekend dat zij op 8 december 2020 onder voorbehoud heeft besloten de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen, vast te stellen.

Het college heeft de gemeenteraad hiervan op 9 december 2020 met een brief (en de openbare kennisgeving in het Gemeenteblad hierover, als bijlage) in kennis gesteld, met de mogelijkheid binnen een week te reageren.

De gemeenteraad heeft binnen de gestelde termijn geen opmerkingen of bedenkingen gemaakt. Derhalve is het besluit van het college van kracht geworden en daarmee is de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen vastgesteld.

Inwerkingtreding

De ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Toelichting

Bodemkwaliteitskaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen is het bevoegde gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem binnen de gemeente Steenbergen. De bodemkwaliteitskaart gaat over de landbodem. De kwaliteit van de landbodem van de gemeente Steenbergen is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

De vastgestelde ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen zijn als bijlagen bij deze bekendmaking gevoegd.

Wat is PFAS eigenlijk?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen: brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

Terinzagelegging

De vastgestelde ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen zijn als bijlagen bij deze bekendmaking gevoegd.

De stukken zijn langs elektronische weg eveneens raadpleegbaar in het gemeenteblad via www.overheid.nl

U kunt voor het inzien van de stukken ook contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Op grond van artikel 50 van het Besluit bodemkwaliteit kan tegen dit besluit binnen zes weken na deze bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Algemene Kamer, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.