gemeente Steenbergen | Vaststelling collecte- en wervingsrooster 2020 gemeente Steenbergen

Regeling Vaststelling collecte- en wervingsrooster 2020 gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 18-02-2020
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 31-12-2020
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 18-02-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-57084
  • Kenmerk voorstel BM2000860

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van d.d. 11 februari 2020 (BD2000039)

Overwegende dat het CBF een collecte en wervingsrooster voor het jaar 2020 heeft opgesteld;

Gelet op artikel 5:13 (inzameling geld en goederen of leden- en donateurwerving) van de Algemene plaatselijke verordening 2019;

Besluiten:

Vast te stellen het collecterooster 2020 (conform bijlage) en het wervingsrooster, zoals dit is te raadplegen op de website www.geefgerust.nl.

Steenbergen, 18 februari 2020

Bijlage