gemeente Steenbergen | Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997

Regeling Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 18-12-1998
  • Terugwerkende kracht t/m 01-01-1997
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2017
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 23-11-1998
  • Bron bekendmaking Personeel actueel 28-04-2004
  • Kenmerk voorstel Archief

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

overwegende, dat als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 de voormalige gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen zijn samengevoegd en op basis van de Wet algemene regels herindeling het bevoegd gezag van de nieuwe gemeente de rechtspositieregelingen voor het personeel van die nieuwe gemeente dient vast te stellen;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 5 december 1996;

mede gelet op de bepalingen van de Wet algemene regels herindeling en artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 6:2:1 van de CAR-UWO-regeling;

besluiten:

met ingang van 1 januari 1997 vast te stellen de navolgende: Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997

Overzicht basisverlof

Regeling informatie

Verhoging verlof op basis van leeftijd in de navolgende gevallen:

19 jaar:

14,4 uur

20 jaar:

7,2 uur

30 t/m 39 jaar:

7,2 uur

40 t/m 44 jaar:

14,4 uur

45 t/m 49 jaar:

21,6 uur

50 t/m 54 jaar:

28,8 uur

55 t/m 59 jaar:

36 uur

60 jaar en ouder:

43,2 uur

Verhoging verlof op basis van dienstjaren wordt beperkt tot de personen die er vóór 1-1-1997 reeds recht op hebben. Zij zullen die rechten blijven behouden.

Per 1-1-1997 zullen er geen personen meer op basis van dit principe verhoogd verlof kunnen opbouwen.

Regeling informatie

Verhoging verlof op basis van diensttijd in de navolgende gevallen:

15 t/m 24 jaar:

14,4 uur

25 t/m 34 jaar:

28,8 uur

35 jaar en meer:

43,2 uur

De verhoging verlof op basis van dienstjaren wordt uitsluitend toegepast indien hierdoor een hogere uitkomst wordt verkregen dan bij de verhoging van het verlof op basis van leeftijd.

Overzicht vastgestelde vrije dagen

Regeling informatie

Carnaval (dinsdagmiddag)

0,5

Koninginnedag (indien op een werkdag)

1,0

Bevrijdingsdag (indien op werkdag)

1,0

Goede Vrijdag voormiddag

0,5

Hemelvaartsdag

1,0

Vrijdag na Hemelvaartsdag voormiddag

0,5

Sint-Nicolaas 5 december (indien op een werkdag)

1 uur

24 december namiddag (indien op een werkdag)

0,5

Oudjaar namiddag (indien op een werkdag)

0,5

eventueel personeelsreis

indien men niet meegaat: gewone werkdag.

De dag waarop de ambtenaar zijn 25- of 40 jarig ambts-/dienstjubileum viert met een receptie voor het gemeentepersoneel

indien op een werkdag 1,0

Bij langdurige en/of ernstige ziekte van familieleden dient het verlenen van buitengewoon verlof per individueel geval bekeken te worden. Het dient ter beslissing te worden voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

De ATV-uren en -dagen zijn door invoering van de 36-urige werkweek gecombineerd met de keuze om daadwerkelijk 36 uur te werken, vervallen.