gemeente Steenbergen | Verordening Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen

Regeling Verordening Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-07-2021
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-06-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2021-258627
 • Kenmerk voorstel 2114145

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 11 mei 2021;

Overwegende dat; de raad door middel van amendement A1 GVVP het college opdracht een adviesraad in te stellen die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over verkeerskundige onderwerpen. Met deze verordening wordt invulling gegeven aan het amendement.

gelet op: artikel 149 Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening;

Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen: een door het college op te richten onafhankelijke adviesraad voor het college, bestaande uit leden uit de (zes) kernen van de gemeente die belanghebbende burgers vertegenwoordigen. De adviesraad wordt ambtelijk ondersteund. Per te behandelen onderwerp wordt indien nodig een vertegenwoordiger uit de betreffende wijk of kern toegevoegd om specifiek over dat onderwerp te adviseren. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het college over verkeerskundige onderwerpen. Deze adviesraad richt zich op onderzoeken van en adviseren over:

  • a.

   de mogelijkheden voor de aanleg van een rondweg Steenbergen-West door een verlenging van de Molenweg naar bedrijventerrein Reinierpolder 2 - Koperslagerij ten einde het doorgaande verkeer uit met name de Burgemeester Van Loonstraat te weren. Deze rondweg moet geschikt zijn voor landbouwverkeer, vrachtverkeer en het overig verkeer; Hierbij worden zoveel mogelijk lokale en provinciale kostendragers en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden betrokken

  • b.

   de mogelijkheden van een oostelijke ontsluiting Dinteloord. Ook hier is het van belang om te kijken naar financiële dragers.

  • c.

   verkeersknelpunten op andere plaatsen in de gemeente Steenbergen welke dringend aandacht behoeven.

 • Gemeente: de gemeente Steenbergen;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • Secretaris: een gekozen lid van de Adviesraad Verkeer die verantwoordelijk is voor de verslaglegging, agendabeheer en het beheren van vergaderstukken;

 • Verkeer: voertuigen en personen die de openbare weg gebruiken zoals is omschreven in de Wegenverkeerswet en de Wegenwet.

Artikel 2 Adviesraad Verkeer

1.

Het college draagt zorg voor de instelling en in stand houding van een Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen (hierna Adviesraad Verkeer te noemen).

2.

De Adviesraad Verkeer bestaat uit:

 • a.

  de leden die zijn geselecteerd uit de (zes) kernen van de gemeente;

 • b.

  tenminste één voorzitter, één secretaris en één penningmeester, gekozen door de leden;

 • c.

  een vertegenwoordiger uit een betreffende wijk of kern kan worden toegevoegd om specifiek over dat onderwerp te adviseren.

3.

Onverenigbare functies op basis waarvan een persoon geen lid kan zijn van de Adviesraad Verkeer:

 • a.

  leden van het college, de gemeenteraad of de raadscommissies van de gemeente;

 • b.

  ambtenaren van de gemeente;

 • c.

  werknemers en bestuurders van een onderneming of instelling die tegen betaling diensten of werken aanbiedt verband houdend met de uitvoering van verkeerskundige adviezen of infrastructurele werken;

 • d.

  zelfstandigen die activiteiten ontplooien als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 3 Benoeming

1.

De benoeming van de leden geschiedt voor de duur van 3 jaar en gaat in op het moment waarop deze wordt aanvaard.

2.

Een lid kan slechts drie opeenvolgende periodes zitting hebben met een maximum van 9 jaar.

3.

Het lidmaatschap van de Adviesraad Verkeer eindigt:

 • a.

  door overlijden;

 • b.

  op eigen verzoek;

 • c.

  op verzoek van de Adviesraad Verkeer bij onvoldoende functioneren;

 • d.

  door het aanvaarden van een onverenigbare functie als genoemd in artikel 2, lid 3

4.

Ten behoeve van het werven van de leden wordt een open wervingsprocedure gevolgd door middel van het plaatsen van een oproep, in een ter plaatse verschijnend dag- en/of weekbladen en van toepassing zijn de social media, waarin belangstellenden worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Uit de kandidaten wordt per kern van de gemeente Steenbergen een selectie gemaakt door middel van loting.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 4 Doelstelling

De doelstelling van de Adviesraad Verkeer: het verwoorden van specifieke behoeften van inwoners van de gemeente Steenbergen omtrent verkeer door advisering, signalering en het doen van voorstellen aan het college over beleid op het gebied van verkeer.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden Adviesraad

1.

De Adviesraad Verkeer adviseert niet op basis van individuele klachten, individuele vergunningverlening en in het kader van bezwaarschriften.

2.

De Adviesraad Verkeer adviseert uiterlijk binnen zes weken nadat daarom is gevraagd. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het college schriftelijk geïnformeerd.

3.

Voor het uitbrengen van een advies door de Adviesraad Verkeer moet ten minste een meerderheid van de leden instemmen met het advies.

4.

Adviezen worden schriftelijk opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Adviesraad Verkeer.

5.

De leden van de Adviesraad Verkeer houden zich in voorkomende gevallen aan een opgelegde c.q. afgesproken embargoperiode, zowel waar het formele beleidsnotities betreft als waar het (informeel) overleg betreft.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden gemeentebestuur

1.

Het college vraagt aan de Adviesraad Verkeer advies over beleidsontwikkelingen en verordeningen op het gebied van verkeer alvorens besluiten te nemen aangaande die beleidsontwikkelingen dan wel voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen.

2.

De gemeente betrekt de Adviesraad tijdig en daar waar mogelijk in een vroeg stadium, te weten: vanaf de eerste ideevorming bij beleidsontwikkeling.

3.

Indien het college voornemens is om af te wijken van een (on)gevraagd advies wordt de motivatie ter kennis van de Adviesraad Verkeer gebracht.

4.

Indien het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het gevraagde dan wel ongevraagde advies van de Adviesraad Verkeer, wordt dit bij het voorstel vermeld. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

5.

Het college betrekt op eigen initiatief geïnteresseerden en belanghebbenden door middel van burgerparticipatie en inspraak om zienswijze en/of bezwaren in te dienen indien het gaat over onderwerpen waarbij dit aan de orde is.

Artikel 7 Vergaderingen

1.

De vergaderingen van de Adviesraad Verkeer zijn in de regel openbaar tenzij besloten is om één of meerdere onderwerpen in beslotenheid te behandelen. De Adviesraad Verkeer besluit hier in ieder geval toe indien het college met betrekking tot een door hen gevraagd advies daarom heeft verzocht.

2.

De vergadering wordt niet gehouden als daarvoor niet tenminste de helft van het aantal leden is opgekomen.

3.

De voorzitter bepaalt de orde tijdens de vergadering.

4.

Ieder lid kan één stem uitbrengen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 8 Ondersteuning, vergoedingen en informatie

1.

Het college zorgt ervoor dat de Adviesraad Verkeer betrokken wordt bij de beleidsontwikkeling.

2.

Het college stelt ambtelijke ondersteuning beschikbaar voor de Adviesraad Verkeer.

3.

De ambtelijke ondersteuner is het ambtelijk aanspreekpunt voor de Adviesraad Verkeer.

4.

De Adviesraad Verkeer kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte(n), apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten benodigd voor het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad Verkeer.

5.

Het college stelt voor opleidings-, administratie- en overige kosten, noodzakelijk voor het functioneren van de Adviesraad Verkeer, jaarlijks een budget vast.

6.

Jaarlijks voor 1 april stuur de Adviesraad Verkeer een jaarverslag, jaarrekening en begroting aan het college ter goedkeuring toe.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 9 Slotbepalingen

1.

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen”.

2.

Deze verordening treedt per 1 juli 2021 in werking.