gemeente Steenbergen | Verordening antidiscriminatievoorziening

Regeling Verordening antidiscriminatievoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 10-12-2009
 • Bron bekendmaking Website, 22-12-2009
 • Kenmerk voorstel 8G

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009

gelet op artikel 2, lid 2 van de wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

besluit:

vast te stellen de Verordening antidiscriminatievoorziening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) )

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  antidiscriminatievoorziening: de antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de wet (ADV);

 • d.

  klacht: een klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar: een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een antidiscriminatie, die onafhankelijke bijstand

 • verleent

  bij de afwikkeling van klachten;

 • f.

  klager: een persoon die een klacht wil indienen of heeft ingediend;

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV .

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De ADV draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   Per post

  • b.

   Per e-mail

  • c.

   Telefonisch

  • d.

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten;

Artikel 5 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • a.

  de regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • b.

  periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 6 Subsidie

1. De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie, samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor drie jaar.

2. De Subsidieverordening Welzijn Steenbergen 2007 is niet van toepassing op deze subsidie.

3. De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar.

4. De aanvraag als bedoeld onder 3. geschiedt uiterlijk op 1 oktober, voorafgaand aan het eerste subsidiejaar.

5. De aanvraag is opgebouwd volgens een tevoren met de ADV overeengekomen format en omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 7 De Beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2.

  De beschikking is opgebouwd volgens een tevoren met de ADV overeengekomen format.

Artikel 8 Rekening en verantwoording

 • 1.

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De verantwoording is opgebouwd volgens een tevoren met de ADV overeengekomen format.

 • 3.

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens een tevoren overeengekomen format.

Artikel 9 definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens een tevoren overeengekomen format.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 10 Bevoorschotting / afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor subsidie wordt toegekend;

10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 11 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 12 Vorming van reserves

 • 1.

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010 en kan worden aangehaald als “Verordening antidiscriminatievoorziening”.