gemeente Steenbergen | Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal

Regeling Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-06-2012
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2012
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 31-05-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1200679

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

gelet op: gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet loaw) en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet loaz);

besluit vast te stellen de volgende verordening;

de Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

samenwerkingsverband: Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

uitvoeringsorganisatie: afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bergen op Zoom belast met de uitvoering van wet- en regelgeving in het kader van het samenwerkingsverband;

cliëntenraad: een rechtspersoon zonder winstoogmerk met inachtneming van de bepalingen in deze verordening;

college: het college van burgemeester en wethouders;

sociale zekerheidswetgeving: alle wetten en regelingen alsmede het gemeentelijk beleid waarvan de uitvoering aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bergen op Zoom is opgedragen;

zaakwaarnemers: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties die de belangen van een bepaalde groep cliënten vertegenwoordigen.

Hoofdstuk 2. Doelstellingen cliëntenraad

Artikel 2.

De cliëntenraad stelt zich ten doel:

 • a.

  inzicht te verschaffen in hetgeen er onder de cliënten van de ISD Brabantse Wal leeft;

 • b.

  de cliënten van de ISD Brabantse Wal inzicht te verschaffen in beleid en beleidsuitvoering;

 • c.

  gevraagd en ongevraagd de colleges van de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband dan wel het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te adviseren over het beleid en de beleidsuitvoering.

Hoofdstuk 3. Samenstelling van de cliëntenraad

Artikel 3.

1.

In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel zaakwaarnemer als uitkeringsgerechtigde zijn. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetgeving.

2.

Leden van de cliëntenraad dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de ISD Brabantse Wal.

3.

In de cliëntenraad hebben per deelnemende gemeente aan het samenwerkingsverband maximaal 3 leden zitting. Uit hun midden wordt een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen, die bij voorkeur uit verschillende gemeenten afkomstig dienen te zijn, doch minstens uit twee verschillende gemeenten.

Hoofdstuk 4. Ondersteuning en advisering cliëntenraad

Artikel 4.

1.

Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie is adviseur van de cliëntenraad. Hij kan zich zo nodig laten vervangen door een medewerker van de uitvoeringsorganisatie.

2.

Het secretariaat van het overleg tussen de cliëntenraad en de uitvoeringsorganisatie wordt vervuld door een medewerker van de uitvoeringsorganisatie.

Hoofdstuk 5. Taken, werkwijze en informatievoorziening van de cliëntenraad

Artikel 5.

1.

De taak van de cliëntenraad bestaat uit het behartigen van de collectieve belangen van ingezetenen van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door het samenwerkingsverband uit te voeren sociale zekerheidswetgeving dan wel op ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van deze wetgeving. Hieraan wordt uiting gegeven door het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de colleges van de gemeenten van het samenwerkingsverband dan wel het hoofd van de uitvoeringsorganisatie. Het betreffen hier adviezen inzake het te voeren beleid en de beleidsuitvoering van de uitvoeringsorganisatie.

2.

Niet tot de bemoeienis van de cliëntenraad behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen, voor zover de gemeenten hier vrijheid in hebben. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeels- en organisatiebeleid.

3.

Van een geheimhoudingsplicht is geen sprake, tenzij anders uitdrukkelijk is gesteld.

Hoofdstuk 6. Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 6.

1.

De cliëntenraad vergadert minimaal zes maal per jaar en maximaal twaalf maal per jaar.

2.

Een vergadering met een of meer vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband vindt plaats na een verzoek hiertoe van de cliëntenraad.

3.

De vergaderingen zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

Artikel 7.

1.

De agenda met onderliggende stukken worden ten minste twee weken voor de vergadering aan de leden van de cliëntenraad per mail en/of per post toegezonden.

2.

leder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

3.

De cliëntenraad kan, in overleg met de voorzitter en het hoofd van de uitvoeringsorganisatie, één of meerdere ambtenaren van de uitvoeringsorganisatie en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting en/of advies.

4.

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.

Hoofdstuk 7. Faciliteiten

Artikel 8.

1.

Door of namens het college van de gemeente Bergen op Zoom wordt er voor zorg gedragen, dat aan de cliëntenraad vergaderruimte beschikbaar wordt gesteld.

2.

Door of namens het college van de gemeente Bergen op Zoom wordt er voor zorg gedragen, dat de cliëntenraad tijdig over voldoende informatie beschikt om de achterban van cliënten te informeren. Voorts is er de mogelijkheid informatie toe te voegen aan een reguliere mailing aan cliënten van de ISD Brabantse Wal.

3.

De leden ontvangen in verband met hun aanwezigheid een kostenvergoeding.

Artikel 9.

1.

De cliëntenraad wordt jaarlijks een bedrag verleend tot het maximum dat door het gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 2 van het samenwerkingsverband bij begroting beschikbaar wordt gesteld.

2.

Uiterlijk 1 april na afloop van het voorgaande boekjaar legt de cliëntenraad aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie verantwoording af over de besteding van de middelen, genoemd onder 1. Op grond van deze verantwoording wordt het toegekend bedrag vastgesteld.

3.

Indien het eigen vrij besteedbare vermogen van de cliëntenraad meer bedraagt dan 10% van de werkelijke uitgaven in het boekjaar, wordt de bijdrage naar verhouding lager vastgesteld.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 10.

Het college van de gemeente Bergen op Zoom kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal.

Artikel 12.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2012 en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Algemeen

De cliënt staat centraal in de uitvoeringsstructuur van de Wet werk en bijstand. In artikel 47 van deze wet is dan ook bepaald, dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand.

Onder verwijzing naar artikel 150 van de Gemeentewet is in artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen een soortgelijke bepaling opgenomen.

Vanwege de oprichting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is aanpassing van de huidige verordening noodzakelijk.

Om de intergemeentelijke sociale dienst vorm te geven is met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht een gemeenschappelijke regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aangegaan, waarbij Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente fungeert.

De uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bergen op Zoom.