gemeente Steenbergen | Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Regeling Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-07-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-06-2008
 • Bron bekendmaking SC 18-07-2008
 • Kenmerk voorstel 7f

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2008

gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening;

Overwegende, dat de gemeenteraad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  De gemeenten: de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Ruchpen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 • c.

  De colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 • d.

  Cliënten: personen, die een dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet vervullen, alsmede personen met een indicatiestelling,als bedoeld in artikel 11, eerste lid, Wsw, alsmede hun wettelijke vertegenwoordiger;

 • e,

  Cliëntenraad: de Cliëntenraad sociale werkvoorziening;

 • f.

  Belangenorganisaties: organisaties, die de belangen van cliënten of mede de belangen van cliënten behartigen;

 • g.

  Klachtenrapportage: samenvatting van het aantal en de inhoud van klachten en de resultaten en de uitkomsten van de procedures;

 • h.

  Resultaten bezwaarprocedures: samenvatting van het aantel en de inhoud van bezwaren en de uitkomsten van de procedures;

 • i.

  Selectiecommissie: commissie bestaande uit maximaal vijf personen, die een voordracht opstellen van personen die zich na een openbare oproep kandidaat hebben gesteld als lid van de Cliëntenraad. Deze commissie bestaat de eerste keer uit ambtenaren van de betrokken gemeenten en zal daarna bestaan uit leden van de Cliëntenraad;

 • j.

  Ambtelijk secretaris: een door de gemeenten aangewezen functionaris.

Artikel 2 Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  De gemeenten stellen een gezamenlijke Cliëntenraad sociale werkvoorziening WVS-groep in.

 • 2.

  Het portefeuillehouderoverleg Wsw fungeert als vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 3 Doelstelling Cliëntenraad sociale werkvoorziening

De cliënten raad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging de colleges te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 4 Samenstelling Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  Cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van negen en een maximum van vijftien leden. Indien mogelijk is er vanuit iedere gemeente een lid in de Cliëntenraad benoemd.

 • 2.

  De Clientenraad is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de belangen organisaties. De samenstelling van de Cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand;

 • 3.

  Tenminste de helft + 1 van het aantal leden van de Cliëntenraad bestaat uit cliënten;

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 5 Voordracht en benoeming leden

 • 1.

  Kandidaten worden aan de Cliëntenraad voorgedragen door de selectiecommissie, uit de personen, die zich, na een openbare oproep of aangedragen door belangenorganisaties, daarvoor hebben aangemeld.

 • 2.

  De Cliëntenraad, doet een voordracht aan de colleges.

 • 3.

  De colleges benoemen de leden van de Cliëntenraad, behoudens tussentijds aftreden, voor vier jaar. Deze termijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges. Bij reglement van orde dient een rooster van aftreden te worden opgesteld.

Artikel 6 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 1.

  Voor overleg met de Ciëntenraad leveren de gemeenten een ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de Cliëntenraad.

 • 2.

  Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • a.

   het peilen van de meningen;

  • b.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de cliëntenraad aan de colleges;

  • c.

   in zijn algemeenheid het zorg dragen van een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

Artikel 7 Taken van de Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de colleges en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten;

 • 2.

  De cliëntenraad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   onderwerpen met betrekking tot de salariëring van de via de Wsw geplaatste werknemer;

  • c.

   onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstbetrekking aan cliënten;

  • d.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken, die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • e.

   de bedrijfsuitvoering van de WVS-groep noch over zaken die de Ondernemingsraad aangaan.

 • 3.

  Initiatiefrecht

  • a.

   De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden, die het beleid en de uitvoering van de Wsw van de gemeenten raken in het overleg met het college aan de orde te stellen;

  • b.

   De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden als genoemd onder a verbetervoorstellen te doen;

  • c.

   De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de cliëntenraad gegeven (gevraagde en ongevraagde) adviezen opgenomen.

 • 4.

  Adviesrecht

  • a.

   De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid en het uitvoeringsbeleid;

  • b.

   Als het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt de cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld

  • c.

   In het geval het college in een voorstel aan de rad afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de cliëntenraad is afgeweken.

Artikel 8 Werkwijze Cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad stelt een reglement van orde op;

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar. De Cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering;

 • 3.

  De Cliëntenraad heeft het recht zijn advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 9 Informatievoorziening

 • 1.

  De colleges dragen door toedoen van de ambtelijk secretaris, zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de Cliëntenraad met betrekking tot zaken, die tot het taakgebied van de Cliëntenraad behoren.

 • 2.

  De Cliëntenrtaad krijgt jaarlijks de getotaliseerde resultaten van de bezwaarprocedures, klachtenrapportages en onderzoeken naar klanttevredenheid van de WVS-groep.

 • 4.

  De colleges zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de Cliëntenraad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de Cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges.

Artikel 10. Facilitering van de Cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de Cliëntenraad wordt jaarlijks uit de rijksbijdrage voor de Wsw een bedrag van € 2,00 per Wsw-geïndiceerde gereserveerd, ten behoeve van onder meer kosten, die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten. Vanaf 1 januari 2009 vindt jaarlijks indexering plaats op grond van de consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.;

 • 2.

  Reserveringen en positieve saldi maken onderdeel uit van het budget van het daaropvolgende jaar. De gemeenten vullen dit aan tot het in het eerste lid genoemde budget.

 • 3.

  De colleges dragen er kosteloos zorg voor dat de noodzakelijk faciliteiten aan de Cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de Ciëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie;

Artikel 11. Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaats vinden nadat de Ciëntenraad daarover is gehoord.

Artikel 12. Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen de colleges.

Artikel 13. Citeertitel, inwerkingtreding en evaluatie

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

 • 3.

  Deze verordening wordt uiterlijk binnen twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Artikelsgewijze toelichting “Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008”.

Artikel 1

In dit artikel worden de begrippen omschreven, die in de verordening worden genoemd.

Artikel 2

Op grond van artikel 2, derde lid, Wsw, is de gemeente verplicht om bij verordening de cliëntenparticipatie te regelen. Het portefeuillehoudersoverleg van de negen deelnemende gemeenten, heeft uitdrukkelijk aangegeven te willen fungeren als aanspraakpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 3

Geeft de doelstelling aan van de cliëntenraad.

De cliëntenraad fungeert als een soort instrument van de communicatie tussen cliënten, gemeenten, WVS-groep en portefeuillehouders. Ook wordt de cliëntenraad ingezet om cliënten desgewenst meer inzicht te geven in het beleid en de beleidsuitvoering van gemeenten en WVS-groep. De cliëntenraad kan bovendien een functie vervullen bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening en heeft in deze gevallen een signalerende functie.

Artikel 4

De cliëntenraad moet een afspiegeling vormen van de cliënten van de WVS-groep. Het is daarom noodzakelijk om in de verordening de samenstelling goed te regelen. Een cliënt kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon uit een belangenorganisatie. Zolang ten minste de helft plus één van het aantal leden maar bestaat uit cliënten.

Artikel 5

Dit artikel regelt de voordracht en benoeming van de leden en de beëindiging van het lidmaatschap. Zittende leden kunnen éénmaal voor een termijn van vier jaar herbenoemd worden. De cliëntenraad zal zelf een reglement van orde op moeten stellen, waarin onder andere een rooster van aftreden wordt geregeld.

Artikel 6

Dit artikel regelt in feite de ambtelijke ondersteuning van de cliëntenraad.

Artikel 7

De cliëntenraad heeft een aantal taken in het kader van de betrokkenheid bij de uitvoering van de Wsw benoemd in het initiatiefrecht en adviesrecht in deze verordening. Het is echter niet de bedoeling om te adviseren over personele aangelegenheden of individuele belangen te behartigen.

Artikel 8

Dit artikel regelt de werkwijze van de cliëntenraad. Hierbij wordt opgemerkt dat de concrete invulling door de cliëntenraad is vrijgelaten. De cliëntenraad moet wel een reglement van orde opstellen waarin de werkwijze van de cliëntenraad wordt opgenomen.

Artikel 9

In dit artikel wordt geregeld dat de cliëntenraad tijdig van voldoende en volledige informatie wordt voorzien.

Artikel 10

Dit artikel regelt de facilitering en financiering van de cliëntenraad.

Artikel 11

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 13

Dit artikel spreekt voor zich.