gemeente Steenbergen | Verordening elektronische bekendmaking Steenbergen

Regeling Verordening elektronische bekendmaking Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-12-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-12-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergsecourant
 • Kenmerk voorstel BM1302732

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2013

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet;

artikel 139 en 149 van de Gemeentewet, afdeling 3.6, artikel 2:14, 3:12, artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening;

Verordening elektronische bekendmaking Steenbergen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Steenbergen;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • c.

  burgemeester: burgemeester van de gemeente Steenbergen;

 • d.

  elektronisch gemeenteblad: gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving op grond van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

 • e.

  ontheffing: een beschikking waarbij een ontheffing of vrijstelling is verleend ingevolge een wettelijk voorschrift;

 • f.

  melding: een kennisgeving ingevolge een wettelijk voorschrift;

 • g.

  ontwerpbesluit: een ingevolge artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht opgesteld ontwerp van het te nemen besluit.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt uitgegeven en is te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl. Op de website van de gemeente Steenbergen wordt een verwijzing gemaakt.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 3 Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift wordt een besluit waarbij een vergunning of een ontheffing is verleend, geaccepteerde melding, ontvangen aanvraag en ter inzage gelegde ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken tevens ter kennisgeving opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op:

  • a.

   Een verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  • b.

   Een bestemmingsplan, wijzigingsplan, structuurvisie of beheersverordening op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 4 Inhoud bekendmaking

De bekendmaking bedoeld in artikel 3 van deze verordening bevat, voor zover van toepassing, ten minste:

 • a.

  het adres of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van het perceel of de percelen waarop de vergunning, de ontheffing, de melding of de aanvraag betrekking heeft;

 • b.

  de omschrijving van het aangevraagde, gemelde of de vergunning, ontheffing die is verleend of het ter inzage gelegde (ontwerp)besluit;

 • c.

  de tekst van het (ontwerp)besluit, de vergunning, de ontheffing, de melding, de ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel, een ander besluit van algemene strekking of, indien niet de gehele tekst wordt vermeld, de zakelijke (samenvatting van de) inhoud;

 • d.

  indien alleen de zakelijke (samenvatting van de) inhoud wordt vermeld, de wijze waarop belangstellenden kunnen kennisnemen van het gehele (ontwerp)besluit, de vergunning, ontheffing, melding, een ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking.

 • e.

  waar het (ontwerp)besluit, vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking ter inzage ligt.

 • f.

  wanneer een zienswijze kan worden ingediend, bezwaar of beroep tegen het besluit kan worden ingesteld, gedurende welke termijn dit kan gebeuren, door wie dit gedaan kan worden en bij welk orgaan dit dient te gebeuren, alsmede op welke wijze een voorlopige voorziening kan worden gevraagd.

Artikel 5 Plaats van terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n), vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking vindt elektronisch plaats op de website van Gemeente Steenbergen.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 worden de stukken tevens fysiek ter inzage gelegd. Ter inzagelegging vindt dan plaats bij de balie van het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 te Steenbergen

Artikel 6 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er wordt in de begripsbepalingen uitleg gegeven aan een aantal benamingen die in de tekst van de verordening gebruikt worden. In artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn al wettelijke definities gegeven aan de begrippen beschikking, besluit en aanvraag. Deze hoeven daarom niet herhaald te worden in deze verordening.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

Om gemeentebladen te publiceren wordt gebruik gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) en daarmee op https://www.officielebekendmakingen.nl. Hiermee wordt aan de eisen van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Voor bestemmingsplannen, structuurvisies en beheersverordeningen op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden de in die wet en andere ruimtelijke regelgeving voorgeschreven procedures en eisen in acht genomen, inclusief bekendmaking op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze verordening is daarop niet van toepassing.

Voor verkeersbesluiten is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle wegbeheerders verkeersbesluiten elektronisch bekend maken in de Staatscourant, die bekendgemaakt wordt gemaakt op www.offficielebekendmakingen.nl. Verkeersbesluiten hoeven niet meer in plaatselijke dag- of weekblad bekend te worden gemaakt. Kennisgevingen van ter inzage gelegde verkeersbesluiten vallen wel onder werking van deze verordening.

Artikel 3 Elektronische bekendmaking

Besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan de direct belanghebbenden, onder wie de aanvrager (artikel 3:41 Awb).

De publicatieverplichting geldt ook voor geaccepteerde meldingen. Meldingen zijn kennisgevingen van voorgenomen activiteiten die op grond van een wettelijke regeling zijn vrijgesteld van het vereiste van vergunning of ontheffing. Meestal is een schriftelijke acceptatie van de melding vereist waarin het bestuursorgaan meedeelt of de voorgenomen activiteit en de wijze van uitvoering onder de vrijstelling vallen. Volgens vaste rechtspraak is een dergelijke acceptatie geen besluit in de zin van de Awb, omdat zij niet gericht is op rechtsgevolg. Het rechtsgevolg vloeit rechtstreeks voort uit de wettelijke regeling. Tegen de acceptatie van meldingen (of het weigeren daarvan) staan dan ook geen bezwaar en beroep open.

Ook voor algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking, zoals verkeersbesluiten gelden eisen waaraan voldaan dient te worden bij bekendmaking.

Voor verkeersbesluiten is recentelijk Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle wegbeheerders verkeersbesluiten elektronisch bekend maken in de staatscourant, die bekend wordt gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Verkeersbesluiten hoeven niet meer in plaatselijke dag- of weekblad bekend te worden gemaakt. Kennisgevingen van ter inzage gelegde verkeersbesluiten vallen wel onder werking van deze verordening.

Artikel 4 Inhoud bekendmaking

Deze artikelen vermelden de essentiële onderdelen van de bekendmaking, zoals adresgegevens en omschrijving van het aangevraagde.

Doorgaans zal het niet mogelijk zijn het gehele besluit in de mededeling op te nemen. In dat geval kan worden volstaan met het weergeven van de zakelijke inhoud, dat wil zeggen een omschrijving of samenvatting van het besluit. In dat geval dient het besluit ook ter inzage te worden gelegd (artikel 3:42, derde lid Awb). Voor bekendmaking in gemeentebladen gelden specifieke eisen.

Artikel 5 Plaats van terinzagelegging

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) ), vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking kunnen uitsluitend elektronisch ter inzage worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het gemeenteblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) ), vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking zijn te raadplegen c.q. te downloaden.

Artikel 6 Afschriften

Inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 en 8 Inwerkingtreding en Citeertitel

Deze artikelen bevatten de gebruikelijke slotbepalingen. Deze behoeven geen verdere toelichting.