gemeente Steenbergen | Verordening fractie-ondersteuning 2009

Regeling Verordening fractie-ondersteuning 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 10-04-2009
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2009
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 26-03-2009
 • Bron bekendmaking SC 10-04-2009
 • Kenmerk voorstel 9a

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 11 maart 2009

besluit:

gelet op artikel 33, tweede en derde lid van de Gemeentewet

vast te stellen de verordening fractie ondersteuning 2009

Artikel 1

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, kunnen jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie;

 • 2.

  Deze bijdrage bedraagt maximaal € 500,00 per fractie en € 125,00 per fractielid. Wanneer het aantal zetels in de loop van een jaar wijzigt, is de vergoeding naar rato van het aantal zetels en de tijdsperiode.

Artikel 2

 • 1.

  De bijdragen zijn bedoeld om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken;

 • 2.

  De volgende kosten categorieën komen voor vergoeding in aanmerking:

  • a.

   administratieve kosten voor de fractie;

  • b.

   inhoudelijke fractie ondersteuning, zoals vakliteratuur, inhuur externe deskundigen;

  • c.

   fractiegerichte opleidingen, als cursussen en coaching gericht op de fractie als geheel;

  • d.

   ondersteuning bij de organisatie van fractie-/themabijeenkomsten, als kosten zaalhuur, sprekers, organisatiekosten, versturen uitnodigingen;

  • e.

   bevorderen van professionalisering van de fractie door het opzetten van bijvoorbeeld website, nieuwsbrief, spreekuur.

 • 3.

  De volgende kosten categorieën komen niet voor vergoeding in aanmerking:

  • a.

   uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of personen anders dan ter vergoeding van prestaties geleverd ten behoeve van de fractie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen te worden bestreden uit vergoedingen die de individuele fractieleden ingevolge hun raadslidmaatschap toekomen;

  • e.

   opleidingen voor individuele raadsleden die niet fractiegericht zijn.

Artikel 3

 • 1.

  De bijdrage wordt betaalbaar gesteld op basis van declaratie achteraf;

 • 2.

  De fractiekosten worden met aantoonbare bewijsstukken ingediend bij de griffie;

 • 3.

  Declaraties kunnen tot uiterlijk 1 februari na afloop van een kalenderjaar ingediend worden;

 • 4.

  Een eventueel verschil in interpretatie over de vergoeding tussen de griffie en de declarerende fractie wordt voorgelegd aan het' presidium.

Artikel 4

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking

 • 2.

  Voor de beschikbaar te stellen gelden als bedoeld in artikel 1, werkt deze verordening terug tot 1 januari 2009;

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fractie-ondersteuning 2009".