gemeente Steenbergen | Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2008

Regeling Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 07-06-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 29-05-2008
 • Bron bekendmaking SC 06-06-2008
 • Kenmerk voorstel 7a

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2008;

gehoord de commissie Grondgebied- en Economische Zaken d.d. 13 mei 2008;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de door hem bij besluit van 20 december 2007 vastgestelde Gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

 • 1.

  dat de ontwerpverordening geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2007 op de juiste wijze tot stand is gekomen en dat de ingebrachte zienswijzen geen aanleiding geven de ontwerpverordening aan te passen;

 • 2.

  vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2008.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

A. Invloedsgebied woonkern De Heen

Dit gebied wordt nader aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor de geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 0,61 OUE/m3;

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2008".