gemeente Steenbergen | Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009

Regeling Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-04-2012
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-09-2009
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 16-10-2009
 • Kenmerk voorstel 7b

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2009

Gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); de Reïntegratieverordening gemeente Steenbergen en het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO);

besluit:

 • 1.

  De verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009 vast te stellen per 24 september 2009 en de inwerkingtreding te bepalen op 1 januari 2008;

 • 2.

  De verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken, vastgesteld op 24 april 2008, in te trekken;

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • b.producten

  en diensten: het geheel van activiteiten, al dan niet onderdeel uitmakend van een volledig reïntegratietraject en opgenomen in een door de cliënt en de gemeente ondertekent trajectplan, dat bijdraagt aan de inschakeling in de arbeid, dan wel bijdraagt aan de structurele maatschappelijke participatie van de cliënt;

 • c.

  de cliënt: de persoon in de leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, genoemd in artikel 10 lid 1 en 2 van de Wet werk en bijstand onderscheidenlijk artikel 5 lid 1 Ioaw en artikel 5 lid 1 Ioaz met inbegrip van de niet uitkeringsgerechtigden (NUGGER);

 • d.

  het toekennen van producten en diensten aan de genoemde doelgroep, geschiedt met in achtneming van de bepalingen uit deze verordening, de Wet werk en bijstand en de Reïntegratieverordening gemeente Steenbergen en het Besluit aanbestedingregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Alle cliënten van de gemeente Steenbergen, die een uitkering ontvangen op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz, dan wel niet uitkeringsgerechtigden, die voldoen aan de criteria gesteld in de Reïntegratieverordening gemeente Steenbergen en die zijn ingedeeld in de sporen 2, 3 en 4.

 • 2.

  Genoemde cliënten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben objectief vastgestelde belemmeringen en zijn minimaal één jaar werkloos. Er is echter wel perspectief op werk, dan wel sociale activering of maatschappelijke participatie.

Artikel 3 Producten en diensten

 • a.

  Werkervaringsplaatsen waarbij cliënten leren om gedurende een vastgesteld aantal uren per dag zinvol aan het werk te zijn onder omstandigheden, die een reguliere functie benadert;

 • b.

  Werknemersvaardigheden: het aanleren van basale vaardigheden als op tijd komen, afmelden, feedback kunnen geven, vragen en ontvangen, opdrachten uitvoeren etc;

 • c.

  Jobcoaching: begeleiden bij wegnemen en/of hanteerbaar maken van belemmeringen in de werksituatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

 • d.

  Lifecoaching: begeleiden bij het wegnemen en/of hanteerbaar maken van belemmeringen in de privé situatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

 • e.

  Sollicitatietraining/begeleiding: indien een cliënt geschikt gemaakt is voor de arbeidsmarkt, kan de cliënt binnen het traject begeleid worden naar arbeid;

 • f.

  Nazorg: na uitstroom uit het traject naar werk, wordt gedurende zes maanden nazorg ingezet mede om te voorkomen dat de cliënt voortijdig uitvalt.

 • g.

  Afspraken over de inzet van producten en diensten, de prijs, de (management) informatie en de resultaten worden bij contract geregeld;

 • h.

  De regie op inkoop van de genoemde producten en diensten ligt altijd bij de reïntegratie-consulent van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden, sector Sociale Zaken.

Artikel 4 Dienstverlener

 • 1.

  Het college van Burgemeester en wethouders wijst het Opstap Diensten Centrum (ODC), als onderdeel van de Stichting Samen Werken, aan als voorkeur dienstverlener.

 • 2.

  Vervallen.

Artikel 5 Bevoegdheden college

Het college is verantwoordelijk voor en belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  Indien de cliënt, naar de mening van het college, recht heeft op inzet van producten en diensten van de Stichting Samen Werken, verbindt het college hier op de aanvrager nader afgestemde verplichtingen aan. Deze verplichtingen worden in het trajectplan opgenomen.

 • 2.

  Door of namens burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt genoemd in artikel 1 onder c van deze verordening worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Relevante wetten en regels

a. Wet werk en bijstand (WWB);

b. Reïntegratieverordening gemeente Steenbergen, vastgesteld op 18 december 2003;

c. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO).

Artikel 8 Hardheidsclausule

Voor alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van Burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Evaluatie

Een evaluatie hoeft niet plaats te vinden omdat er voor gekozen is een einddatum in de verordening op te nemen. Jaarlijks dient er wel een (cijfermatig) verslag te worden opgesteld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008 en loopt tot 1 april 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“De verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009”.