gemeente Steenbergen | Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012

Regeling Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-04-2012
 • Terugwerkende kracht t/m 01-04-2012
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1202491

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

Gelet op: artikel 147 Gemeentewet, De Wet werk en bijstand, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen, Re-integratieverordening Gemeente Steenbergen, Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Besluit:

 • 1.

  De Verordening ‘Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012’ vast te stellen per 20 december 2012 en de inwerkingtreding te bepalen op 1 april 2012.

 • 2.

  De Verordening ‘Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009’ vastgesteld op 24 september 2009, in te trekken.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Steenbergen;

 • b.

  producten en diensten: het geheel van activiteiten, al dan niet onderdeel uitmakend van een volledig re-integratietraject en opgenomen in een door de klant en de gemeente ondertekend trajectplan, dat bijdraagt aan de inschakeling in de arbeid, dan wel bijdraagt aan de structurele maatschappelijke participatie van de klant;

 • c.

  de klant: de personen in de leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, genoemd in artikel 10 van de Wet werk en bijstand onderscheidenlijk artikel 5 lid 1 loaw en artikel 5 lid 1 loaz met inbegrip van de niet-uitkeringsgerechtigden.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Alle klanten van de ISD Brabantse Wal die een uitkering genieten op grond van de Wwb, Ioaw of Ioaz, dan wel niet uitkeringsgerechtigden die voldoen aan de regels gesteld in de re-integratieverordening.

 • 2.

  Genoemde klanten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben objectief vastgestelde belemmeringen en zijn minimaal een half jaar werkloos. Er is echter wel perspectief op werk, dan wel maatschappelijke participatie.

Artikel 3 Producten en diensten

 • a.

  Werkervaringsplaatsen: waarbij mensen leren om gedurende een vastgesteld aantal uren per dag zinvol aan het werk te zijn onder omstandigheden die een 'echte' baan benaderen;

 • b.

  Werknemersvaardigheden: het aanleren van basale vaardigheden als op tijd komen, afmelden, feedback kunnen geven, vragen en ontvangen, opdrachten uitvoeren etc;

 • c.

  Jobcoaching: begeleiden bij wegnemen / hanteerbaar maken van belemmeringen in de werksituatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

 • d.

  Lifecoaching: begeleiden bij wegnemen / hanteerbaar maken van belemmeringen in de privé situatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

 • e.

  Vervallen

 • f.

  Vervallen

 • g.

  Afspraken over de inzet van producten en diensten, de prijs, de (management) informatie en de resultaten worden bij contract geregeld.

 • h.

  De regie op inkoop van de genoemde producten en diensten, per individuele klant, ligt altijd bij de klantmanager van de ISD Brabantse Wal.

Artikel 4 Dienstverlener

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst Stichting Samen Werken aan als voorkeursdienstverlener.

 • 4.

  Vervallen

Artikel 5 Bevoegdheden college

Het college is verantwoordelijk voor en belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  Indien de klant, naar mening van het college, recht heeft op inzet van producten en diensten van de Stichting Samenwerken, verbindt het college hieraan op de aanvrager nader afgestemde verplichtingen aan. Deze verplichtingen worden in het trajectplan opgenomen,

 • 2.

  Door of namens burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de persoon genoemd in artikel 1 onder c worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Relevante wetten en regels

 • a.

  WWB; Wet Werk en bijstand

 • b.

  Ioaw, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer

 • c.

  Ioaz, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

 • d.

  Re-integratieverordening Gemeente Steenbergen

 • e.

  Bao; Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Artikel 8 Hardheidsclausule

Voor alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Vervallen

Artikel 10 lnwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2012

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012.