gemeente Steenbergen | Verordening inzake de instelling en toekenning van erepenningen

Regeling Verordening inzake de instelling en toekenning van erepenningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 26-03-1998
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 26-03-1998
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad 1998, 30
 • Kenmerk voorstel 8e

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 1998;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de verordening inzake de instelling en toekenning van erepenningen.

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Steenbergen, bestaande uit een penning en een draagspeld.

Artikel 2

 • 1.

  De erepenning heeft een ronde vorm met een middellijn van 60 mm en wordt geslagen in zilver.

 • 2.

  De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met het randschrift “Erepenning der gemeente Steenbergen” en draagt aan de achterzijde een inscriptie, inhoudende een korte omschrijving en de datum van toekenning.

 • 3.

  De draagspeld omvat een zilver knopje met het wapen van de gemeente Steenbergen.

Artikel 3

 • 1.

  De erepenning wordt toegekend aan personen, die zich gedurende een langere periode op een bijzondere wijze voor de gemeente Steenbergen verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Om voor een toekenning van de erepenning in aanmerking te komen, dient de periode van bestuurlijke en/of anderszins daadwerkelijke activiteiten in een of meer maatschappelijke en/of culturele organisaties minimaal tien jaren te hebben beslaan

 • 3.

  In zeer bijzondere, naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarvoor in aanmerking komende gevallen, kan van het in sub 2 genoemde algemene criterium worden afgeweken.

Artikel 4

 • 1.

  De erepenning, wordt toegekend door burgemeester en wethouders op voordracht van de burgemeester.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders brengen het besluit daartoe binnen vier weken na vaststelling ter kennis van de gemeenteraad.

 • 3.

  Van het verlenen van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een daarvoor bestemd register, onder de vermelding van de motieven die tot de toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.