gemeente Steenbergen | Verordening inzake de instelling van de gemeentelijke onderscheiding"De Heraut

Regeling Verordening inzake de instelling van de gemeentelijke onderscheiding"De Heraut

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 31-05-2007
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 31-05-2007
  • Bron bekendmaking -
  • Kenmerk voorstel Gemeentearchief

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2007 ;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening inzake de instelling en toekenning van de gemeentelijke onderscheiding “De Heraut”

Artikel 1

Ingesteld wordt een gemeentelijke onderscheiding, bestaande uit een bronzen replica van het beeld De Heraut.

Artikel 2

De Heraut wordt toegekend aan groepen personen, comités, organisaties of instellingen, die zich gedurende een korte(re) periode, al dan niet beperkt tot één specifieke activiteit, in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt jegens de plaatselijke gemeenschap als geheel, of die van één van haar kernen, zonder dat daaraan in enigerlei vorm een financiële vergoeding was verbonden.

Artikel 3

De Heraut wordt toegekend door burgemeester en wethouders op voordracht van de burgemeester, of op voordracht van een in de gemeente gevestigde instelling of organisatie.

Artikel 4

Van het toekennen van “De Heraut” houden burgemeester en wethouders aantekening in een daarvoor bestemd register, onder vermelding van de motieven die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.