gemeente Steenbergen | Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg en opruiming van kabels voor elektronische communicatienetwerken.

Regeling Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg en opruiming van kabels voor elektronische communicatienetwerken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 09-05-2009
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 09-02-2011
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-04-2009
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 7b

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2009

De raad van de Gemeente Steenbergen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van dd 23 april 2009 en gelet op artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels voor elektronische communicatienetwerken

Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder e, van de Telecommunicatiewet;

 • d.

  openbaar elektronische communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder h, van de Telecommunicatiewet;

 • e.

  niet openbaar elektronische communicatienetwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat in hoofdzaak wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden voorzover dit niet aan het publiek geschiedt;

 • f.

  openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst als genoemd in artikel 1.1, onder g, van de Telecommunicatiewet;

 • g.

  kabels: kabels, genoemd in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

 • h.

  noet-openbare kabels: kabels, zoals genoemd in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk;

 • i.

  openbare gronden: openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet;

 • j.

  aanbieder: aanbieder van een (openbaar) elektronisch communicatienetwerk, waaronder mede verstaan wordt degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een dergelijk netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt;

 • k.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

 • l.

  aanmelder: aanbieder, als genoemd in artikel 1, onder i, van de verordening, die met inachtneming van het bepaalde in deze verordening melding doet van werkzaamheden als bedoeld in deze verordening. de aanmelder kan ook een partij zijn die door de aanbieder gemachtigd is namens hem/haar de melding te doen, de werkzaamheden voor te bereiden en/of deze uit te voeren;

 • m.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in en op openbare gronden, en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren;

 • n.

  meldimg: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet;

 • o.

  instemmingsbesluit: besluit van het College op een melding van voorgenomen werkzaamheden;

 • p.

  aansluiting: het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt;

 • q.

  netwerkaansluitpunt: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot deze netwerken;

 • r.

  werken: een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • s.

  verordening: Telecommunicatieverordening 2009;

 • t.

  Leidraad: Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden;

 • u.

  leidingcoördinator: de contactpersoon van de gemeente, die gemandateerd en gemachtigd is door het College, inzake werkzaamheden of bevoegdheden krachtens deze verordening.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden voor zover de gemeente deze gronden beheert dan wel daarover cotirdinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet, waarvan de bepalingen onverkort van toepassing zijn op het in deze verordening bepaalde.

Artikel 3 Nadere uitvoeringsregelingen

Het College kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk Twee: Het aanvragen en verlenen van een instemmingsbesluit

Artikel 4 Meldings- en instemmingsvereisten

 • 1.

  Het is verboden zonder, of in afwijking van, een voorafgaand door het College verleend instemmingsbesluit omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.

 • 2.

  Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, waaronder verstaan wordt het realiseren van incidentele (huis-) aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, voor minder ingrijpende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en voor spoedeisende werkzaamheden, is geen instemming van het College, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk.

Artikel 5 Meldingstermijnen

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt uiterlijk acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het College of bij de door deze gemachtigde ambtenaar of Leidingcoiirdinator.

 • 2.

  Minder ingrijpende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4 lid 2, dienen vijf dagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld. Op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 8 lid 1 kan het College bepalen dat de realisatie van deze werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

 • 3.

  In geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing van de communicatie, waarvan uitstel niet mogelijk is en de storing mogelijkerwijs buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding bij voorkeur voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verricht, doch dient uiterlijk binnen één werkdag na het starten van de werkzaamheden gemotiveerd te worden gedaan bij het College of bij de leidingcotirdinator.

 • 4.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het College schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige(n).

Artikel 6 Meldingsprocedure en -voorwaarden

 • 1.

  Een instemmingsbesluit wordt door het College op aanvraag van de aanmelder verleend, mits wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe door het College vastgesteld formulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor een instemmingsbesluit verstrekt de aanbieder de volgende gegevens:

  • a.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel hoeft alleen te worden overhandigd bij de 1e melding dan wel bij wijziging van rechtspersoon;

  • b.

   naam- en adresgegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de kabel en van de uitvoerende aannemer en/of onderaannemer, alsmede de naam en telefoonnummer van de contactpersoon voor de werkzaamheden. Wanneer de melding wordt gedaan door een partij die gemachtigd is, dient een kopie van deze machtiging te worden toegevoegd;

  • c.

   een opgave van het aantal, de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • d.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;

  • e.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    een opgave van het gewenste tracé;

   • -

    de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inzake de beschikbare ruimte;

   • -

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -

    een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

   • -

    een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -

    de doorsnede van de kabel(goot) en lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -

    de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.

 • 4.

  Bij een melding voor minder ingrijpende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4 lid 2, dienen te worden verstrekt:

  • a.

   naam, adres en ondertekening van de aanbieden

  • b.

   naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden;

  • c.

   globale planning;

  • d.

   uitvoeringsplan;

  • e.

   de dagtekening van de melding;

  • f.

   de lengte van de kabelsleuf die wordt opengebroken;

  • g.

   het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

 • 5.

  Het College kan nadere regels stellen inzake de te verstrekken gegevens, alsmede de wijze waarop die worden ingediend.

 • 6.

  De wanbieder dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal zeven dagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

Artikel 7 Beslistermijnen

 • 1.

  Het College beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken dan beslist het College binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag en alle bijbehorende instemmingen van de betreffende gedoogplichtigen.

 • 2.

  De termijnen zoals bedoeld in het eerste lid kunnen eenmaal met acht weken worden verlengd.

 • 3.

  Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het College daarvan vóór afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivatie toekomen aan de aanvrager.

Artikel 8 Voorschriften, beperkingen en verplichtingen

 • 1.

  Het College kan met inachtname van art. 5.4 lid 2 jo. 3 Telecommunicatiewet aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;

  • c.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast; waaronder mede verstaan wordt de bescherming van eventuele archeologische vondsten, van groenvoorzieningen, bomen en beplantingen en van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen; waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden en gebouwen en het doelmatig beheer en onderhoud ervan en het belang van nader aan te geven grote lokale evenementen als weekmarkten en kermissen;

  • e.

   de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het zo min mogelijk hinder veroorzaken voor reeds in de grond aanwezige werken en het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken, waaronder mede verstaan worden werken ten behoeve van de levering of het transport van gas, water en elektriciteit.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid kan het College aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, die door derden of de gemeente tegen marktconforme prijzen ter beschikking worden gesteld, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten".

 • 4.

  De aanbieder vergoedt aan de gemeente de schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarbij de omvang beperkt is tot vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud.

 • 5.

  De aanbieder is verplicht na einde van de werkzaamheden de grond terug te brengen in de oude staat, tenzij de gemeente vooraf heeft aangegeven hier zelf zorg voor te willen dragen. De aanbieder draagt de marktconforme kosten die nodig zijn voor het terugbrengen van de grond in de oude staat.

 • 6.

  Onder marktconforme kosten wordt in dit artikel verstaan kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gebracht.

 • 7.

  Op verleggingen van openbare kabels op verzoek van de gemeente zijn de wettelijke regels van toepassing.

 • 8.

  De aanbieder is leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Steenbergen.

Hoofdstuk Drie: Algemene bepalingen

Artikel 9 Zakelijk karakter en eigendom

 • 1.

  Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de kabel of leiding wordt overgedragen aan een andere netwerkaanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netwerkaanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

 • 2.

  De netwerkaanbieder stelt het College onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

Artikel 10 Niet-openbare kabels

 • 1.

  Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet openbare kabels in openbare wegen en wateren is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels geldt dat deze op verzoek van de gemeente, op kosten van de eigenaar van de kabels, uitgevoerd dienen te worden.

Artikel 11 Niet in gebruik zijnde kabels

 • 1.

  De aanbieder stelt het College onverwijld en schriftelijk in kennis van het feit dat de kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een (niet-)openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden.

 • 2.

  Op verzoek van de gemeente dient de aanbieder een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels, leidingen en ondersteuningswerken te kunnen overleggen. De bewijslast van ingebruikname ligt bij de aanbieder.

Artikel 12 Digitale gegevens

Het College kan van de aanbieder verlangen dat deze gegevens in digitale vorm verstrekt.

Artikel 13 Vooroverleg

 • 1.

  De gemeente organiseert periodiek vooroverleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende aanbieders worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit vooroverleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse aanbieders besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  Aan dit vooroverleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk Vier: Handhavings- en toezichtbepalingen

Artikel 14 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 15 Overtreding

 • 1.

  Indien het college of de coordinator vaststelt dat de verplichtingen van deze verordening niet zijn nagekomen, kan het college besluiten gebruik te maken van de bestuursrechtelijke instrumenten, last onder dwangsom en een bestuurlijke boete, alle conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In geval van grove nalatigheid of recidive kan het college tevens besluiten strafrechtelijke handhaving in gang te zetten.

Artikel 16 Naleving voorschriften

 • 1.

  Indien een aanbieder zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingsbesluit, dan kan het College het instemmingsbesluit intrekken en de oorspronkelijke situatie (laten) herstellen voor rekening van de aanbieder.

 • 2.

  Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk uitgevoerd vervalt de verleende instemming, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van het College. De aanbieder is verplicht het College of de coordinator zo spoedig mogelijk en gemotiveerd te informeren over eventuele vertragingen.

Artikel 17 Bevoegdheid College

Het College is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • 1.

  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • 2.

  in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Hoofdstuk Vijf: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Besluiten genomen op grond van de oude verordening 2002 worden geacht te gelden conform de nieuwe verordening 2009.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Telecommunicatieverordening 2009 gemeente Steenbergen.