gemeente Steenbergen | Verordening inzake winkeltijden

Regeling Verordening inzake winkeltijden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 22-03-1997
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 27-02-1997
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad 1997, 3
 • Kenmerk voorstel 8

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 1997;

gelet op de artikelen 3, 4 en 7 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • I.

  vervallen te verklaren de Verordening winkelsluiting gemeente Dinteloord en Prinsenland, zoals vastgesteld op 2 mei 1995, de Verordening winkelsluiting gemeente Nieuw-Vossenveer, zoals vastgesteld op 24 november 1994 en de Winkelsluitingsverordening gemeente Steenbergen, zoals vastgesteld op 31 augustus 1995.

 • II.

  vast te stellen de Verordening inzake de winkeltijden;

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2 beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 3 overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8 verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 toerisme

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van het Benedensas en camping "Mattenburg" te Nieuw-Vossemeer.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor

  • - de periode van 1 april tot 1 oktober en tot uiterlijk 20.00 uur;

  • - een winkel, gelegen nabij het Benedensas of camping "Mattenburg", waarin dan wel waarbij uitsluitend of in hoofdzaak levensmiddelen en/of brandstoffen en watersportartikelen ten behoeve van binnenkomende, doorgaande of uitgaande pleziervaartuigen plegen te worden verkocht.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet.

Artikel 11 in werking treden

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum waarop burgemeester en wethouders de verordening hebben bekend gemaakt.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen.