gemeente Steenbergen | Verordening onkostenvergoeding wethouders

Regeling Verordening onkostenvergoeding wethouders

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-1997
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-1997
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2019
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 17-12-1998
 • Bron bekendmaking Belanghebbende medegedeeld
 • Kenmerk voorstel 11

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 1998;

Gelet op artikel 44, 1e en 2e lid en artikel 51, 2e lid, van de Gemeentewet;

Mede gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders;

besluit:

vast te stellen de navolgende: VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS

Artikel 1

De tegemoetkoming in de kosten wordt voor de wethouders per jaar vastgesteld op het bedrag dat de Minister van Binnenlandse Zaken als maximum heeft vastgesteld of zal vaststellen.

Artikel 2

De vergoeding als bedoeld in artikel 1 zal tot het einde van de zittingsperiode worden gehandhaafd op het maximum geldend voor een gemeente van 18.001 - 24.000 inwoners.

Artikel 3

Aan de wethouders wordt een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen hun woning en hun werkplaats verstrekt, met dien verstande dat:

 • a.

  geen tegemoetkoming wordt verstrekt indien de afstand tussen woning en werkplaats van de wethouder 10 kilometer of minder bedraagt;

 • b.

  de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan de bedragen die bij of krachtens artikel 12 van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 zijn of zullen worden vastgesteld.

Artikel 4

De wethouders ontvangen voor dienstreizen, niet zijnde woon-werkverkeer, waarbij van de eigen auto gebruik wordt gemaakt, een tegemoetkoming op declaratiebasis in de reis- en verblijfskosten conform de bepalingen van het Reisbesluit binnenland (Stb.1-144, 1 maart 1993) en de Reisregeling binnenland (AB93/4 280, 16 maart 1993), zoals deze regelingen thans luiden of in de toekomst zullen luiden.

Artikel 5

De vaste vergoeding zal in maandelijkse termijnen betaalbaar worden gesteld. De variabele kosten zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie betaalbaar worden gesteld.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997.